اتصال

"*" تحدد الحقول المطلوبة

תקנון

תקנון אקסלרטור משרד החינוך – תכנית האצה ליזמויות בתחום החינוך
1. הגדרות:
1.1. “אתר התכנית”
אתר אינטרנט יעודי שכתובתו: https://startforward.start-education.org/
1.2. “האקסלרטור”
תכנית האצה במודל שותפים (Design Partner Accelerator) של משרד החינוך במסגרת פעילות משותפת של יחידותיו.
1.3. “המשתתף ו/או המשתתפים”
מועמדים שנבחרו להשתתף בתכנית על ידי וועדת הבחירה וחתמו על הסכם התכנית (כהגדרתו להלן).
1.4. “הנרשם ו/או הנרשמים”
כל מי שנרשם באתר התכנית לצורך בחינת מועמדותו להשתתפות בתכנית.
1.5. “התכנית”
תכנית ההאצה הנוכחית של האקסלרטור שמטרתה מציאת פתרון באמצעות כלים טכנולוגיים לשיפור וקידום ההוראה, הלמידה, והערכה במשרד החינוך בתחום השפות (עברית, ערבית ואנגלית), לילדים ובני נוער, באספקטים של קריאה, כתיבה, הבנה ודיבור במגזרים השונים של תלמידי ישראל, כגון אך לא רק, עברית לדוברי ערבית, אנגלית לגיל הרך, ערבית לדוברי עברית (על יסודי), עברית דבורה, אנגלית דבורה, כתיבה נכונה בעברית (על יסודי). הפתרונות אותם תאתר התכנית, נדרשים לתמוך בקידום עולמות של מיומנות, ערכים, וידע בשפות עברית, ערבית ואנגלית, וייתנו מענה, בין היתר, לסוגיות הבאות: צמצום פערים הנובעים מקשיי קשב וריכוז, כיתות גדולות, מחסור במורים מקצועיים ומחסור בשעות לימוד ומשאבים כלכליים; למידה מותאמת אישית בהתאם לרמה וכישורי התלמיד; הקלת המאמצים שכרוכים בהוראת שפות; התאמת אופן הלימוד לעולם הדיגיטלי בו התלמידים חיים ע”י משחקים, שירים, סרטים, רשתות חברתיות וכד’; שילוב של טכנולוגיות עמוקות ברכישת שפה יכול לאפשר קפיצת מדרגה בלמידה ובהוראה; ולמידה מעניינת, מהנה יותר ואפקטיבית יותר.
1.6. “וועדת הבחירה”
ועדת הבחירה מטעם משרד החינוך אשר תכריע מי מבין הנרשמים שעמדו בתנאי הסף ישתתף בתכנית. חברי וועדת הבחירה יהיו כדלקמן:
1.6.1. יו”ר הוועדה – סמנכ”ל חינוך טכנולוגי של משרד החינוך;
1.6.2. מנהל/ת אגף שפות במשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית;
1.6.3. מפמ”ר אנגלית;
1.6.4. מפמ”ר עברית;
1.6.5. מפמ”ר עברית לדוברי ערבית;
1.6.6. נציג מנהל טכנולוגיות דיגיטליות, משרד החינוך;
חברי הוועד יהיו רשאים למנות נציגים מטעמם בנוסף ו/או כנציג חלופי.
1.7. “טופס הרישום”
המופיע באתר התכנית.
1.8. “מנהל התכנית”
מנהל תכנית ייעודי מומחה בתחומי חדשנות טכנולוגית אשר מונה על ידי יחידת החדשנות של משרד החינוך.
1.9. “משרד החינוך”
משרד החינוך של מדינת ישראל.
1.10. “קול קורא”
קול הקורא להשתתפות בתכנית שפורסם ביום 09.05.2023
1.11. “שלב האצה”
בשלב זה של התכנית, המשתתפים יעבדו על התאמת הפתרון (כהגדרתו להלן) במסגרת האקסלרטור ובהתאם לתנאי תקנון זה.
1.12. “שלב הפיילוט”
במסגרת שלב זה משתתף/ים ספציפיים אשר נבחר/ו על ידי משרד החינוך מקרב כל המשתתפים לעלות לשלב זה (בהתאם לתנאי תקנון זה) יטמיע/ו את המוצר/ים במרחבי למידה שונים שיוגדרו על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי בשנת הלימודים תשפ”ד שתחל בחודש ספטמבר 2023 (למען הסר ספק משרד החינוך יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את מועד ביצוע הפיילוט לשנת לימודים אחרת בהתאם לצרכיו), והכל בהתאם להנחיות של משרד החינוך ובשיתוף פעולה עמו. מובהר, כי משרד החינוך יהא רשאי לשנות את הדרישות או התנאים של שלב הפיילוט ו/או לבטלו בכל עת על ידי מתן הודעה למשתתפים, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
2. פרשנות
2.1. המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2. תקנון זה בא להציג את תנאי ההשתתפות באקסלרטור ובתכנית. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר האקסלרטור ו/או התכנית, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בקול קורא, עיתונות הכתובה, בניוזלטרים, בטלוויזיה, ברדיו, באתרי אינטרנט (לרבות באתר התכנית), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין (כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי משרד החינוך ו/או מי מטעמו על פי שיקול דעתם הבלעדי) וזאת למעט אם נקבע מפורשות אחרת בתקנון זה ו/או באתר בתכנית, ו/או בהסכם התכנית ו/או בקול הקורא.
2.3. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרות נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו של התקנון.
2.4. תקנון זה נכתב בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
2.5. למען הסר ספק, ולמעט אם מצוין מפורשות אחרת בתקנון זה, בכל מקום בתקנון בוא נאמר, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, כי משרד החינוך, ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם, יבצע ו/או יחליט ו/או יקבע בעניין מסוים, וכן בכל מקום בו מוקנית למי מהמפורטים לעיל, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע ו/או להחליט ו/או לקבוע בעניין מסוים, יפעל הגורם הרלוונטי או יחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובת הנמקה. למען הסר ספק, פעולתו או אי פעולתו של משרד החינוך, ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, והנרשמים ו/או המשתתפים נותנים הסכמתם באישור תקנון זה כי לא תהיה להם כל תביעה, טענה או דרישה בגין פעולה או אי פעולה כאמור.
3. כללי
3.1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את הכללים לפיהם יתנהלו האקסלרטור והתכנית, לרבות את תנאי ההשתתפות בתכנית.
3.2. תקנון זה מהווה חוזה לכל דבר ועניין, ומפרט זכויות וחובות הצדדים בקשר לתהליך ההרשמה, בחירת המשתתפים והשתתפות בתכנית. כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התכנית ובכל שלב משלביה, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתכנית מאשר, מודע ומסכים לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה ולרבות טענה לתחולת דין ספציפי אחר דוגמת דיני המכרזים.
3.3. משרד החינוך ו/או מנהל התוכנית רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך בהודעה מוקדמת, לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת את הוראות תקנון זה, לרבות במהלך התכנית ובכלל זה הוראות שעניינן שלבי התכנית ותנאי הסף להשתתפות. הודעה בדבר השינוי תפורסם באתר התכנית ותחייב את הצדדים מרגע פרסומו באתר התכנית. יובהר כי המשתתף אחראי להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי, עדכון, תיקון וכיוצא בזאת שיעשו בתקנון.
3.4. ההרשמה לתוכנית וההשתתפות בה כפופים להסכמת המשתתף לתנאי והוראות תקנון זה, ללא כל סייגים. משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם מתבקש להימנע מלהשתתף בתכנית, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ומילוי טופס ההרשמה.
3.5. בעצם הרשמתו והשתתפותו בתכנית, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם לרבות, לכל שינוי שיעשה בתנאי התקנון, וכן לכך שהוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו.
3.6. התכנית וכל שלב בה (ובכלל זאת שלב ההרשמה) יחלו ויסתיימו במועדים המפורטים בתקנון זה. על אף האמור לעיל משרד החינוך ו/או מנהל התוכנית יהא רשאי בכל שלב, להאריך או לקצר את תקופת התכנית, לבטלה, כולה או חלקה, וכן לשנות את תנאיה, כלליה, מועדיה או כל פרט אחר הקשור אליה, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, וזאת על ידי מתן הודעה שתתפרסם באתר התכנית. למשתתפים לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.
3.7. בעצם ההרשמה וההשתתפות בתכנית, מסכים, מאשר ומצהיר הנרשם ו/או המשתתף כי קרא והבין את התקנון, וכי הוא מסכים לכל הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול על פיהן. הנרשם ו/או המשתתף מצהיר בזאת כי הוא פוטר את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מעובדיהם או מי מטעמם, מכל טענה, תביעה או דרישה בקשר לתכנית, לתקנון ולתקלות כלשהן בקשר לתכנית. הנרשם ו/או המשתתף מוותר זאת על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.
3.8. למען הסר ספק יובהר כי למעט כמפורט בתקנון זה, המשתתפים בתכנית לא יהיו זכאים לתשלום, תגמול, שכר או פיצוי כלשהו, מכל סוג שהוא.
4. הרישום
4.1. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יפרסם את קיום התכנית באתר התכנית וכן בערוצי תקשורת שונים לרבות, בעיתונות הכתובה, בניוזלטרים, בטלוויזיה, ברדיו ובאתרי אינטרנט לפי שיקול דעתו הבלעדי.
4.2. ההרשמה לתכנית תהיה באתר התכנית בלבד, ולא יתאפשר רישום לתכנית בדרך או אמצעי אחר.
4.3. ההרשמה לתכנית תחל ביום 09.05.2023 ותסתיים ביום 30.06.2023 בשעה 23:59 (להלן: “תקופת ההרשמה”), ואולם משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יהיו רשאים להאריך או לקצר את תקופת הרישום בהתאם לשיקול דעתם. נרשמים שטופסי ההשתתפות שלהם לא יוגשו למנהל התכנית באופן מלא ותקין, באמצעות אתר התכנית במהלך תקופת ההרשמה, לא יוכלו לקחת חלק ולהשתתף בתכנית ומועמדותם לא תיבחן על ידי וועדת הבחירה.
4.4. בתכנית ישתתפו רק נרשמים שעונים לכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן (“תנאי הסף”):
4.4.1. המשתתף הינו חברה המאוגדת כדין בישראל או מחוצה לה.
4.4.2. הנרשם הוא בעל ידע וניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום הפיתוח הטכנולוגי.
4.4.3. הנרשם הוא בעל מוצר טכנולוגי פעיל אותו הוא מבקש לפתח ו/או להתאים ו/או לשדרג לצורך מתן פתרון לאתגר (להלן: “המוצר” ו/או “הפתרון”). יובהר, כי הנרשם יוכל להגיש מועמדות בקשר למוצר אחד בלבד.
4.4.4. הצוות מטעם הנרשם ימנה לפחות שלושה (3) חברי צוות בעלי ניסיון בעולמות הפיתוח הטכנולוגי ו/או הפדגוגיה ו/או היזמות ו/או השיווק המועסקים/עוסקים בחברת המוצר במשרה מלאה, ובלבד שאחד (1) מחברי הצוות לפחות יהיה איש/אשת פיתוח טכנולוגי.
4.4.5. המשתתף ייתן את הסכמתו לפעול בהתאם לתנאי התכנית לרבות, תקנון זה ולהשתתפות בפיילוט ככל ויבחר לכך.
4.5. במסגרת ההרשמה יצרף הנרשם את המסמכים ו/או הקבצים הבאים:
4.5.1. חובה: מצגת משקיעים: (שיווקית-עסקית) הכוללת את מודל הפעילות.
4.5.2. תיאור המיזם: הסבר בכתב על המיזם למילוי באתר התכנית.
4.5.3. תיאור הפתרון: הסבר בכתב על הרלוונטיות של המוצר ו/או הרעיון לתכנית למילוי באתר התכנית.
4.5.4. פרטי אנשי הצוות האחראים על הפעילות למילוי באתר התוכנית.
4.5.5. אופציונאלי: One Pager: מסמך תמציתי המציג את המוצר ו/או הרעיון לשדרוג של המוצר לתוצר טכנולוגי חדש העשוי לתת מענה לאתגר (ניתן ואף רצוי לצרף למסמך זה נספח צילומי מסכים להמחשה (Mock-up). במסגרת מסמך זה על הנרשם לפרט בין היתר גם:
4.5.6. אופציונלי: סרטון Pitch.
4.6. למען הסר ספק, מנהל התכנית ו/או משרד החינוך ו/או וועדת הבחירה זכאי/ם לדרוש מהנרשמים הצגת כל מסמך ו/או נתון שיידרש לצורך בחינת קבלתם לתכנית. אי שיתוף פעולה מצד נרשם במסירת הנתונים הנדרשים יכול ויביא להפסקת השתתפותו בפעילות, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל התכנית ו/או משרד החינוך.
4.7. למשרד החינוך ישנה הזכות לשנות את תנאי הסף ו/או לקבל מועמד לתכנית שלא עומד בכל תנאי הסף, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. בהרשמתם לתכנית ואישור תקנון זה מאשרים הנרשמים לא תהיה להם כל טענה בנוגע לשינוי תנאי הסף ו/או קבלת מועמד שאינו עומד בכל תנאי הסף בהסתמך על סעיף זה.
5. אופן בחירת המשתתפים
5.1. בתום תקופת ההרשמה יבחן מנהל התכנית את טפסי ההרשמה שהוגשו כדי לוודא את עמידתם בתנאי הסף והגשתם באופן מלא, תקין בצירוף כל המסמכים והנספחים הנדרשים (להלן: “שלב הסינון הראשוני”).
5.2. מנהל התכנית יהיה רשאי, לשיקול דעתו הבלעדי, לפנות במהלך שלב הסינון הראשוני לנרשמים על מנת לקבל הבהרות בקשר לרישום ו/או להסיר אי-בהירות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעה ו/או לצורך השלמת מסמכים.
5.3. לאחר סיום שלב הסינון הראשוני, יזמן מנהל התכנית את הנרשמים שעברו את שלב הסינון הראשוני לראיון אישי/צוותי עם מנהל התכנית (להלן: “שלב הריאיון”). יובהר כי מנהל התכנית יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבחור האם לקיים את שלב הריאיון עם נרשם כלשהו באופן פיזי או דיגיטלי.
5.4. בתום שלב הסינון הראשוני ושלב הריאיון יעביר מנהל התכנית לוועדת הבחירה את טפסי ההרשמה (על נספחיהם השונים), יחד עם תוצאות הריאיון של נרשמים שעברו את שלב הסינון הראשוני ושלב הריאיון (להלן: “המועמד” ו/או “המועמדים”).
5.5. וועדת הבחירה תידון במועמדותו של כל אחד מהמועמדים ותיבחר, בהתאם לשיקולי משרד החינוך השונים ובהם שיקולי תקציב, עד 10 מועמדים שיעברו לשלב ההאצה.
5.6. בחירת המשתתפים בתכנית תעשה, בין היתר, על פי השיקולים הבאים:
5.6.1. האימפקט של המוצר: המידה שבו המוצר יוכל לייעל ולשפר את איכות תהליכי הלמידה ו/או ההוראה ו/או ההערכה ובכלל זה, המידה שבה המוצר יאפשר קיצור של משך זמן הלמידה ו/או ההוראה ו/או הערכה ו/או ירחיב ו/או יקדם את איכותם בתחום התכנית.
5.6.2. חדשנות טכנולוגית ו/או תהליכית: מידת החדשנות של המוצר בהשוואה לשוק ה-Edtech ו/או לתהליכים פדגוגיים קיימים בתחום התכנית.
5.6.3. סקיילביליות: פוטנציאל הגדלת כמות המשתמשים של המוצר והיכולת לתחזק שינויים באופן שוטף ודינאמי.
5.6.4. הצוות: מידת הניסיון של חברי הצוות בעולמות הפיתוח הטכנולוגי ו/או הפדגוגיה ו/או היזמות.
5.6.5. לקוחות ומשתמשים: קיום לקוחות פעילים אשר רכשו ו/או אשר הינם מנויים לפתרון (עדיפות ללקוחת/מנויים משלמים).
5.6.6. זיקתו של המועמד לישראל: יובהר כי וועדת הבחירה תיתן עדיפות לחברות ו/או יזמים ישראלים.
5.6.7. כל שיקול אחר שהינו רלוונטי לדעת וועדת הבחירה.
5.7. לוועדת הבחירה יהיה את שיקול הדעת הבלעדי בכל הקשור לקבלתם ו/או דחייתם של מועמדים לתכנית.
5.8. לנרשמים ו/או למועמדים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי משרד החינוך (לרבות וועדת הבחירה וחבריה) ו/או מנהל התכנית ומי מטעמם בקשר עם התכנית, לרבות בקשר עם קבלתו ו/או דחייתו של משתתף.
5.9. למען הסר ספק, משרד החינוך לא מתחייב להעניק תקציב פיתוח למי מהבקשות שיוגשו ויהיה רשאי לבטל הליך זה ולהעביר הודעה לנרשמים כי התכנית בוטלה. לנרשמים ו/או למועמדים לא תהא כל דרישה, תביעה או טענה בגין החלטה כאמור.
5.10. משרד החינוך ו/או וועדת הבחירה ו/או מנהל התכנית ישלחו למועמדים את תוצאות החלטתם בנודע למועמדות עד ליום 10.10.2023 וכן יפרסמו את פרוטוקול וועדת הבחירה בקשר לבחירת המשתתפים.
6. התקציב
6.1. השתתפותו של כל מועמד אשר נבחר על ידי וועדת הבחירה בתכנית מותנית בחתימה על הסכם התקשרות, בנוסח עליו יחליט מנהל התכנית, בין המועמד הנבחר למנהל התכנית ו/או משרד החינוך, במסגרתו יקבעו התנאים שיחולו על ההתקשרות בין הצדדים שיכללו בין היתר (אך לא רק), הוראות ביחס להתחייבויותיו של המשתתף, זכויותיו של משרד החינוך והיקף התקציב שיוקצה לאותו מועמד בקשר עם השתתפותו בתכנית (להלן: “הסכם התכנית” ו-“התקציב”, בהתאמה).
6.2. התקציב שיוקצה לכל משתתף לצורך פיתוח המוצר במסגרת התכנית יקבע במסגרת הסכם התכנית שיחתם עם כל משתתף ויהיה בשווי מצטבר של עד 750,000 ש”ח (שבע מאות וחמישים אלף ש”ח). התקציב יועמד באופן, היקף ומועדים שיקבעו על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי.
6.3. היקף הפיתוח הנדרש יימדד על בסיס ההגדרה של חבילות פיתוח כמופיע במכרז החדשנות הטכנולוגית של משרד החינוך (מכרז חדשנות טכנולוגית סעיף 2.4.1.6).
6.4. ההחלטה על גובה התקציב של כל משתתף תקבע בהסכמה משותפת של מנהל התכנית (הפועל בשם משרד החינוך) והמועמד, ובטרם החתימה על הסכם התכנית. מובהר כי בקביעת גובה התקציב יהיה מנהל התכנית כפוף להנחיות משרד החינוך בנושא.
6.5. במקרה שהצדדים לא הגיעו להסכמה לעניין התקציב, יהיה רשאי מנהל התוכנית ו/או משרד החינוך ו/או וועדת הבחירה לבטל את בחירתו של המועמד להשתתפות בתכנית. באישור תקנון זה מצהיר המועמד כי לא תהיה לו וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול כאמור.
6.6. הן המועמד והן משרד החינוך יכולים על פי שיקול דעתם הבלעדי (מכל סיבה שהיא) להחליט שלא להתקשר בהסכם התכנית ובהתאמה לא ישולב המועמד בפעילות התכנית. באישור תקנון זה מצהיר המועמד כי לא תהיה לו כל וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם החלטת משרד החינוך לא להתקשר עמו בהסכם התכנית.
6.7. התשלום בגין הפיתוח יתבצע בהתאם לאבני דרך שיקבעו בתכנית העבודה של המשתתף שתצורף כנספח להסכם התכנית בכפוף לאישורה על ידי מנהל התכנית ו/או משרד החינוך (להלן: “תכנית העבודה”). ההחלטה האם המשתתף עמד באבני הדרך ו/או סיים את פיתוח המוצר תהא נתונה להחלטתם ולשביעות רצונם של מנהל התכנית והגורמים המקצועיים של יחידת החדשנות הטכנולוגית במשרד החינוך.
7. שלב האצה (האקסלרטור)
7.1. שלב ההאצה יחל ביום 30.10.2023 ויסתיים ביום 31.01.2024, או בכל מועד אחר כפי שיקבע מנהל התכנית ו/או משרד החינוך.
7.2. במסגרת שלב זה יפעלו המשתתפים לפיתוח ושיפור הפתרון תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך, מנהל התכנית ונציגיהם, בהתאם להוראות ותנאי תכנית העבודה.
7.3. בהתאם לתכנית (כפי שתעודכן מעת לעת על ידי עורך התכנית) יתכנסו הצוותים מטעם המשתתפים לעבודה מונחית של עד יומיים בשבוע במרחב העבודה הפיזי של התכנית, מתחם Start של משרד החינוך השוכן בשדרות אבא אבן 3, הרצליה. בשאר ימי העבודה יעבדו הצוותים באופן היברידי במרחב העבודה הווירטואלי שיועמד לטובת התכנית.
7.4. יובהר כי ככל ולאור החלטת משרד הבריאות לא ניתן יהיה לקיים את המפגשים באופן פיזי, תעבור פעילות התכנית, באישורו של מנהל התכנית, למתכונת וירטואלית.
7.5. במסגרת התכנית יקבל כל משתתף סיוע בפיתוח הפתרון בהתאם להסכם התכנית בינו לבין משרד החינוך ו/או מנהל התכנית.
8. שלב הפיילוט
8.1. בתום שלב ההאצה, אם משרד החינוך מצא כי המוצר בשל למימוש במסגרת שלב הפיילוט, רשאי משרד החינוך, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבחור משתתף אחד ו/או מספר משתתפים לצורך השתתפות/ם בשלב הפיילוט והטמעת הפתרון שפיתח/ו במסגרת השטח החינוכי שייבחר על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי משתתפים שנבחרו לקחת חלק בשלב הפיילוט יהיו מחויבים לבצע את הפיילוט משותף בהתאם להוראות משרד החינוך והסכם התוכנית.
8.2. שלב הפיילוט יערך בשנת הלימודים תשפ”ד, החל מיום 11.02.2024 ועד ליום 23.05.2024 או בכל מועד אחר כפי שייקבע ע”י משרד החינוך וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת, בהתחשב בצורכי משרד החינוך.
8.3. ההשתתפות בשלב הפיילוט תותנה בפעולות המפורטות להלן, לשביעות רצונו ובהתאם לדרישותיו של משרד החינוך ו/או מנהל התכנית. מובהר בזאת כי למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית שיקול הדעת להוסיף דרישות ו/או פעולות נוספות לפי שיקול דעתו:
8.3.1. במסגרת שלב הפיילוט, הפתרון שהואץ על ידי כל משתתף שנבחר לקחת חלק בשלב הפיילוט יוטמע על ידי אותו משתתף ו/או על ידי גורם אחר אותו יבחר משרד החינוך במרחבי למידה שונים שיוגדרו על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי.
8.3.2. כל משתתף שנבחר לקחת חלק בשלב הפיילוט ימסור למשרד החינוך ו/או מי מטעמו מיד עם בקשתו, את כלל הנתונים שנאספו בשלב הפיילוט ע”י המשתתף, והמותרים לאיסוף והעברה על פי חוק (להלן: “נתוני הפיילוט”).
8.4. יובהר כי למשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לבחירתו ו/או אי בחירתו להשתתף בשלב הפיילוט.
8.5. בהתאם לגובה התקציב שיוקצה לכל משתתף, יעניק המשתתף למשרד החינוך רישיונות לשימוש במוצר או הפתרון (להלן: “הרישיונות”). כמות הרישיונות (או היקף הרישיון בהתאמה) שיעניק כל משתתף למשרד החינוך תהא בשווי מצטבר השווה לסכום הכפול מסכום התקציב שהוענק למשתתף במסגרת התכנית. יובהר, כי בכל מחלוקת בנוגע לעלות רישוי המוצר, תקבע עמדתו של משרד החינוך, והחישוב יעשה בהתאם לעמדתו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך. משרד החינוך יהיה רשאי לבצע שימוש ברישיונות שהוענקו לו בכל אחת משלושת שנות הלימודים העוקבות שלאחר שסיום שלב הפיילוט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובמסגרת היקף הרישיונות המוענק.
9. התחייבויות המשתתפים
9.1. המשתתפים בתכנית, והצוות מטעמם מתחייבים כי יפעלו ויתנהגו באופן הולם, הן במרחב העבודה של התכנית (הפיזי והווירטואלי) והן במרחב העבודה האישי של המשתתף. המשתתפים, והצוותים מטעמים מאשרים ומתחייבים כי במקרה ובו יתנהגו באופן שאינו הולם, תבוטל השתתפותם בתכנית באופן מידי.
9.2. המשתתף מתחייב כי לפחות אחד מחברי הצוות מטעמו לא יחסיר יותר משני מפגשי עבודה, מסיבות שאינן רפואיות, וכי שאר חברי הצוות מטעמו, לא יחסירו יותר מארבעה מפגשי עבודה (בין אם מפגש פיזי ובין אם וירטואלי), מסיבות שאינן רפואיות. במקרה שבו המשתתף לא יעמוד בהתחייבות כאמור, משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יהיו רשאים להפסיק ולבטל את השתתפותו של המשתתף ללא מתן התראה מוקדמת.
9.3. המשתתף בתכנית מתחייב לשתף פעולה ולבצע את הנדרש עליו בכל שלב משלבי התכנית.
10. שימוש בפרטי המשתתפים והעברת נתונים
10.1. פרטיהם של הנרשמים והמשתתפים, לפי תקנון זה, יישמרו אצל משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, אשר ישתמש במידע האמור בקשר עם התכנית, ההרשמה וההשתתפות בה וכן קידום תוכנית דומות נוספות של משרד החינוך על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידו ובכפוף להוראות הדין.
10.2. באישור תקנון זה, כל נרשם לתכנית מקנה זכות שימוש בלתי חוזרת למשרד החינוך או מי מטעמו לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת ההרשמה וההשתתפות בתכנית (לרבות בנתוני הפיילוט) בכל דרך שהיא, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של משרד החינוך, וזאת בין היתר גם לצורך עשיית פרסומים, מחקרים והצגת מידע על ידי משרד החינוך ו/או מי מטעמו ו/או מי שקיבל זכות שימוש ע”י משרד החינוך (כולל מידע מסחרי ופרסומי), בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. למען הסר ספק, בקשות ההצטרפות של הנרשמים לא תפורסמנה על ידי משרד החינוך.
10.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, כל אחד מהנרשמים ו/או המועמדים מצהיר ומאשר בפני מנהל התכנית ומשרד החינוך כי כל המסמכים והנספחים שמוגשים על ידו במסגרת הליך הרישום ו/או שלב הסינון הראשוני ו/או שלב הריאיון אינם מוגדרים על ידו ו/או על ידי כל צד ג’ אחר כמידע סודי וכי אינם מהווים סוד מסחרי של הנרשם ו/או המועמד ו/או המשתתף ו/או של צד ג’ אחר וכי הוא מסכים לביצוע שימוש בהם ופרסומם על ידי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית בהתאם להוראות סעיף ‏10 זה ויתר הוראות התקנון. מובהר בזאת כי ככל ומסמך ו/או נספח ו/או מידע כלשהו אותו מעוניין נרשם ו/או מועמד להגיש ו/או לגלות למשרד החינוך ו/או למנהל התכנית מהווה מידע סודי ו/או סוד מסחרי כי אז אותו מועמד מתבקש מפורשות לא לצרפו לבקשתו ולא לגלותו במסגרת הליך הרשמתו והשתתפותו בתכנית.
10.4. המשתתפים מתחייבים ומצהירים בזאת, כי הם בעלי הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם במידע ובחומרים שיועברו על ידם למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם במסגרת השתתפותם בתכנית. כל משתתף מתחייב כי במקרה בו המידע והחומרים המועברים על ידו מכיל זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, הוא ישיג מראש את הסכמתם הכתובה של בעלי הזכויות לכל שימוש על ידי למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם במסגרת התכנית כאמור לעיל. מובהר כי המשתתפים מתחייבים לפצות ולשפות את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית וכל מי מטעמם, גם בגין שימוש במידע ו/או חומרים אלו עם דרישה ראשונה ככל שתועלינה טענות כנגד השימוש שעשו משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בחומרים.
10.5. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם שומר על זכותו (בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי) לפרסם את פרטי המשתתפים כפי שנקלטו במסגרת ההשתתפות בתכנית בכל ערוצי התקשורת ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה, בניוזלטרים, בטלוויזיה, ברדיו, ברשתות החבריות השונות, באתרי אינטרנט אחרים (לרבות באתר התכנית).
10.6. למשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש בפרטים או במידע אשר מסר המשתתף במסגרת התכנית, לרבות נתוני הפיילוט, וכן בקשר לפרסומם.
10.7. למען הסר ספק יובהר בזאת כי משתתף בתכנית לא יהיה זכאי לתשלום, תגמול, שכר או פיצוי כלשהו, מכל סוג שהוא במקרים בהם ייעשה שימוש בפרטיו או במידע, בחומרים, בנתונים (ובכלל זאת בנתוני הפיילוט) על ידי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם, לרבות לצורך פרסומים ומחקרים.
10.8. המשתתפים מתחייבים בזאת ונותנים את הסכמתם כחלק בלתי נפרד מהירשמותם והשתתפותם בתכנית, כי בהתאם לבקשת משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם ומיד עם דרישתו ועל פי תנאיו: (1) למסור למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם את פרטיהם המלאים ולהתראיין בעניין השתתפותם בתכנית; (2) כי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם יהיה רשאי לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמותיהם, בפרטיהם, תמונותיהם וכן את העובדה שהם משתתפים בתכנית באמצעי התקשורת השונים וזאת, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום או לשם מטרה אחרת, כפי שייקבע ע”י משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם; (3) למסור למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם כל פרט בנוגע להטמעת הפתרון בשלב הפיילוט, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור כלל הנתונים הקשורים בפתרון עצמו.
10.9. המשתתפים מוותרים בזאת, ללא תמורה, על כל זכות או טענה בנוגע לשימוש בנתוני הפתרון, נתוני הפיילוט, תמונותיהם, שמותיהם או בפרטיהם על ידי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בקשר עם התכנית. מובהר כי האמור לעיל אינו מטיל בכל צורה חובה כלשהי על משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם לפרסם כל דבר הקשור למשתתפים.
11. אחריות
11.1. ההירשמות ו/או ההשתתפות בתכנית, על כל שלביה וכל הכרוך בה, הינה באחריותו הבלעדית של כל נרשם ו/או משתתף. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ומי מטעמם (לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים) לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג כלשהו, אשר ייגרם למי מהנרשמים ו/או המשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתכנית ו/או בכל שלב של התכנית. בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכלליותו, בכל מקרה שבו מעשה או מחדל, תקלה, פגיעה או רשלנות של נרשם ו/או משתתף או מי מטעמו מנעה את השתתפותו בתכנית ו/או בכל שלב בה, יהיו משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ומי מטעמם (לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים) פטורים מאחריות לכל נזק כאמור.
11.2. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יהיה אחראי בכל אופן לכל אירוע, נזק, הוצאה, הפסד מכל מין וסוג שהוא, הוצאה או אובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש), שיבוש או כל פגם אחר שיגרם לנרשמים ו/או למשתתפים, למי מטעמם או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, בכל הנוגע לתכנית, ובכלל זה, בכל הקשור לשלב ההאצה, שלב הפיילוט, אופן ביצוע התכנית, אופן בחירת המשתתפים וכדומה. לנרשמים ו/או למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם בכל הקשור, במישרין או בעקיפין, בתכנית.
11.3. הנרשם ו/או המשתתף בתכנית מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה, טענה או דרישה בקשר עם הירשמותו ו/או השתתפותו בתכנית או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו הירשמותו ו/או השתתפותו בתכנית, וכי הוא פוטר את משרד החינוך, מנהל התכנית, ועדת הבחירה, וכל מי מטעמם (לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים) מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתכנית על שלביה.
11.4. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמו אינו נושא ולא יישאו בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של נרשם, משתתף, נתוני הפיילוט, נתוני הפתרון, כתוצאה מכשל או פגם במערכת התכנית ו/או אתר התכנית ו/או בכל מערכת אחרת (לרבות מערכת המחשוב של הנרשם ו/או משתתף), בה נקלטו הפרטים ו/או הנתונים כאמור, ו/או כתוצאה מכל כשל אחר אשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו הפרטים ו/או הנתונים כאמור. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם עושים מאמצים רבים כדי להגן על פרטי הנרשמים והמשתתפים, אך אינם יכול להבטיח הגנה מלאה בתחום זה. מובהר כי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יהיה אחראי כלפי הנרשמים ו/או המשתתפים במקרה של פריצה לשרתי אתר התכנית, מערכת התכנית, מסד נתוניה ו/או כשל של ספק שירות של התכנית וכיוצא בזאת, וזאת אף במקרים שהדבר יוביל לדליפה או חשיפה של פרטי הנרשמים ו/או המשתתפים לרשת או לצד ג’ מכל סיבה שהיא.
11.5. הנרשם ו/או המשתתף יישא בכל אחריות בגין כל נזק מכל מין וסוג, שייגרמו למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או או מי מטעמו עקב הפרה על ידי הנרשם ו/או המשתתף של הוראה מהוראות תקנון זה, הסכם התכנית ו/או הוראה מהוראות כל דין או כל זכות צד שלישי.
11.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או לא יהא אחראי בכל אופן שהוא לכל נזק, אובדן או פגיעה שיגרמו למשתתף או לצד ג’ כלשהו, לרבות צדדים שלישיים הלוקחים חלק בשלב הפיילוט, כתוצאה מהפרה או אי קיום הוראות תקנון זה או הסכם התכנית ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל של המשתתף, לרבות בגין הטמעת המוצר בשלב הפיילוט. המשתתף מתחייב לשפות את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק או הוצאה שיחויבו בה בקשר עם השתתפות המשתתף בתכנית (לרבות בשלב הפיילוט) לתכנית כאמור, לרבות בגין כל הוצאה שיישאו בה עקב תביעה שתוגש כנגדם בבית המשפט או כל פשרה שיתפשרו בה, וכן עלויות הקשורות הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.
11.7. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יישא באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים וכן כל פגיעה בפרטיות הנרשמים ו/או המשתתפים או בצד ג’ לרבות בצדדים שלישיים הלוקחים חלק בשלב הפיילוט, בקשר עם ההשתתפות הנרשמים ו/או המשתתפים בתכנית ובתהליך ההרשמה לה. הנרשם ו/או המשתתף מתחייב לשפות באופן מלא את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למי מהם עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’ כלשהו לפיה משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם הפר זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים כתוצאה מפעולה ו/או מחדל של הנרשם ו/או המשתתף במהלך התכנית, לרבות עצם השתתפותו בתכנית.
11.8. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יישא באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות אי התקיימות התנאים להטמעת הפתרון, מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הטמעת הפתרון, ביצוע הפיילוט או השלמת כל שלב משלבי התכנית.
12. קנין רוחני
12.1. המשתתפים יהיו בעלי הקנין הרוחני במוצר אשר יפותח במסגרת תכנית זאת. מובהר בזאת, כי משרד החינוך ו/או עורך התכנית ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לעשות שימוש במוצר, לרבות על ידי פרסומו כמפורט בתקנון זה ובהסכם התכנית.
12.2. יובהר כי תקנון זה לא מעניק למשתתפים זכות כלשהי בקניין הרוחני של משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, וכי קנין רוחני זה יישאר בבעלותם הבלעדית והמלאה.
13. ביטול השתתפות בתכנית
13.1. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יהיו רשאים לבטל השתתפותו של משתתף בתכנית ו/או חבר צוות של משתתף המפריע לניהול התקין של התכנית ו/או פועל בניגוד להוראות תקנון זה ו/או להסכם התכנית, לאחר מתן התראה מוקדמת בת 14 ימים במהלכה יידרש המשתתף לתקן את ההפרה ו/או הליקוי (להלן: “התראה מוקדמת” ו-“תקופת הריפוי”, בהתאמה). ככל והליקוי ו/או ההפרה ברי תיקון, ולא תוקנו במסגרת תקופת הריפוי תבוטל השתתפות המשתתף, ויינקטו נגדו הליכי החזר הוצאות כמפורט בסעיף 13.5 להלן, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
13.2. למען הסר ספק, במקרה בו ההפרה אינה ברת תיקון ו/או מדובר בהפרה שעניינה התנהגות בלתי הולמת של משתתף ו/או הצוות מטעמו (כאמור בסעיף ‏9.1 לעיל) ו/או היעדרויות מעבר למותר (כאמור בסעיף ‏9.2 לעיל), תבוטל השתתפותו של המשתתף בתכנית לאלתר, ללא צורך במתן התראה מוקדמת או תקופת ריפוי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
13.3. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבטל את השתתפות המשתתפים בתכנית, בין היתר, במקרים בהם יסתבר כי המשתתף, לרבות הצוות מטעמו ו/או נציגיו, אינם משתפים פעולה עם משרד החינוך, מנהל התכנית, צוות הפיתוח הייעודי, ו/או מתנהגים באופן שנוגד את נהלי התכנית ו/או תקנון זה, ו/או פועלים בניגוד להתחייבויותיהם בתקנון זה (לרבות התחייבויותיהם בסעיף ‏9 לעיל) ו/או משבשים או מפריעים לניהול התקין של התכנית.
13.4. כל משתתף ו/או חברי הצוות רשאים לפרוש מהשתתפות בתכנית, ובמקרה כזה ישיב ויחזיר כל משתתף את הוצאות משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בקשר להשתתפותו בתכנית. למען הסר ספק, במקרה בו אחד מחברי הצוות פרש, המשתתף יהיה רשאי להציג למנהל התכנית ו/או מי מטעמו, את מועמדותו של חבר צוות אשר יחליף את הפורש (בעל ניסיון באותו תחום של חבר הצוות שפרש) (להלן: “המחליף”). מנהל התכנית יהיה רשאי, לשיקול דעתו הבלעדי, לאשר את הצטרפותו של המחליף לצוות המשתתף. במקרה בו הגיע מנהל התכנית למסקנה כי חבר הצוות שפרש היה מהותי להשתתפות המשתתף בתכנית, בין אם בשל תפקידו בצוות ו/או חלוף הזמן בתכנית, וכי לא ניתן להחליפו, פרישתו של חבר צוות כאמור תחשב לפרישה של המשתתף מהתכנית.
13.5. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, יהיה זכאים במקרה בו משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ביטלו את השתתפותו של משתתף בתכנית, וכן במקרה של פרישת משתתף מן התכנית (להלן: “המודח ו-“הפורש”, בהתאמה), להחזר כלל ההוצאות שהוציאו בקשר להשתתפותו של המודח או הפורש (לפי העניין). משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ישלחו למודח ו/או לפורש הודעה בכתב המפרטת, בין היתר, את גובה ההוצאות עליו להשיב למשרד החינוך ו/או למנהל התכנית (להלן: “סכום ההחזר”). המודח ו/או הפורש יעביר את סכום ההחזר למשרד החינוך ו/או למנהל התכנית, בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה על כך. במקרה שהמודח ו/או הפורש לא יעביר את סכום ההחזר במועד, כי אז מבלי לגרוע מזכויות משרד החינוך ו/או מנהל התכנית על פי הוראות כל דין, יישא סכום זה ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים הנהוג אצל החשב הכללי במשרד האוצר של מדינת ישראל, החל מן המועד הקובע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל. המשתתפים מתחייבים בזאת ומסכימים כי במקרה בו תבוטל השתתפותם בתכנית ו/או הם יפרשו מן התכנית הם ישיבו את סכום ההחזר למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית במועדים הקבועים בסעיף זה, וכי באישור תקנון זה מצהיר המועמד כי לא תהיה לו זכות וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם השבת סכום ההחזר למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית בהתאמות הנדרשות.
14. שונות
14.1. הדין החל בכל הנוגע לתקנון והוראותיו הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לתקנון ולהוראותיו נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.
14.2. במקרה שבית משפט מוסמך או כל רשות מוסמכת אחרת יקבעו כי תנאי, התחייבות, הגבלה או הוראה בתקנון זה אינם תקפים ו/או בטלים ו/או בלתי אכיפים ו/או נוגדים את תקנת הציבור, אזי יתר התנאים, ההתחייבויות, ההגבלות או הוראות תקנון זה לא יושפעו, ייגרעו או ייאבדו מתוקפם. במקרה כאמור, הוראות תקנון זה יפורשו כך שיינתן תוקף, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, למשמעות ולכוונת הצדדים המקורית.
14.3. האמור בתקנון זה ממצה לחלוטין את מכלול ההסכמות בין הצדדים ביחס לנושאים המוסדרים בו ובא במקום כל מצג, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו”ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי משרד החינוך, ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר.

الأحكام

أحكام البرنامج سياسة الخصوصية الأحكام اضغط هنا أحكام مسرع وزارة التربية والتعليم – برنامج تسريع ريادة الأعمال في مجال التعليم
1. تعريفات:
1.1. “موقع البرنامج”
موقع ويب مخصص على: https://startforward.start-education.org
1.2. “المسرع”
برنامج Design Partner Accelerator التابع لوزارة التربية والتعليم ضمن النشاط المشترك لوحداتها.
1.3. “المشارك و/ أو المشاركون”
تم اختيار المرشحين للمشاركة في البرنامج من قبل لجنة الاختيار ووقعوا اتفاقية البرنامج (كما هو محدد أدناه).
1.4. “المسجل و / أو المسجلون”
كل من يقوم بالتسجيل على موقع البرنامج لغرض فحص ترشيحه للمشاركة في البرنامج.
1.5. “البرنامج”
برنامج التسريع الحالي للمسرّع والذي يهدف إلى إيجاد حل من خلال الأدوات التكنولوجية لتحسين وتعزيز التدريس والتعلم والتقييم في وزارة التربية والتعليم في مجال اللغات (العبرية والعربية والإنجليزية) للأطفال والشبيبة، في مجالات القراءة والكتابة والفهم والتحدث في مختلف قطاعات الطلاب الإسرائيليين، على سبيل المثال وليس فقط، العبرية للناطقين باللغة العربية، الإنجليزية لمرحلة ما قبل المدرسة، العربية للمتحدثين بالعبرية (الابتدائية)، العبرية المحكية، الإنجليزية المحكية، الكتابة الصحيحة بالعبرية (للمبتدئين). الحلول التي سيجدها البرنامج مطلوبة لدعم تعزيز عوالم المهارات والقيم والمعرفة باللغات العبرية والعربية والإنجليزية، وستتناول، من بين أمور أخرى، القضايا التالية: تقليل الفجوات الناتجة عن صعوبات الانتباه والتركيز، والصفوف الكبيرة، ونقص المعلمين المهنيين، وقلة ساعات الدراسة والموارد المالية؛ التعلم الشخصي وفقًا لمستوى الطالب ومهاراته؛ تسهيل الجهود المبذولة في تدريس اللغات؛ تكييف طريقة التعلم مع العالم الرقمي حيث يعيش الطلاب من خلال الألعاب والأغاني والأفلام والشبكات الاجتماعية وما إلى ذلك؛ يمكن لمجموعة من التقنيات العميقة في اكتساب اللغة أن تمكن من تحقيق قفزة إلى الأمام في التعلم والتعليم؛ ومثيرة للاهتمام وأكثر متعة وأكثر فعالية التعلم.
1.6. “لجنة الإختيار”
لجنة الاختيار نيابة عن وزارة التربية والتعليم والتي ستقرر أي من المسجلين الذين استوفوا شروط العتبة سيشاركون في البرنامج. سيكون أعضاء لجنة الاختيار على النحو التالي:
1.6.1. رئيس اللجنة – نائب مدير التعليم التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم.
1.6.2. مدير شعبة اللغات في وزارة التربية والتعليم، السكرتارية التربوية؛
1.6.3. مفتش اللغة الانجليزية؛
1.6.4. مفتش اللغة العبرية؛
1.6.5. مفتش اللغة العبرية للناطقين بالعربية؛
1.6.6. ممثل مدير التقنيات الرقمية بوزارة التربية والتعليم؛
يحق لأعضاء اللجنة تعيين ممثلين نيابة عنهم بالإضافة إلى/ أو كممثل بديل.
1.7. “استمارة التسجيل”
تظهر على موقع البرنامج.
1.8. “مدير البرنامج”
مدير برنامج محدد، خبير في مجالات الابتكار التكنولوجي تم تعيينه من قبل وحدة الابتكار بوزارة التربية والتعليم.
1.9. “وزارة التربية”
وزارة التربية والتعليم في دولة إسرائيل.
1.10. “نداء عام”
تم نشر الصوت الداعي للمشاركة في البرنامج بتاريخ 09.05.2023
1.11. “مرحلة التسريع”
في هذه المرحلة من البرنامج، سيعمل المشاركون على ملائمة الحل (كما هو محدد أدناه) في إطار المسرع ووفقًا لشروط هذه الأحكام.
1.12. “المرحلة التجريبية”
كجزء من هذه المرحلة، سيقوم مشارك (مشاركون) محددون تختارهم وزارة التربية والتعليم من بين جميع المشاركين للتقدم إلى هذه المرحلة (وفقًا لشروط هذه الأحكام) بتنفيذ المنتج (المنتجات) في أماكن التعلم المختلفة التي سيتم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم وفقًا لتقديرها الخاص في العام الدراسي 2023-2024 التي يبدأ في أيلول 2023 (لتجنب الشك، يحق لوزارة التعليم، وفقًا لتقديرها الخاص، تأجيل موعد البرنامج التجريبي إلى عام دراسي آخر حسب احتياجاتها) وذلك كله وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم وبالتعاون معها. من الواضح أن وزارة التربية والتعليم يحق لها تغيير متطلبات أو شروط المرحلة التجريبية و/ أو إلغائها في أي وقت من خلال تقديم إشعار للمشاركين، ولن يكون للمشاركين أي مطالبة أو دعوى فيما يتعلق بهذا.
2. توضيح
2.1. مقدمة هذه الأحكام والتعريفات الواردة فيها جزء لا يتجزأ منها.
2.2. هذه الأحكام موجودة هنا لتقديم شروط المشاركة في المسرّع والبرنامج. في أي حالة من التناقض أو عدم الاتساق مع أي منشورات أخرى بخصوص المسرّع و/ أو البرنامج، المكتوب أو الشفهي، من أي نوع، بما في ذلك النداء، والصحافة المكتوبة، والنشرات الإخبارية، والتلفزيون، والإذاعة، والمواقع الإلكترونية (بما في ذلك على موقع البرنامج)، فإن تعليمات هذه الأحكام هي التي تسود، لجميع المقاصد والأغراض (كما يتم تحديثها من وقت لآخر من قبل وزارة التعليم و/ أو أي شخص ينوب عنها وفقًا لتقديرهم الخاص) ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في هذه الأحكام و/ أو على موقع البرنامج و/ أو في اتفاقية البرنامج و/ أو بالنداء العام.
2.3. عناوين الأقسام في هذه الأحكام كهي لأغراض القراءة السهلة فقط، ولا ينبغي إعطاؤها أي معنى لغرض فهم و/ أو تفسير الأحكام.
2.4. تمت كتابة هذه الأحكام بصيغة المذكر لأغراض التيسير فقط، وتتضمن أيضًا التوجهات بصيغة المؤنث والمفرد والجمع.
2.5. لتجنب الشك، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في هذه الأحكام، في أي مكان في الأحكام، يُذكر، سواء بشكل صريح أو ضمني، أن وزارة التعليم، و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو شخص ما نيابة عنهم، سوف ينفذ و/ أو يقرر و/ أو سيقرر في مسألة معينة، وفي أي مكان يتم فيه منح أحد مما سبق، سواء بشكل صريح أو ضمني، الحق و/ أو السلطة و/ أو السلطة التقديرية لتنفيذ و/ أو قرار و/ أو القرار في مسألة معينة، سيتصرف الطرف المعني أو يقرر عدم اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل، وفقًا لتقديره وحده ودون أي التزام بالتفسير. لتجنب الشك، سيكون إجراء أو تقاعس وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص نيابة عنهم كما هو مذكور نهائيًا وبشكل غير قابل للاستئناف، وسيمنح المسجلين و/ أو المشاركين موافقتهم من خلال الموافقة على هذه الأحكام بأنه لن يكون لديهم أي مطالبة أو دعوى أو مطالبة باتخاذ إجراء أو التقاعس عن العمل كما هو مذكور.
3. عام
3.1. تهدف هذه الأحكام إلى تنظيم وتحديد القواعد التي سيتم بموجبها تنفيذ المسرّع والبرنامج، بما في ذلك شروط المشاركة في البرنامج.
3.2. تشكل هذه الأحكام عقدًا لجميع المقاصد والأغراض، وتفصل حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بعملية التسجيل واختيار المشاركين والمشاركة في البرنامج. أي قرار يتم اتخاذه في إطار البرنامج وفي أي مرحلة من مراحله لن يكون موضوع جلسة استماع في المحكمة. يؤكد كل مشارك في البرنامج ويدرك ويوافق على ما هو مذكور في هذا القسم، ولا يمكن سماع أي مطالبة في هذا الصدد، بما في ذلك المطالبة بتطبيق قانون محدد آخر مثل قوانين المناقصات.
3.3. يجوز لوزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج، وفقًا لتقديرهم الخاص، ودون الحاجة إلى إشعار مسبق، تغيير و/ أو تعديل و/ أو إضافة و/ أو طرح أحكام هذه اللوائح من وقت لآخر، بما في ذلك أثناء البرنامج بما في ذلك التعليمات المتعلقة بمراحل البرنامج وشروط المشاركة. سيتم نشر إشعار بالتغيير على موقع البرنامج وسيكون ملزمًا للأطراف من لحظة نشره على موقع البرنامج. سيتم توضيح أن المشارك مسؤول عن مواكبة تفاصيل الأحكام وأي تغييرات وتحديثات وتصحيحات وما إلى ذلك سيتم إجراؤها على الأحكام.
3.4. يخضع التسجيل في البرنامج والمشاركة فيه لموافقة المشترك على شروط وتعليمات هذه الأحكام دون أي تحفظات. يُطلب من المشارك الذي لا يوافق تمامًا على شروط هذه الأحكام الامتناع عن المشاركة في البرنامج، بما في ذلك الامتناع عن إدخال البيانات الشخصية وملء استمارة التسجيل.
3.5. من خلال التسجيل والمشاركة في البرنامج، يوافق كل مشارك على شروط هذه الأحكام بالكامل، بما في ذلك أي تغييرات يتم إجراؤها على شروط الأحكام، وكذلك على تعليمات هذه الأحكام لتطبيقه عليه وإلزامه.
3.6. سيبدأ البرنامج وكل مرحلة منه (بما في ذلك مرحلة التسجيل) وينتهي في المواعيد المحددة في هذه الأحكام. على الرغم مما سبق، يحق لوزارة التربية و/ أو مدير البرنامج في أي مرحلة تمديد أو تقصير مدة البرنامج، وإلغائه كليًا أو جزئيًا، وكذلك تغيير شروطه وقواعده، المواعيد النهائية أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بها، وفقًا لتقديرها الخاص وفي أي وقت، عن طريق إرسال إشعار يتم نشره على موقع البرنامج. لن يكون للمشاركين أي مطالبة أو دعوى أو طلب فيما يتعلق بهذا.
3.7. من خلال التسجيل والمشاركة الفعلية في البرنامج، يوافق المسجل و/ أو المشارك ويؤكد ويقر بأنه قد قرأ وفهم الأحكام، وأنه يوافق على جميع تعليمات هذه الأحكام ويتعهد بالتصرف وفقًا لها. يصرح المسجل و/ أو المشارك بموجب هذا أنه يعفي وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي من موظفيهم أو أي شخص نيابة عنهم، من أي مطالبة أو دعوى أو الطلب فيما يتعلق بالبرنامج والأحكام وأي أخطاء تتعلق بالبرنامج. يتنازل المسجل و/ أو المشارك عن أي مطالبة تتعلق بهذه الأمور، دون استثناء.
3.8. لتجنب الشك، سيتم توضيح أنه باستثناء ما هو محدد في هذه الأحكام، لن يحق للمشاركين في البرنامج الحصول على أي مدفوعات أو أجر أو راتب أو تعويض من أي نوع.
4. التسجيل
4.1. ستقوم وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج بنشر البرنامج على موقع البرنامج وكذلك في قنوات إعلامية مختلفة بما في ذلك، في الصحافة المكتوبة والنشرات الإخبارية والتلفزيون والراديو والمواقع الإلكترونية حسب تقديرها وحدها.
4.2. سيكون التسجيل في البرنامج على موقع البرنامج فقط، ولن يكون من الممكن التسجيل في البرنامج بأي وسيلة أخرى.
4.3. سيبدأ التسجيل في البرنامج في 09.05.2023 وينتهي في 30.06.2023 الساعة 23:59 (فيما يلي: “فترة التسجيل”) ، ومع ذلك يحق لوزارة التعليم و / أو مدير البرنامج التمديد أو التقصير فترة التسجيل حسب تقديرهم. المسجلين الذين لم يتم تقديم استمارات مشاركتهم إلى مدير البرنامج بشكل كامل وصحيح، من خلال موقع البرنامج خلال فترة التسجيل، لن يتمكنوا من المشاركة في البرنامج ولن يتم فحص ترشيحهم من قبل لجنة الاختيار.
4.4. فقط المسجلين الذين يستوفون جميع شروط العتبة التراكمية المفصلة أدناه (“شروط الحد”) سيشاركون في البرنامج:
4.4.1. على المشارك أن يكون شركة مسجلة قانونياً في إسرائيل أو في الخارج.
4.4.2. شركة ذات معرفة وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال التطوير التكنولوجي.
4.4.3. المسجل هو مالك المنتج التكنولوجي النشط الذي يرغب في تطويره و/ أو تكييفه و/ أو ترقيته بغرض توفير حل للتحدي (المشار إليه فيما يلي: “المنتج” و/ أو “الحل”). سيتم توضيح أنه يمكن للمسجل تقديم الترشيح على منتج واحد فقط.
4.4.4. سيقوم الفريق نيابة عن المسجل بتعيين ما لا يقل عن ثلاثة (3) أعضاء في الفريق من ذوي الخبرة في عوالم التطوير التكنولوجي و/ أو علم أصول التدريس و/ أو ريادة الأعمال و/ أو التسويق الذين يعملون/ يوظفون في شركة المنتج بدوام كامل، شريطة أن يكون واحدًا (1) على الأقل من أعضاء الفريق شخصًا في مجال التطوير التكنولوجي.
4.4.5. سيقدم المشارك موافقته على التصرف وفقًا لشروط البرنامج، بما في ذلك هذه الأحكام، والمشاركة في البرنامج التجريبي إلى الحد الذي يختاره للقيام بذلك.
4.5. كجزء من التسجيل، سيرفق المسجل المستندات و/ أو الملفات التالية:
4.5.1. إلزامي: عرض المستثمر: (تسويق-أعمال) والذي يتضمن نموذج النشاط.
4.5.2. وصف المشروع: شرح كتابي للمشروع يتم تعبئته على موقع البرنامج.
4.5.3. وصف الحل: شرح مكتوب لمدى صلة المنتج و/ أو الفكرة بالبرنامج المراد تعبئته على موقع البرنامج.
4.5.4. تفاصيل الموظفين المسؤولين عن النشاط المراد تعبئتها على موقع البرنامج.
4.5.5. اختياري: One Pager: مستند موجز يعرض المنتج و/ أو فكرة ترقية المنتج إلى منتج تكنولوجي جديد قد يستجيب للتحدي (من الممكن بل ومن المرغوب فيه إرفاق ملحق من لقطات الشاشة التوضيحية بهذا المستند (Mock-up). كجزء من هذا المستند، يجب أن يحدد المسجل أيضًا، من بين أشياء أخرى:
4.5.6. اختياري: عرض فيديو
4.6. Pitch. لتجنب الشك، يحق لمدير البرنامج و/ أو وزارة التربية والتعليم و/ أو لجنة الاختيار أن يطلبوا من المسجلين تقديم أي مستند و/ أو بيانات ستكون مطلوبة لغرض فحص القبول في البرنامج. يمكن أن يؤدي عدم التعاون من جانب المسجل في توفير البيانات المطلوبة إلى إنهاء مشاركته في النشاط، وكل ذلك وفقًا لتقدير مدير البرنامج و/ أو وزارة التربية والتعليم.
4.7. يحق لوزارة التربية والتعليم تغيير شروط العتبة و/ أو قبول مرشح للبرنامج لا يستوفي جميع شروط العتبة، وفقًا لتقديرها الخاص. من خلال التسجيل في البرنامج والموافقة على هذه الأحكام، يؤكد المسجلون أنه لن يكون لديهم أي مطالبة فيما يتعلق بتغيير شروط العتبة و/ أو قبول مرشح لا يستوفي جميع شروط العتبة بناءً على هذا القسم.
5. كيف يتم اختيار المشاركين
5.1. في نهاية فترة التسجيل، سيقوم مدير البرنامج بفحص نماذج التسجيل المقدمة للتحقق من استيفائها لشروط العتبة وأنها قد تم تقديمها بالكامل وبشكل صحيح مع جميع المستندات والملاحق المطلوبة (فيما يلي: “مرحلة التصنيف الأولية”).
5.2. يحق لمدير البرنامج، وفقًا لتقديره الخاص، الاتصال بالمسجلين خلال مرحلة التصنيف الأولية من أجل الحصول على توضيحات بشأن التسجيل و/ أو إزالة الغموض الذي قد ينشأ أثناء مراجعة الاقتراح و/ أو لغرض استكمال الوثائق.
5.3. بعد نهاية مرحلة التصنيف الأولية، سيدعو مدير البرنامج المسجلين الذين اجتازوا مرحلة التصنيف الأولية إلى مقابلة شخصية/ جماعية مع مدير البرنامج (فيما يلي: “مرحلة المقابلة”). سيتم توضيح أنه يحق لمدير البرنامج، وفقًا لتقديره الخاص، أن يختار ما إذا كان سيعقد مرحلة المقابلة مع أي مسجل وجاهيًا أو رقميًا.
5.4. في نهاية مرحلة التصنيف الأولية ومرحلة المقابلة، سيرسل مدير البرنامج إلى لجنة الاختيار استمارات التسجيل (مع ملاحقها المختلفة)، جنبًا إلى جنب مع نتائج مقابلة المتقدمين الذين اجتازوا مرحلة التصنيف الأولية ومرحلة المقابلة ( فيما يلي: “المرشح” و/ أو “المرشحون”).
5.5. ستناقش لجنة الاختيار ترشيح كل من المرشحين وستختار، وفقًا لاعتبارات وزارة التعليم المختلفة، بما في ذلك اعتبارات الميزانية، ما يصل إلى 10 مرشحًا سينتقلون إلى مرحلة التسريع.
5.6. سيتم اختيار المشاركين في البرنامج، من بين أمور أخرى، وفقًا للاعتبارات التالية:
5.6.1. تأثير المنتج: مدى قدرة المنتج على تحسين جودة التعلم و/ أو التدريس و/ أو عمليات التقييم، بما في ذلك مدى تمكين المنتج من تقصير مدة التعلم و/ أو التدريس و/ أو التقييم و/ أو توسيع و/ أو تعزيز جودتها في مجال البرنامج.
5.6.2. الابتكار التكنولوجي و/ أو العملية: درجة ابتكار المنتج مقارنة بسوق Edtech و/ أو العمليات التربوية الحالية في مجال البرنامج.
5.6.3. لديه القدرة على زيادة عدد المستخدمين والقدرة على احتواء التغييرات بطريقة مستمرة وديناميكية.
5.6.4. الفريق: مستوى خبرة أعضاء الفريق في عوالم التطور التكنولوجي و/ أو علم أصول التدريس و/ أو ريادة الأعمال.
5.6.5. العملاء والمستخدمون: وجود زبائن نشطين قاموا بشراء و/ أو مشتركين في الحل (الأولوية للزبائن/ المشتركين الذين يدفعون).
5.6.6. علاقات المرشح بإسرائيل: سيتم توضيح أن لجنة الاختيار ستعطي الأولوية للشركات و/ أو رواد الأعمال الإسرائيليين.
5.6.7. أي اعتبار آخر ذي صلة من وجهة نظر لجنة الاختيار.
5.7. سيكون للجنة الاختيار السلطة التقديرية وحدها فيما يتعلق بقبول و/ أو رفض المرشحين للبرنامج.
5.8. لن يكون للمسجلين و/ أو المرشحين أي مطالبة أو دعوى ضد وزارة التربية والتعليم (بما في ذلك لجنة الاختيار وأعضائها) و/ أو مدير البرنامج وأي شخص ينوب عنهم فيما يتعلق بالبرنامج، بما في ذلك فيما يتعلق ب قبول و/ أو رفض أحد المشاركين.
5.9. لتجنب الشك، لا تتعهد وزارة التربية والتعليم بمنح ميزانية تطويرية لأي من الطلبات المقدمة ويحق لها إلغاء هذا الإجراء وإخطار المسجلين بإلغاء البرنامج. لن يكون للمسجلين و/ أو المرشحين أي طلب أو دعوى أو مطالبة بخصوص مثل هذا القرار.
5.10. سترسل وزارة التعليم و/أو لجنة الاختيار و/أو مدير البرنامج نتائج قرارهم إلى المرشحين بحلول 10.10.2023 وستنشر أيضًا بروتوكول لجنة الاختيار فيما يتعلق باختيار المشاركين .
6. الميزانية
6.1. مشاركة أي مرشح يتم اختياره من قبل لجنة الاختيار في البرنامج مشروطة بتوقيع اتفاقية مشاركة، بالشكل الذي يقرره مدير البرنامج، بين المرشح المختار ومدير البرنامج و/ أو وزارة التربية والتعليم، التي سيتم من خلالها تحديد الشروط التي ستنطبق على المشاركة بين الأطراف، والتي ستتضمن، من بين أمور أخرى (ولكن ليس فقط)، التعليمات المتعلقة بالتزامات المشترك، وحقوق وزارة التربية والتعليم ومدى الميزانية التي سيتم تخصيصها لهذا المرشح فيما يتعلق بمشاركته في البرنامج (من الآن فصاعدًا: “اتفاقية البرنامج” و “الميزانية”، على التوالي).
6.2. سيتم تحديد الميزانية التي سيتم تخصيصها لكل مشارك لغرض تطوير المنتج داخل البرنامج في اتفاقية البرنامج الموقعة مع كل مشارك وستصل قيمتها الإجمالية إلى 750،000 شيكل (سبعمائة وخمسون ألف شيكل). سيتم تقديم الميزانية بالطريقة والنطاق والتواريخ التي تحددها وزارة التربية والتعليم وفقًا لتقديرها الخاص.
6.3. سيتم قياس نطاق التطوير المطلوب بناءً على تعريف حُزم التطوير كما تظهر في مناقصة الابتكار التكنولوجي لوزارة التعليم (مناقصة الابتكار التكنولوجي، بند 2.4.1.6).
6.4. سيتم تحديد القرار بشأن مبلغ الميزانية لكل مشارك بالاتفاق المتبادل بين مدير البرنامج (بالنيابة عن وزارة التربية والتعليم) والمرشح، وقبل التوقيع على اتفاقية البرنامج. ومن الواضح أنه عند تحديد مبلغ الميزانية سيخضع مدير البرنامج لتعليمات وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع.
6.5. في حالة عدم توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن الميزانية، يحق لمدير البرنامج و/ أو وزارة التربية والتعليم و/ أو لجنة الاختيار إلغاء اختيار المرشح للمشاركة في البرنامج. من خلال الموافقة على هذه الأحكام، يعلن المرشح أنه لن يكون لديه وأنه يتنازل عن أي مطالبة و/ أو دعوى و/ أو طلب فيما يتعلق بهذا الإلغاء.
6.6. يمكن لكل من المرشح ووزارة التعليم وفقًا لتقديرهما الخاص (لأي سبب) أن يقرروا عدم الدخول في اتفاقية البرنامج وبالتالي لن يتم دمج المرشح في أنشطة البرنامج. من خلال الموافقة على هذه الأحكام، يصرح المرشح بأنه لن يكون لديه أي وأنه يتنازل عن أي مطالبة و/ أو دعوى و/ أو طلب فيما يتعلق بقرار وزارة التعليم بعدم الدخول في اتفاقية البرنامج معه.
6.7. سيتم الدفع مقابل التطوير وفقًا للمعالم التي سيتم تحديدها في خطة عمل المشارك، والتي سيتم إرفاقها كملحق لاتفاقية البرنامج، رهنًا بموافقة مدير البرنامج و/ أو وزارة التربية والتعليم (فيما يلي : “خطة العمل”). القرار بشأن ما إذا كان المشارك قد استوفى المعالم و/ أو أنهى تطوير المنتج سيخضع لقرار ورضا مدير البرنامج والعناصر المهنية لوحدة الابتكار التكنولوجي في وزارة التربية والتعليم.
7. مرحلة التسريع (المسرع)
7.1. ستبدأ مرحلة التسريع في 30.10.2023 وتنتهي في 31.12.2023، أو في أي وقت آخر يحدده مدير البرنامج و/أو وزارة التربية والتعليم.
7.2. وكجزء من هذه المرحلة، سيعمل المشاركون على تطوير الحل وتحسينه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومدير البرنامج وممثليهم، وفقًا لتعليمات وشروط خطة العمل.
7.3. وفقًا للبرنامج (كما يتم تحديثه من وقت لآخر بواسطة محرر البرنامج)، ستجتمع الفرق نيابة عن المشاركين للعمل الموجه لمدة تصل إلى يومين في الأسبوع في مساحة العمل الوجاهية للبرنامج، مجمع Start في مكاتب وزارة التربية والتعليم في شارع 3 أبا إيفين، هرتسليا. في بقية أيام العمل، ستعمل الفرق بطريقة هجينة في مساحة العمل الافتراضية التي سيتم وضعها لصالح البرنامج.
7.4. سيتم توضيح أنه بقدر ما وفي ضوء قرار وزارة الصحة لن يكون من الممكن عقد الاجتماعات وجاهيًا، سينتقل نشاط البرنامج، بموافقة مدير البرنامج، إلى صيغة افتراضية.
7.5. كجزء من البرنامج، سيتلقى كل مشارك المساعدة في تطوير الحل وفقًا لاتفاقية البرنامج بينه وبين وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج.
8. المرحلة التجريبية
8.1. في نهاية مرحلة التسريع، إذا وجدت وزارة التربية والتعليم أن المنتج جاهز للتنفيذ خلال المرحلة التجريبية، يجوز لوزارة التربية والتعليم، وفقًا لتقديرها الخاص، اختيار مشارك واحد و/ أو عدة مشاركين لغرض المشاركة في المرحلة التجريبية وتنفيذ الحل الذي تم تطويره في إطار المساحة التعليمية ليتم اختياره من قبل وزارة التربية والتعليم وفقًا لتقديرها الخاص. وسيتم توضيح أن المشاركين الذين تم اختيارهم للمشاركة في المرحلة التجريبية سيلزمون بتنفيذ المشروع التجريبي معًا وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم واتفاقية البرنامج.
8.2. ستقام المرحلة التجريبية في العام الدراسي 2023 ، ابتداءً من 03.12.2023 حتى 30.04.2024 أو في أي تاريخ آخر تحدده وزارة التربية والتعليم وكما يتم تحديثه في هذه اللوائح من وقت لآخر ، مع مراعاة احتياجات وزارة التربية والتعليم.
8.3. ستكون المشاركة في المرحلة التجريبية مشروطة بالإجراءات المفصلة أدناه ، بما يرضيه ووفقًا لمتطلبات وزارة التربية والتعليم و / أو مدير البرنامج. من الواضح بموجب هذا أن وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج لديه السلطة التقديرية لإضافة متطلبات و/ أو إجراءات إضافية وفقًا لتقديره:
8.3.1. كجزء من المرحلة التجريبية، سيتم استيعاب الحل المسرع من قبل كل مشارك يتم اختياره للمشاركة في المرحلة التجريبية من قبل ذلك المشارك و/ أو من قبل كيان آخر تختاره وزارة التربية والتعليم في أماكن تعلم مختلفة سيتم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم حسب تقديرها وحدها.
8.3.2. يقوم كل مشارك يتم اختياره للمشاركة في المرحلة التجريبية بتسليم وزارة التربية والتعليم و/ أو من ينوب عنه فورًا بناءً على طلبه، جميع البيانات التي تم جمعها في المرحلة التجريبية من قبل المشارك، والتي تم جمعها ونقلها وفقًا للقانون (فيما يلي: “بيانات الدليل”).
8.4. سيتم توضيح أن المشارك لن يكون لديه أي مطالبة أو دعوى فيما يتعلق باختياره و/ أو عدم اختياره للمشاركة في المرحلة التجريبية.
8.5. اعتمادًا على مبلغ الميزانية الذي سيتم تخصيصها لكل مشارك، يمنح المشارك وزارة التربية والتعليم تراخيص لاستخدام المنتج أو الحل (فيما يلي: “التراخيص”). سيكون لمبلغ التراخيص (أو نطاق الترخيص على التوالي) التي يمنحها كل مشارك لوزارة التربية والتعليم قيمة إجمالية تساوي ضعف مبلغ الميزانية الممنوحة للمشارك كجزء من البرنامج. سيتم توضيح أنه في أي نزاع يتعلق بتكلفة ترخيص المنتج، سيتم تحديد موقف وزارة التربية والتعليم، وسيتم إجراء الحساب وفقًا لموقفها، ولن يكون للمشترك أي مطالبة أو دعوى ذي صلة. سيُسمح لوزارة التربية والتعليم بالاستفادة من التراخيص الممنوحة لها في كل من السنوات الدراسية الثلاث التالية بعد انتهاء المرحلة التجريبية وفقًا لتقديرها الخاص وضمن نطاق التراخيص الممنوحة.
9. التزامات المشاركين
9.1. يتعهد المشاركون في البرنامج والموظفون نيابة عنهم بأنهم سيتصرفون ويعملون بشكل لائق، سواء في مساحة عمل البرنامج (الوجاهية والافتراضية) وفي مساحة العمل الشخصية للمشارك. يؤكد المشاركون والفرق ويتعهدون بأنه في حالة تصرفهم بشكل غير لائق، سيتم إلغاء مشاركتهم في البرنامج على الفور.
9.2. يتعهد المشارك أن عضوًا واحدًا على الأقل من أعضاء الفريق نيابة عنه لن يفوّت أكثر من جلستي عمل، لأسباب غير طبية، وأن أعضاء الفريق الآخرين لن يفوّتوا أكثر من أربع جلسات عمل (سواء كانت وجاهية أو افتراضية)، لأسباب غير طبية. في حالة عدم امتثال المشارك للالتزام المذكور أعلاه، يحق لوزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج إيقاف وإلغاء مشاركة المشارك دون تقديم إشعار مسبق.
9.3. يلتزم المشارك في البرنامج بالتعاون والقيام بما هو مطلوب منه في كل مرحلة من مراحل البرنامج.
10. استخدام معلومات المشاركين ونقل البيانات
10.1. سيتم الاحتفاظ بتفاصيل المسجلين والمشاركين، وفقًا لهذه الأحكام، من قبل وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج، الذين سيستخدمون المعلومات المذكورة فيما يتعلق بالبرنامج والتسجيل والمشاركة فيه، بما في ذلك الترويج لبرامج أخرى مماثلة لوزارة التربية والتعليم وفق سياسة الخصوصية واستخدام المعلومات التي تستخدمها وخاضعة لأحكام القانون.
10.2. من خلال الموافقة على هذه الأحكام، يمنح كل شخص يسجل في البرنامج وزارة التربية والتعليم أو أي شخص ينوب عنها حقًا غير قابل للإلغاء في استخدام للاستفادة من التفاصيل التي قدمها كجزء من التسجيل والمشاركة في البرنامج (بما في ذلك البرنامج التجريبي) بأي شكل من الأشكال، ووفقًا لتقدير وزارة التعليم وحدها، وهذا، من بين أمور أخرى، أيضًا لغرض إصدار المنشورات والدراسات وتقديم المعلومات من قبل وزارة التعليم و/ أو تلك الموجودة على موقعها نيابة عن و/ أو أولئك الذين حصلوا على حق الاستخدام من قبل وزارة التعليم (بما في ذلك المعلومات التجارية والإعلانية)، وفقًا لأحكام القانون، بما في ذلك قانون حماية الخصوصية، أ-1981. لتجنب الشك، لن يتم نشر طلبات التسجيل للمسجلين من قبل وزارة التعليم.
10.3. دون الانتقاص من عمومية ما ورد أعلاه وأدناه، يعلن كل من المسجلين و/ أو المرشحين ويؤكد لمدير البرنامج ووزارة التربية والتعليم أن جميع المستندات والملاحق المقدمة من قبله كجزء من إجراءات التسجيل و/ أو مرحلة التصنيف الأولية و/ أو مرحلة المقابلة لم يتم تعريفها من قبله و/ أو من قبل أي طرف ثالث على أنها معلومات سرية وأنها لا تشكل سرًا تجاريًا للمسجل و/ أو المرشح و/ أو المشارك و/ أو طرف ثالث آخر وأنه يوافق على استخدامها والنشر من قبل وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج وفقًا لتعليمات هذا البند 10 والتعليمات الأخرى من الأحكام. يُوضَّح بموجب هذا أنه إلى الحد الذي يشكل فيه أي مستند و/ أو ملحق و/ أو معلومات يرغب صاحب التسجيل و/ أو المرشح في تقديمها و/ أو الكشف عنها إلى وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج، معلومات سرية و/ أو سر تجاري، سوف يُطلب من هذا المرشح صراحة عدم إرفاقه بطلبه وعدم الكشف عنه كجزء من إجراءات تسجيله ومشاركته في البرنامج.
10.4. يتعهد المشاركون ويصرحون بموجب هذا أن لديهم الحقوق التي يتطلبها أي قانون و/ أو اتفاق في المعلومات والمواد التي سيتم نقلها من قبلهم إلى وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص نيابة عنهم كجزء من مشاركتهم في البرنامج. يتعهد كل مشارك أنه في حالة احتواء المعلومات والمواد التي يرسلها على حقوق أي طرف ثالث، فإنه سيحصل على موافقة خطية مسبقة من أصحاب الحقوق لأي استخدام من قبل وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو شخص ما نيابة عنهم داخل البرنامج كما هو مذكور أعلاه. من الواضح أن المشاركين يتعهدون بتعويض وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج وأي شخص ينوب عنهم، بما في ذلك لاستخدام هذه المعلومات و/ أو المواد عند الطلب الأول طالما تم رفع دعاوى ضد استخدام المواد من قبل وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو أي شخص ينوب عنهم.
10.5. تحتفظ وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو أي شخص ينوب عنهم بالحق (وفقًا لتقديرها الخاص) في نشر تفاصيل المشاركين كما وردت في إطار المشاركة في البرنامج في جميع القنوات الإعلامية وبطرق مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المنشورات في الصحافة المكتوبة والنشرات الإخبارية والتلفزيون والراديو وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى مواقع الانترنت الأخرى (بما في ذلك موقع البرنامج).
10.6. لن يكون للمشارك أي مطالبة أو طلب أو دعوى ضد وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو أي شخص ينوب عنهم فيما يتعلق باستخدام التفاصيل أو المعلومات المقدمة من قبل المشارك كجزء من البرنامج، بما في ذلك بيانات البرنامج التجريبي، وكذلك فيما يتعلق بنشرها.
10.7. لتجنب الشك، يتم توضيح أن المشارك في البرنامج لن يستحق أي مدفوعات أو مكافأة أو راتب أو تعويض من أي نوع في الحالات التي تكون فيها تفاصيله أو معلوماته أو مواده أو بياناته (بما في ذلك بيانات البرنامج التجريبي) يتم استخدامها من قبل وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو شخص ما نيابة عنهم، بما في ذلك لغرض المنشورات والأبحاث.
10.8. يتعهد المشاركون بموجب هذا ويمنحون موافقتهم كجزء لا يتجزأ من تسجيلهم ومشاركتهم في البرنامج ، وذلك وفقًا لطلب وزارة التربية والتعليم و / أو مدير البرنامج و / أو شخص نيابة عنهم وفورًا مطلبه ووفقًا لشروطه: (1) إعطاء وزارة التربية والتعليم و / أو مدير البرنامج و / أو من ينوب عنهم التفاصيل الكاملة وإجراء مقابلات معهم بشأن مشاركتهم في البرنامج؛ (2) يحق لوزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو أي شخص ينوب عنهم إجراء مسح ونشر وتصوير وأي استخدام آخر، وفقًا لما تقرره ويخضع لأي قانون، أسمائهم وتفاصيلهم وصورهم بالإضافة إلى حقيقة مشاركتهم في البرنامج بمختلف وسائل الاتصال وهذا مجانًا وبدون أي قيود بما في ذلك حد زمني للإعلان والعلاقات العامة والترويج أو لأي غرض آخر، على النحو الذي تحدده وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو من ينوب عنهم؛ (3) تزويد وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو أي شخص ينوب عنهم بكل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الحل في المرحلة التجريبية، بما في ذلك، دون الانتقاص من عمومية ما سبق ذكره، جميع البيانات المتعلقة بالحل نفسه.
10.9. يتنازل المشاركون بموجب هذا، دون تعويض، عن أي حق أو مطالبة تتعلق باستخدام بيانات الحل أو البيانات التجريبية أو صورهم أو أسمائهم أو تفاصيلهم من قبل وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو أي شخص ينوب عنهم فيما يتعلق بالبرنامج. من الواضح أن ما ورد أعلاه لا يفرض بأي شكل من الأشكال أي التزام على وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو أي شخص ينوب عنهم لنشر أي شيء يتعلق بالمشاركين.
11. مسؤولية
11.1. التسجيل و/ أو المشاركة في البرنامج، في جميع مراحله وكل ما يتعلق به، هو بمسؤولية كل مسجل و/ أو مشارك الحصرية. وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار ومن ينوب عنهم (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموظفين والمديرين) لن تكون مسؤولة عن أي ضرر، من أي نوع، يحدث لأي من المسجلين و/ أو المشاركين بسبب و/ أو فيما يتعلق بمشاركتهم و/ أو فشلهم في المشاركة في البرنامج و/ أو في أي مرحلة من مراحل البرنامج. بالإضافة إلى ما سبق، ودون الانتقاص من عموميته، في أي حالة منع فيها فعل أو إغفال أو عطل أو إصابة أو إهمال من المسجل و/ أو المشارك أو أي شخص ينوب عنه مشاركته في البرنامج او أي من مراحله، تكون وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار ومن ينوب عنهم (بما في ذلك، على سبيل المثال، لا الحصر الموظفين والمديرين) معفاة من المسؤولية عن أي ضرر من هذا القبيل.
11.2. وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص ينوب عنهم لن تكون مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي حادث أو ضرر أو نفقة أو خسارة من أي نوع أو مصاريف أو خسارة في الربح (بما في ذلك الأذى الجسدي والاضطراب العاطفي)، أو الاضطراب أو أي عيب آخر قد يحدث للمسجلين و/ أو المشاركين، أو لشخص ما نيابة عنهم أو لطرف ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بالبرنامج، بما في ذلك، فيما يتعلق بمرحلة التسريع، والمرحلة التجريبية، وطريقة تنفيذ البرنامج، وطريقة اختيار المشاركين، وما إلى ذلك. لن يكون للمسجلين و/ أو المشاركين وكل من يأتون نيابة عنهم أي مطالبة أو طلب أو دعوى ضد وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص ينوب عنهم في أي شيء متعلق بالبرنامج بشكل مباشر أو غير مباشر.
11.3. يوافق المسجل و/ أو المشارك في البرنامج بموجب هذا ويعلن ويتعهد بأنه يتنازل بموجب هذا بشكل نهائي عن أي حق للمطالبة أو الدعوى أو الطلب فيما يتعلق بتسجيله و/ أو مشاركته في البرنامج أو عن أي ضرر مباشر أو تبعي ناشئ عن التسجيل و/ أو المشاركة في البرنامج، وأنه يعفي وزارة التربية والتعليم، ومدير البرنامج، ولجنة الاختيار، وأي شخص ينوب عنهم (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموظفين والمديرين) من أي مطالبة و/ أو دعوى و/ أو الطلب المرتبط بشكل مباشر و/ أو غير مباشر بالبرنامج في مراحله.
11.4. وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص ينوب عنها ليست مسؤولة ولن تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بفقدان تفاصيل المسجل أو المشارك أو البيانات التجريبية أو بيانات الحل، نتيجة لفشل أو خلل في نظام البرنامج و/ أو موقع البرنامج و/ أو في أي نظام آخر (بما في ذلك نظام الكمبيوتر الخاص بالمسجل و/ أو المشارك)، حيث تم إدخال التفاصيل و/ أو البيانات المذكورة أعلاه و/ أو نتيجة لأي فشل آخر نتج عنه حذف التفاصيل و أو البيانات المذكورة أعلاه أو إتلافها أو تعطيلها. تبذل وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو أي شخص نيابة عنهم جهودًا كبيرة لحماية تفاصيل المسجلين والمشاركين، ولكن لا يمكنهم ضمان الحماية الكاملة في هذا المجال. يوضح أن وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص ينوب عنهم لن يكون مسؤولاً تجاه المسجلين و/ أو المشاركين في حالة اختراق خوادم الويب لموقع البرنامج، ونظام البرنامج وقاعدة بياناته و/ أو فشل مزود خدمة البرنامج، وما إلى ذلك، وهذا حتى في الحالات التي سيؤدي فيها ذلك إلى تسرب أو الكشف عن تفاصيل المسجلين و/ أو المشاركين في الشبكة أو لطرف ثالث لأي سبب من الأسباب.
11.5. يتحمل المسجل و/ أو المشارك كامل المسؤولية عن أي ضرر من أي نوع، يحدث لوزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص ينوب عنه بسبب انتهاك من قبل المسجل و/ أو المشارك في أي من أحكام هذه اللوائح، اتفاقية البرنامج و/ أو أي من تعليمات أي قانون أو أي حق طرف ثالث.
11.6. دون الانتقاص مما ورد أعلاه، فإن وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار لن تكون مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي ضرر أو خسارة أو إصابة تلحق بالمشارك أو أي طرف ثالث، بما في ذلك الأطراف الثالثة المشاركة في المرحلة التجريبية، نتيجة لانتهاك أو عدم الامتثال لأحكام هذه اللوائح أو اتفاقية البرنامج و/ أو نتيجة لأي فعل أو إغفال من جانب المشارك، بما في ذلك تنفيذ المنتج في المرحلة التجريبية. يتعهد المشارك بتعويض وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص نيابة عنهم عن أي ضرر أو مصاريف متكبدة فيما يتعلق بمشاركة المشارك في البرنامج (بما في ذلك أثناء المرحلة التجريبية) من البرنامج المذكور أعلاه، بما في ذلك أي نفقات سيتكبدونها بسبب دعوى قضائية مرفوعة ضدهم في المحكمة أو أي حل وسط سيوافقون عليه، بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة بالحاجة للدفاع ضد الدعوى المذكورة.
11.7. وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص ينوب عنهم لن تكون مسؤولة عن أي ضرر و/ أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر وأي حقوق ملكية فكرية وعلامات تجارية وأسرار تجارية، وكذلك أي انتهاك لخصوصية المسجلين و/ أو المشاركين أو على الجانب الثالث، بما في ذلك الأطراف الثالثة التي تشارك في المرحلة التجريبية، فيما يتعلق بمشاركة المسجلين و/ أو المشاركين في البرنامج وعملية التسجيل فيه. يتعهد المسجل و/ أو المشارك بتعويض وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص نيابة عنهم عن أي نفقات و/ أو ضرر يتسببون فيه لأي منهم بسبب مطالبة و/ أو طلب و/ أو دعوى من قبل طرف ثالث بموجبه تنتهك وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص نيابة عنهم حقوق الطبع والنشر وأي حقوق ملكية فكرية، العلامات التجارية والأسرار التجارية نتيجة لعمل و/ أو إغفال من جانب المسجل و/ أو المشارك أثناء البرنامج، بما في ذلك مشاركته ذاتها في البرنامج.
11.8. دون الانتقاص من كل ما هو منصوص عليه في هذه الأحكام، من الواضح أن وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو أي شخص نيابة عنهم لن يتحملوا المسؤولية في حالة حدوث فعل أو تقصير من أي طرف ثالث، بما في ذلك عدم استيفاء شروط تنفيذ الحل، أو الخلاف مع أي طرف ثالث فيما يتعلق بتنفيذ الحل، أو تنفيذ البرنامج التجريبي أو إكمال أي مرحلة من مراحل البرنامج.
12. الملكية الفكرية
12.1. سيمتلك المشاركون الملكية الفكرية في المنتج الذي سيتم تطويره كجزء من هذا البرنامج. نوضح بموجب هذا أنه سيتم السماح لوزارة التعليم و/ أو محرر البرنامج و/ أو أي شخص ينوب عنهم باستخدام المنتج، بما في ذلك عن طريق نشره على النحو المفصل في هذه الأحكام واتفاقية البرنامج.
12.2. سيتم توضيح أن هذه الأحكام لا تمنح المشاركين أي حق في الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج، وأن هذه الملكية الفكرية ستبقى ملكيتهم الحصرية والكاملة.
13. إلغاء الاشتراك في البرنامج
13.1. يحق لوزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج إلغاء مشاركة أحد المشاركين في البرنامج و/ أو أحد أعضاء فريق المشارك الذي يتدخل في الإدارة السليمة للبرنامج و/ أو يتصرف بشكل مخالف لأحكام هذه اللوائح و/ أو اتفاقية البرنامج، بعد تقديم إشعار مسبق مدته 14 يومًا يُطلب خلاله من المشارك تصحيح الانتهاك و/ أو العيب (يُشار إليه فيما يلي: “إشعار مسبق” و “فترة علاج”، على التوالي). إلى الحد الذي يكون فيه النقص و/ أو الانتهاك قابلين للتصحيح، ولم يتم تصحيحه خلال فترة العلاج، سيتم إلغاء مشاركة المشارك، وسيتم اتخاذ إجراءات سداد المصاريف ضده كما هو محدد في القسم 13.5 أدناه، ولن يكون للمشارك أي مطالبة أو دعوى فيما يتعلق بهذا.
13.2. لتجنب الشك، في حالة عدم إمكانية تصحيح الانتهاك و/ أو كان انتهاكًا متعلقًا بسلوك غير لائق لأحد المشاركين و/ أو الموظفين نيابة عنه (كما هو مذكور في القسم 9.1 أعلاه) و/ أو الغياب أكثر مما هو مسموح به (كما هو مذكور في القسم 9.2 أعلاه)، سيتم إلغاء مشاركة المشارك في البرنامج على الفور، دون الحاجة إلى تقديم إشعار مسبق أو فترة علاج، ولن يكون لدى المشارك أي مطالبة أو دعوى فيما يتعلق بهذا.
13.3. يحق لوزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو أي شخص ينوب عنهم إلغاء مشاركة المشاركين في البرنامج، من بين أمور أخرى، في الحالات التي يتبين فيها أن المشارك، بما في ذلك الموظفون نيابة عنه و/ أو ممثليه لا يتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومدير البرنامج، وفريق التطوير المخصص، و/ أو يتصرفون بطريقة تتعارض مع إجراءات البرنامج و/ أو هذه الأحكام، و/ أو يتصرفون بشكل مخالف لالتزاماتهم في هذه الأحكام (بما في ذلك التزاماتهم الواردة في القسم 9 أعلاه) و/ أو تعطيل أو التدخل في الإدارة السليمة للبرنامج.
13.4. يجوز لأي مشارك و/ أو أعضاء فريق الانسحاب من المشاركة في البرنامج، وفي هذه الحالة سيعيد كل مشارك ويسترد نفقات وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج و/ أو أي شخص ينوب عنهم فيما يتعلق بمشاركته في البرنامج. لتجنب الشك، في حالة انسحاب أحد أعضاء الفريق، يحق للمشارك أن يقدم إلى مدير البرنامج و/ أو شخص ينوب عنه، ترشيح عضو الفريق الذي سيحل محل العضو المغادر (من ذوي الخبرة في نفس مجال عضو الفريق المغادر) (يشار إليه فيما بعد بـ “البديل”). يحق لمدير البرنامج، وفقًا لتقديره الخاص، الموافقة على انضمام البديل إلى الفريق المشارك. في حال توصل مدير البرنامج إلى نتيجة مفادها أن عضو الفريق المغادر كان ضروريًا لمشاركة المشارك في البرنامج، إما بسبب دوره في الفريق و/ أو مرور الوقت في البرنامج، وأنه لا يمكن استبداله، ستعتبر مغادرة عضو الفريق انسحاب المشارك من البرنامج.
13.5. يحق لوزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج في حالة قيام وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج بإلغاء مشاركة أحد المشاركين في البرنامج، وكذلك في حالة انسحاب مشارك من البرنامج (يُشار إليه فيما يلي: “المفصول” و “المنسحب”، على التوالي)، لاسترداد جميع النفقات الصادرة فيما يتعلق بمشاركة المفصول أو المنسحب (حسب الحالة). سترسل وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج إلى المفصولين و/ أو المنسحبين إخطارًا كتابيًا يوضح بالتفصيل، من بين أمور أخرى، مبلغ النفقات التي يجب أن يعيدها إلى وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج ( فيما يلي: “مبلغ السداد”). سيقوم المفصول و/ أو المنسحب بتحويل مبلغ الاسترداد إلى وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج، خلال ثلاثين يومًا من استلام الإخطار. في حالة عدم قيام المفصول و/ أو المنسحب بتحويل مبلغ الاسترداد في الوقت المحدد، لأنه دون الانتقاص من حقوق وزارة التربية والتعليم و/ أو مدير البرنامج وفقًا لأحكام أي قانون، فإن هذا المبلغ سيتحمل الفائدة على المتأخرات بسعر الفائدة على المتأخرات المعتادة مع المحاسب العام في وزارة المالية في دولة إسرائيل، بدءًا من تاريخ الدفع حتى تاريخ الدفع الفعلي. يتعهد المشاركون ويوافقون بموجب هذا على أنه في حالة إلغاء مشاركتهم في البرنامج و/ أو انسحابهم من البرنامج، فسيعيدون المبلغ المسترد إلى وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج على التواريخ المنصوص عليها في هذا القسم، وأنه من خلال الموافقة على هذه الأحكام، يصرح المرشح بأنه لن يكون له أي حق وأنه يتنازل عن أي مطالبة و/ أو طلب و/ أو دعوى فيما يتعلق بإعادة مبلغ الاسترداد إلى وزارة التعليم و/ أو مدير البرنامج مع التعديلات اللازمة.
14. متنوعات
14.1. القانون المعمول به فيما يتعلق بالأحكام وتعليماتها هو قانون دولة إسرائيل. يتم تقديم الاختصاص الفريد والحصري لمناقشة جميع الخلافات التي تنشأ فيما يتعلق بالأحكام وتعليماتها إلى المحكمة المختصة في منطقة تل أبيب – يافا.
14.2. في حالة ما إذا قررت محكمة مختصة أو أي سلطة مختصة أخرى أن شرطًا أو التزامًا أو قيدًا أو حكمًا في هذه الأحكام غير صالح و/ أو باطل و/ أو غير قابل للتنفيذ و/ أو يتعارض مع السياسة العامة، عندئذٍ لن تتأثر الشروط أو الالتزامات أو القيود أو الأحكام الأخرى لهذه اللوائح أو تنتقص من صلاحيتها أو تفقد صلاحيتها. في الحالة المذكورة أعلاه، سيتم تفسير أحكام هذه اللوائح بطريقة تُنفذ، إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، بالمعنى الأصلي والقصد من الأطراف.
14.3. ما ورد في هذه الأحكام يستنفد تمامًا جميع الاتفاقات المبرمة بين الأطراف فيما يتعلق بالقضايا المنظمة فيها ويبطل أي تمثيل أو بيان أو التزام أو نشر، وما إلى ذلك، تم تقديمه، إذا تم تقديمه، من قبل وزارة التربية والتعليم، و/ أو مدير البرنامج و/ أو لجنة الاختيار و/ أو نيابة عنهم، أو من قبل أي طرف آخر.

Skip to content