The Ministry of Education is launching the first

Accelerator

Developing the Next Generation

Developing the Next Generation

Design Partner Acceleration Programs
Promoting technologies to create education that is relevant in a changing reality
Come join us to make an educational impact and receive an investment, tools and support for your product
through the Ministry of Education’s unique agreement model

Design Partner Acceleration Programs
Promoting technologies to create education
that is relevant in a changing reality
Come join us to make an educational impact
and receive an investment, tools and support
through the Ministry of Education’s unique agreement model

The first program is starting!

FORWARD TO
LANGUAGES

Promoting products for the language field

FORWARD TO LANGUAGES
Promoting products for the language field

The program deals with improving and promoting teaching,
learning and assessment in the field of languages using advanced technological products

What are we seeking?

Technological solutions that will upgrade the field of languages with innovative tools
and help Israeli students improve their abilities in written expression, oral expression, and reading and listening comprehension

Technological solutions that will upgrade
the field of languages with innovative tools
and help Israeli students improve their abilities in written expression, oral expression, and reading and listening comprehension

Who are we looking for?

Technology companies with a working product in the field of languages
or companies seeking to adapt their product and its value proposition to the field of languages

Technology companies with a working product in the field of languages
or companies seeking to adapt their product and its value proposition to the field of languages

This is your opportunity to make an impact in the field of languages
in Israeli schools during the upcoming school year!

This is your opportunity
to make an impact in the field of
languages in Israeli
schools
during the upcoming school year!

Companies selected to participate in the Start Forward program will receive:

Companies selected to participate
in the Start Forward
program will receive:

An investment amount of up to
750,000 NIS for each company

100% ownership
without share dilution

Business, pedagogic
and technological support

An investment amount of up to
750,000 NIS for each company

100% ownership
without share dilution

Business, pedagogic
and technological support

Conducting pilot
programs in schools

Conducting pilot
programs in schools

Potential agreement
for 3 years with the Ministry of Education

Direct connection
to the Ministry of Education

When does this happens?

May 2023

Registration opens

Jun 2023

30.06.2023

Registration closes

Aug 2023

Choosing a maximum of 10 companies
that will participate in the program
and the start of the Start Forward program

Dec 2023

Start of pilot programs in schools

Apr 2024

End of pilot program and agreement for 3 years with selected companies

May
2023

Jun
2023

Aug
2023

Dec
2023

Apr
2024

Registration
Opens

Registration
Opens
30.06.2023

Choosing 10 companies
that will participate in the program
and the start of the
Start Forward programs

Start of pilot
programs in schools

End of pilot program
and agreement for 3 years
with selected companies

תקנון

תקנון אקסלרטור משרד החינוך – תכנית האצה ליזמויות בתחום החינוך
1. הגדרות:
1.1. “אתר התכנית”
אתר אינטרנט יעודי שכתובתו: https://startforward.start-education.org/
1.2. “האקסלרטור”
תכנית האצה במודל שותפים (Design Partner Accelerator) של משרד החינוך במסגרת פעילות משותפת של יחידותיו.
1.3. “המשתתף ו/או המשתתפים”
מועמדים שנבחרו להשתתף בתכנית על ידי וועדת הבחירה וחתמו על הסכם התכנית (כהגדרתו להלן).
1.4. “הנרשם ו/או הנרשמים”
כל מי שנרשם באתר התכנית לצורך בחינת מועמדותו להשתתפות בתכנית.
1.5. “התכנית”
תכנית ההאצה הנוכחית של האקסלרטור שמטרתה מציאת פתרון באמצעות כלים טכנולוגיים לשיפור וקידום ההוראה, הלמידה, והערכה במשרד החינוך בתחום השפות (עברית, ערבית ואנגלית), לילדים ובני נוער, באספקטים של קריאה, כתיבה, הבנה ודיבור במגזרים השונים של תלמידי ישראל, כגון אך לא רק, עברית לדוברי ערבית, אנגלית לגיל הרך, ערבית לדוברי עברית (על יסודי), עברית דבורה, אנגלית דבורה, כתיבה נכונה בעברית (על יסודי). הפתרונות אותם תאתר התכנית, נדרשים לתמוך בקידום עולמות של מיומנות, ערכים, וידע בשפות עברית, ערבית ואנגלית, וייתנו מענה, בין היתר, לסוגיות הבאות: צמצום פערים הנובעים מקשיי קשב וריכוז, כיתות גדולות, מחסור במורים מקצועיים ומחסור בשעות לימוד ומשאבים כלכליים; למידה מותאמת אישית בהתאם לרמה וכישורי התלמיד; הקלת המאמצים שכרוכים בהוראת שפות; התאמת אופן הלימוד לעולם הדיגיטלי בו התלמידים חיים ע”י משחקים, שירים, סרטים, רשתות חברתיות וכד’; שילוב של טכנולוגיות עמוקות ברכישת שפה יכול לאפשר קפיצת מדרגה בלמידה ובהוראה; ולמידה מעניינת, מהנה יותר ואפקטיבית יותר.
1.6. “וועדת הבחירה”
ועדת הבחירה מטעם משרד החינוך אשר תכריע מי מבין הנרשמים שעמדו בתנאי הסף ישתתף בתכנית. חברי וועדת הבחירה יהיו כדלקמן:
1.6.1. יו”ר הוועדה – סמנכ”ל חינוך טכנולוגי של משרד החינוך;
1.6.2. מנהל/ת אגף שפות במשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית;
1.6.3. מפמ”ר אנגלית;
1.6.4. מפמ”ר עברית;
1.6.5. מפמ”ר עברית לדוברי ערבית;
1.6.6. נציג מנהל טכנולוגיות דיגיטליות, משרד החינוך;
חברי הוועד יהיו רשאים למנות נציגים מטעמם בנוסף ו/או כנציג חלופי.
1.7. “טופס הרישום”
המופיע באתר התכנית.
1.8. “מנהל התכנית”
מנהל תכנית ייעודי מומחה בתחומי חדשנות טכנולוגית אשר מונה על ידי יחידת החדשנות של משרד החינוך.
1.9. “משרד החינוך”
משרד החינוך של מדינת ישראל.
1.10. “קול קורא”
קול הקורא להשתתפות בתכנית שפורסם ביום 09.05.2023
1.11. “שלב האצה”
בשלב זה של התכנית, המשתתפים יעבדו על התאמת הפתרון (כהגדרתו להלן) במסגרת האקסלרטור ובהתאם לתנאי תקנון זה.
1.12. “שלב הפיילוט”
במסגרת שלב זה משתתף/ים ספציפיים אשר נבחר/ו על ידי משרד החינוך מקרב כל המשתתפים לעלות לשלב זה (בהתאם לתנאי תקנון זה) יטמיע/ו את המוצר/ים במרחבי למידה שונים שיוגדרו על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי בשנת הלימודים תשפ”ד שתחל בחודש ספטמבר 2023 (למען הסר ספק משרד החינוך יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את מועד ביצוע הפיילוט לשנת לימודים אחרת בהתאם לצרכיו), והכל בהתאם להנחיות של משרד החינוך ובשיתוף פעולה עמו. מובהר, כי משרד החינוך יהא רשאי לשנות את הדרישות או התנאים של שלב הפיילוט ו/או לבטלו בכל עת על ידי מתן הודעה למשתתפים, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
2. פרשנות
2.1. המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2. תקנון זה בא להציג את תנאי ההשתתפות באקסלרטור ובתכנית. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר האקסלרטור ו/או התכנית, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בקול קורא, עיתונות הכתובה, בניוזלטרים, בטלוויזיה, ברדיו, באתרי אינטרנט (לרבות באתר התכנית), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין (כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי משרד החינוך ו/או מי מטעמו על פי שיקול דעתם הבלעדי) וזאת למעט אם נקבע מפורשות אחרת בתקנון זה ו/או באתר בתכנית, ו/או בהסכם התכנית ו/או בקול הקורא.
2.3. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרות נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו של התקנון.
2.4. תקנון זה נכתב בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
2.5. למען הסר ספק, ולמעט אם מצוין מפורשות אחרת בתקנון זה, בכל מקום בתקנון בוא נאמר, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, כי משרד החינוך, ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם, יבצע ו/או יחליט ו/או יקבע בעניין מסוים, וכן בכל מקום בו מוקנית למי מהמפורטים לעיל, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע ו/או להחליט ו/או לקבוע בעניין מסוים, יפעל הגורם הרלוונטי או יחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובת הנמקה. למען הסר ספק, פעולתו או אי פעולתו של משרד החינוך, ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, והנרשמים ו/או המשתתפים נותנים הסכמתם באישור תקנון זה כי לא תהיה להם כל תביעה, טענה או דרישה בגין פעולה או אי פעולה כאמור.
3. כללי
3.1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את הכללים לפיהם יתנהלו האקסלרטור והתכנית, לרבות את תנאי ההשתתפות בתכנית.
3.2. תקנון זה מהווה חוזה לכל דבר ועניין, ומפרט זכויות וחובות הצדדים בקשר לתהליך ההרשמה, בחירת המשתתפים והשתתפות בתכנית. כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התכנית ובכל שלב משלביה, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתכנית מאשר, מודע ומסכים לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה ולרבות טענה לתחולת דין ספציפי אחר דוגמת דיני המכרזים.
3.3. משרד החינוך ו/או מנהל התוכנית רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך בהודעה מוקדמת, לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת את הוראות תקנון זה, לרבות במהלך התכנית ובכלל זה הוראות שעניינן שלבי התכנית ותנאי הסף להשתתפות. הודעה בדבר השינוי תפורסם באתר התכנית ותחייב את הצדדים מרגע פרסומו באתר התכנית. יובהר כי המשתתף אחראי להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי, עדכון, תיקון וכיוצא בזאת שיעשו בתקנון.
3.4. ההרשמה לתוכנית וההשתתפות בה כפופים להסכמת המשתתף לתנאי והוראות תקנון זה, ללא כל סייגים. משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם מתבקש להימנע מלהשתתף בתכנית, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ומילוי טופס ההרשמה.
3.5. בעצם הרשמתו והשתתפותו בתכנית, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם לרבות, לכל שינוי שיעשה בתנאי התקנון, וכן לכך שהוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו.
3.6. התכנית וכל שלב בה (ובכלל זאת שלב ההרשמה) יחלו ויסתיימו במועדים המפורטים בתקנון זה. על אף האמור לעיל משרד החינוך ו/או מנהל התוכנית יהא רשאי בכל שלב, להאריך או לקצר את תקופת התכנית, לבטלה, כולה או חלקה, וכן לשנות את תנאיה, כלליה, מועדיה או כל פרט אחר הקשור אליה, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, וזאת על ידי מתן הודעה שתתפרסם באתר התכנית. למשתתפים לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.
3.7. בעצם ההרשמה וההשתתפות בתכנית, מסכים, מאשר ומצהיר הנרשם ו/או המשתתף כי קרא והבין את התקנון, וכי הוא מסכים לכל הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול על פיהן. הנרשם ו/או המשתתף מצהיר בזאת כי הוא פוטר את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מעובדיהם או מי מטעמם, מכל טענה, תביעה או דרישה בקשר לתכנית, לתקנון ולתקלות כלשהן בקשר לתכנית. הנרשם ו/או המשתתף מוותר זאת על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.
3.8. למען הסר ספק יובהר כי למעט כמפורט בתקנון זה, המשתתפים בתכנית לא יהיו זכאים לתשלום, תגמול, שכר או פיצוי כלשהו, מכל סוג שהוא.
4. הרישום
4.1. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יפרסם את קיום התכנית באתר התכנית וכן בערוצי תקשורת שונים לרבות, בעיתונות הכתובה, בניוזלטרים, בטלוויזיה, ברדיו ובאתרי אינטרנט לפי שיקול דעתו הבלעדי.
4.2. ההרשמה לתכנית תהיה באתר התכנית בלבד, ולא יתאפשר רישום לתכנית בדרך או אמצעי אחר.
4.3. ההרשמה לתכנית תחל ביום 09.05.2023 ותסתיים ביום 30.06.2023 בשעה 23:59 (להלן: “תקופת ההרשמה”), ואולם משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יהיו רשאים להאריך או לקצר את תקופת הרישום בהתאם לשיקול דעתם. נרשמים שטופסי ההשתתפות שלהם לא יוגשו למנהל התכנית באופן מלא ותקין, באמצעות אתר התכנית במהלך תקופת ההרשמה, לא יוכלו לקחת חלק ולהשתתף בתכנית ומועמדותם לא תיבחן על ידי וועדת הבחירה.
4.4. בתכנית ישתתפו רק נרשמים שעונים לכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן (“תנאי הסף”):
4.4.1. המשתתף הינו חברה המאוגדת כדין בישראל או מחוצה לה.
4.4.2. הנרשם הוא בעל ידע וניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום הפיתוח הטכנולוגי.
4.4.3. הנרשם הוא בעל מוצר טכנולוגי פעיל אותו הוא מבקש לפתח ו/או להתאים ו/או לשדרג לצורך מתן פתרון לאתגר (להלן: “המוצר” ו/או “הפתרון”). יובהר, כי הנרשם יוכל להגיש מועמדות בקשר למוצר אחד בלבד.
4.4.4. הצוות מטעם הנרשם ימנה לפחות שלושה (3) חברי צוות בעלי ניסיון בעולמות הפיתוח הטכנולוגי ו/או הפדגוגיה ו/או היזמות ו/או השיווק המועסקים/עוסקים בחברת המוצר במשרה מלאה, ובלבד שאחד (1) מחברי הצוות לפחות יהיה איש/אשת פיתוח טכנולוגי.
4.4.5. המשתתף ייתן את הסכמתו לפעול בהתאם לתנאי התכנית לרבות, תקנון זה ולהשתתפות בפיילוט ככל ויבחר לכך.
4.5. במסגרת ההרשמה יצרף הנרשם את המסמכים ו/או הקבצים הבאים:
4.5.1. חובה: מצגת משקיעים: (שיווקית-עסקית) הכוללת את מודל הפעילות.
4.5.2. תיאור המיזם: הסבר בכתב על המיזם למילוי באתר התכנית.
4.5.3. תיאור הפתרון: הסבר בכתב על הרלוונטיות של המוצר ו/או הרעיון לתכנית למילוי באתר התכנית.
4.5.4. פרטי אנשי הצוות האחראים על הפעילות למילוי באתר התוכנית.
4.5.5. אופציונאלי: One Pager: מסמך תמציתי המציג את המוצר ו/או הרעיון לשדרוג של המוצר לתוצר טכנולוגי חדש העשוי לתת מענה לאתגר (ניתן ואף רצוי לצרף למסמך זה נספח צילומי מסכים להמחשה (Mock-up). במסגרת מסמך זה על הנרשם לפרט בין היתר גם:
4.5.6. אופציונלי: סרטון Pitch.
4.6. למען הסר ספק, מנהל התכנית ו/או משרד החינוך ו/או וועדת הבחירה זכאי/ם לדרוש מהנרשמים הצגת כל מסמך ו/או נתון שיידרש לצורך בחינת קבלתם לתכנית. אי שיתוף פעולה מצד נרשם במסירת הנתונים הנדרשים יכול ויביא להפסקת השתתפותו בפעילות, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל התכנית ו/או משרד החינוך.
4.7. למשרד החינוך ישנה הזכות לשנות את תנאי הסף ו/או לקבל מועמד לתכנית שלא עומד בכל תנאי הסף, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. בהרשמתם לתכנית ואישור תקנון זה מאשרים הנרשמים לא תהיה להם כל טענה בנוגע לשינוי תנאי הסף ו/או קבלת מועמד שאינו עומד בכל תנאי הסף בהסתמך על סעיף זה.
5. אופן בחירת המשתתפים
5.1. בתום תקופת ההרשמה יבחן מנהל התכנית את טפסי ההרשמה שהוגשו כדי לוודא את עמידתם בתנאי הסף והגשתם באופן מלא, תקין בצירוף כל המסמכים והנספחים הנדרשים (להלן: “שלב הסינון הראשוני”).
5.2. מנהל התכנית יהיה רשאי, לשיקול דעתו הבלעדי, לפנות במהלך שלב הסינון הראשוני לנרשמים על מנת לקבל הבהרות בקשר לרישום ו/או להסיר אי-בהירות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעה ו/או לצורך השלמת מסמכים.
5.3. לאחר סיום שלב הסינון הראשוני, יזמן מנהל התכנית את הנרשמים שעברו את שלב הסינון הראשוני לראיון אישי/צוותי עם מנהל התכנית (להלן: “שלב הריאיון”). יובהר כי מנהל התכנית יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבחור האם לקיים את שלב הריאיון עם נרשם כלשהו באופן פיזי או דיגיטלי.
5.4. בתום שלב הסינון הראשוני ושלב הריאיון יעביר מנהל התכנית לוועדת הבחירה את טפסי ההרשמה (על נספחיהם השונים), יחד עם תוצאות הריאיון של נרשמים שעברו את שלב הסינון הראשוני ושלב הריאיון (להלן: “המועמד” ו/או “המועמדים”).
5.5. וועדת הבחירה תידון במועמדותו של כל אחד מהמועמדים ותיבחר, בהתאם לשיקולי משרד החינוך השונים ובהם שיקולי תקציב, עד 10 מועמדים שיעברו לשלב ההאצה.
5.6. בחירת המשתתפים בתכנית תעשה, בין היתר, על פי השיקולים הבאים:
5.6.1. האימפקט של המוצר: המידה שבו המוצר יוכל לייעל ולשפר את איכות תהליכי הלמידה ו/או ההוראה ו/או ההערכה ובכלל זה, המידה שבה המוצר יאפשר קיצור של משך זמן הלמידה ו/או ההוראה ו/או הערכה ו/או ירחיב ו/או יקדם את איכותם בתחום התכנית.
5.6.2. חדשנות טכנולוגית ו/או תהליכית: מידת החדשנות של המוצר בהשוואה לשוק ה-Edtech ו/או לתהליכים פדגוגיים קיימים בתחום התכנית.
5.6.3. סקיילביליות: פוטנציאל הגדלת כמות המשתמשים של המוצר והיכולת לתחזק שינויים באופן שוטף ודינאמי.
5.6.4. הצוות: מידת הניסיון של חברי הצוות בעולמות הפיתוח הטכנולוגי ו/או הפדגוגיה ו/או היזמות.
5.6.5. לקוחות ומשתמשים: קיום לקוחות פעילים אשר רכשו ו/או אשר הינם מנויים לפתרון (עדיפות ללקוחת/מנויים משלמים).
5.6.6. זיקתו של המועמד לישראל: יובהר כי וועדת הבחירה תיתן עדיפות לחברות ו/או יזמים ישראלים.
5.6.7. כל שיקול אחר שהינו רלוונטי לדעת וועדת הבחירה.
5.7. לוועדת הבחירה יהיה את שיקול הדעת הבלעדי בכל הקשור לקבלתם ו/או דחייתם של מועמדים לתכנית.
5.8. לנרשמים ו/או למועמדים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי משרד החינוך (לרבות וועדת הבחירה וחבריה) ו/או מנהל התכנית ומי מטעמם בקשר עם התכנית, לרבות בקשר עם קבלתו ו/או דחייתו של משתתף.
5.9. למען הסר ספק, משרד החינוך לא מתחייב להעניק תקציב פיתוח למי מהבקשות שיוגשו ויהיה רשאי לבטל הליך זה ולהעביר הודעה לנרשמים כי התכנית בוטלה. לנרשמים ו/או למועמדים לא תהא כל דרישה, תביעה או טענה בגין החלטה כאמור.
5.10. משרד החינוך ו/או וועדת הבחירה ו/או מנהל התכנית ישלחו למועמדים את תוצאות החלטתם בנודע למועמדות עד ליום 10.10.2023 וכן יפרסמו את פרוטוקול וועדת הבחירה בקשר לבחירת המשתתפים.
6. התקציב
6.1. השתתפותו של כל מועמד אשר נבחר על ידי וועדת הבחירה בתכנית מותנית בחתימה על הסכם התקשרות, בנוסח עליו יחליט מנהל התכנית, בין המועמד הנבחר למנהל התכנית ו/או משרד החינוך, במסגרתו יקבעו התנאים שיחולו על ההתקשרות בין הצדדים שיכללו בין היתר (אך לא רק), הוראות ביחס להתחייבויותיו של המשתתף, זכויותיו של משרד החינוך והיקף התקציב שיוקצה לאותו מועמד בקשר עם השתתפותו בתכנית (להלן: “הסכם התכנית” ו-“התקציב”, בהתאמה).
6.2. התקציב שיוקצה לכל משתתף לצורך פיתוח המוצר במסגרת התכנית יקבע במסגרת הסכם התכנית שיחתם עם כל משתתף ויהיה בשווי מצטבר של עד 750,000 ש”ח (שבע מאות וחמישים אלף ש”ח). התקציב יועמד באופן, היקף ומועדים שיקבעו על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי.
6.3. היקף הפיתוח הנדרש יימדד על בסיס ההגדרה של חבילות פיתוח כמופיע במכרז החדשנות הטכנולוגית של משרד החינוך (מכרז חדשנות טכנולוגית סעיף 2.4.1.6).
6.4. ההחלטה על גובה התקציב של כל משתתף תקבע בהסכמה משותפת של מנהל התכנית (הפועל בשם משרד החינוך) והמועמד, ובטרם החתימה על הסכם התכנית. מובהר כי בקביעת גובה התקציב יהיה מנהל התכנית כפוף להנחיות משרד החינוך בנושא.
6.5. במקרה שהצדדים לא הגיעו להסכמה לעניין התקציב, יהיה רשאי מנהל התוכנית ו/או משרד החינוך ו/או וועדת הבחירה לבטל את בחירתו של המועמד להשתתפות בתכנית. באישור תקנון זה מצהיר המועמד כי לא תהיה לו וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול כאמור.
6.6. הן המועמד והן משרד החינוך יכולים על פי שיקול דעתם הבלעדי (מכל סיבה שהיא) להחליט שלא להתקשר בהסכם התכנית ובהתאמה לא ישולב המועמד בפעילות התכנית. באישור תקנון זה מצהיר המועמד כי לא תהיה לו כל וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם החלטת משרד החינוך לא להתקשר עמו בהסכם התכנית.
6.7. התשלום בגין הפיתוח יתבצע בהתאם לאבני דרך שיקבעו בתכנית העבודה של המשתתף שתצורף כנספח להסכם התכנית בכפוף לאישורה על ידי מנהל התכנית ו/או משרד החינוך (להלן: “תכנית העבודה”). ההחלטה האם המשתתף עמד באבני הדרך ו/או סיים את פיתוח המוצר תהא נתונה להחלטתם ולשביעות רצונם של מנהל התכנית והגורמים המקצועיים של יחידת החדשנות הטכנולוגית במשרד החינוך.
7. שלב האצה (האקסלרטור)
7.1. שלב ההאצה יחל ביום 30.10.2023 ויסתיים ביום 31.01.2024, או בכל מועד אחר כפי שיקבע מנהל התכנית ו/או משרד החינוך.
7.2. במסגרת שלב זה יפעלו המשתתפים לפיתוח ושיפור הפתרון תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך, מנהל התכנית ונציגיהם, בהתאם להוראות ותנאי תכנית העבודה.
7.3. בהתאם לתכנית (כפי שתעודכן מעת לעת על ידי עורך התכנית) יתכנסו הצוותים מטעם המשתתפים לעבודה מונחית של עד יומיים בשבוע במרחב העבודה הפיזי של התכנית, מתחם Start של משרד החינוך השוכן בשדרות אבא אבן 3, הרצליה. בשאר ימי העבודה יעבדו הצוותים באופן היברידי במרחב העבודה הווירטואלי שיועמד לטובת התכנית.
7.4. יובהר כי ככל ולאור החלטת משרד הבריאות לא ניתן יהיה לקיים את המפגשים באופן פיזי, תעבור פעילות התכנית, באישורו של מנהל התכנית, למתכונת וירטואלית.
7.5. במסגרת התכנית יקבל כל משתתף סיוע בפיתוח הפתרון בהתאם להסכם התכנית בינו לבין משרד החינוך ו/או מנהל התכנית.
8. שלב הפיילוט
8.1. בתום שלב ההאצה, אם משרד החינוך מצא כי המוצר בשל למימוש במסגרת שלב הפיילוט, רשאי משרד החינוך, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבחור משתתף אחד ו/או מספר משתתפים לצורך השתתפות/ם בשלב הפיילוט והטמעת הפתרון שפיתח/ו במסגרת השטח החינוכי שייבחר על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי משתתפים שנבחרו לקחת חלק בשלב הפיילוט יהיו מחויבים לבצע את הפיילוט משותף בהתאם להוראות משרד החינוך והסכם התוכנית.
8.2. שלב הפיילוט יערך בשנת הלימודים תשפ”ד, החל מיום 11.02.2024 ועד ליום 23.05.2024 או בכל מועד אחר כפי שייקבע ע”י משרד החינוך וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת, בהתחשב בצורכי משרד החינוך.
8.3. ההשתתפות בשלב הפיילוט תותנה בפעולות המפורטות להלן, לשביעות רצונו ובהתאם לדרישותיו של משרד החינוך ו/או מנהל התכנית. מובהר בזאת כי למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית שיקול הדעת להוסיף דרישות ו/או פעולות נוספות לפי שיקול דעתו:
8.3.1. במסגרת שלב הפיילוט, הפתרון שהואץ על ידי כל משתתף שנבחר לקחת חלק בשלב הפיילוט יוטמע על ידי אותו משתתף ו/או על ידי גורם אחר אותו יבחר משרד החינוך במרחבי למידה שונים שיוגדרו על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי.
8.3.2. כל משתתף שנבחר לקחת חלק בשלב הפיילוט ימסור למשרד החינוך ו/או מי מטעמו מיד עם בקשתו, את כלל הנתונים שנאספו בשלב הפיילוט ע”י המשתתף, והמותרים לאיסוף והעברה על פי חוק (להלן: “נתוני הפיילוט”).
8.4. יובהר כי למשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לבחירתו ו/או אי בחירתו להשתתף בשלב הפיילוט.
8.5. בהתאם לגובה התקציב שיוקצה לכל משתתף, יעניק המשתתף למשרד החינוך רישיונות לשימוש במוצר או הפתרון (להלן: “הרישיונות”). כמות הרישיונות (או היקף הרישיון בהתאמה) שיעניק כל משתתף למשרד החינוך תהא בשווי מצטבר השווה לסכום הכפול מסכום התקציב שהוענק למשתתף במסגרת התכנית. יובהר, כי בכל מחלוקת בנוגע לעלות רישוי המוצר, תקבע עמדתו של משרד החינוך, והחישוב יעשה בהתאם לעמדתו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך. משרד החינוך יהיה רשאי לבצע שימוש ברישיונות שהוענקו לו בכל אחת משלושת שנות הלימודים העוקבות שלאחר שסיום שלב הפיילוט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובמסגרת היקף הרישיונות המוענק.
9. התחייבויות המשתתפים
9.1. המשתתפים בתכנית, והצוות מטעמם מתחייבים כי יפעלו ויתנהגו באופן הולם, הן במרחב העבודה של התכנית (הפיזי והווירטואלי) והן במרחב העבודה האישי של המשתתף. המשתתפים, והצוותים מטעמים מאשרים ומתחייבים כי במקרה ובו יתנהגו באופן שאינו הולם, תבוטל השתתפותם בתכנית באופן מידי.
9.2. המשתתף מתחייב כי לפחות אחד מחברי הצוות מטעמו לא יחסיר יותר משני מפגשי עבודה, מסיבות שאינן רפואיות, וכי שאר חברי הצוות מטעמו, לא יחסירו יותר מארבעה מפגשי עבודה (בין אם מפגש פיזי ובין אם וירטואלי), מסיבות שאינן רפואיות. במקרה שבו המשתתף לא יעמוד בהתחייבות כאמור, משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יהיו רשאים להפסיק ולבטל את השתתפותו של המשתתף ללא מתן התראה מוקדמת.
9.3. המשתתף בתכנית מתחייב לשתף פעולה ולבצע את הנדרש עליו בכל שלב משלבי התכנית.
10. שימוש בפרטי המשתתפים והעברת נתונים
10.1. פרטיהם של הנרשמים והמשתתפים, לפי תקנון זה, יישמרו אצל משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, אשר ישתמש במידע האמור בקשר עם התכנית, ההרשמה וההשתתפות בה וכן קידום תוכנית דומות נוספות של משרד החינוך על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידו ובכפוף להוראות הדין.
10.2. באישור תקנון זה, כל נרשם לתכנית מקנה זכות שימוש בלתי חוזרת למשרד החינוך או מי מטעמו לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת ההרשמה וההשתתפות בתכנית (לרבות בנתוני הפיילוט) בכל דרך שהיא, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של משרד החינוך, וזאת בין היתר גם לצורך עשיית פרסומים, מחקרים והצגת מידע על ידי משרד החינוך ו/או מי מטעמו ו/או מי שקיבל זכות שימוש ע”י משרד החינוך (כולל מידע מסחרי ופרסומי), בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. למען הסר ספק, בקשות ההצטרפות של הנרשמים לא תפורסמנה על ידי משרד החינוך.
10.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, כל אחד מהנרשמים ו/או המועמדים מצהיר ומאשר בפני מנהל התכנית ומשרד החינוך כי כל המסמכים והנספחים שמוגשים על ידו במסגרת הליך הרישום ו/או שלב הסינון הראשוני ו/או שלב הריאיון אינם מוגדרים על ידו ו/או על ידי כל צד ג’ אחר כמידע סודי וכי אינם מהווים סוד מסחרי של הנרשם ו/או המועמד ו/או המשתתף ו/או של צד ג’ אחר וכי הוא מסכים לביצוע שימוש בהם ופרסומם על ידי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית בהתאם להוראות סעיף ‏10 זה ויתר הוראות התקנון. מובהר בזאת כי ככל ומסמך ו/או נספח ו/או מידע כלשהו אותו מעוניין נרשם ו/או מועמד להגיש ו/או לגלות למשרד החינוך ו/או למנהל התכנית מהווה מידע סודי ו/או סוד מסחרי כי אז אותו מועמד מתבקש מפורשות לא לצרפו לבקשתו ולא לגלותו במסגרת הליך הרשמתו והשתתפותו בתכנית.
10.4. המשתתפים מתחייבים ומצהירים בזאת, כי הם בעלי הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם במידע ובחומרים שיועברו על ידם למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם במסגרת השתתפותם בתכנית. כל משתתף מתחייב כי במקרה בו המידע והחומרים המועברים על ידו מכיל זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, הוא ישיג מראש את הסכמתם הכתובה של בעלי הזכויות לכל שימוש על ידי למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם במסגרת התכנית כאמור לעיל. מובהר כי המשתתפים מתחייבים לפצות ולשפות את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית וכל מי מטעמם, גם בגין שימוש במידע ו/או חומרים אלו עם דרישה ראשונה ככל שתועלינה טענות כנגד השימוש שעשו משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בחומרים.
10.5. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם שומר על זכותו (בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי) לפרסם את פרטי המשתתפים כפי שנקלטו במסגרת ההשתתפות בתכנית בכל ערוצי התקשורת ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה, בניוזלטרים, בטלוויזיה, ברדיו, ברשתות החבריות השונות, באתרי אינטרנט אחרים (לרבות באתר התכנית).
10.6. למשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש בפרטים או במידע אשר מסר המשתתף במסגרת התכנית, לרבות נתוני הפיילוט, וכן בקשר לפרסומם.
10.7. למען הסר ספק יובהר בזאת כי משתתף בתכנית לא יהיה זכאי לתשלום, תגמול, שכר או פיצוי כלשהו, מכל סוג שהוא במקרים בהם ייעשה שימוש בפרטיו או במידע, בחומרים, בנתונים (ובכלל זאת בנתוני הפיילוט) על ידי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם, לרבות לצורך פרסומים ומחקרים.
10.8. המשתתפים מתחייבים בזאת ונותנים את הסכמתם כחלק בלתי נפרד מהירשמותם והשתתפותם בתכנית, כי בהתאם לבקשת משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם ומיד עם דרישתו ועל פי תנאיו: (1) למסור למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם את פרטיהם המלאים ולהתראיין בעניין השתתפותם בתכנית; (2) כי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם יהיה רשאי לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמותיהם, בפרטיהם, תמונותיהם וכן את העובדה שהם משתתפים בתכנית באמצעי התקשורת השונים וזאת, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום או לשם מטרה אחרת, כפי שייקבע ע”י משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם; (3) למסור למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם כל פרט בנוגע להטמעת הפתרון בשלב הפיילוט, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור כלל הנתונים הקשורים בפתרון עצמו.
10.9. המשתתפים מוותרים בזאת, ללא תמורה, על כל זכות או טענה בנוגע לשימוש בנתוני הפתרון, נתוני הפיילוט, תמונותיהם, שמותיהם או בפרטיהם על ידי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בקשר עם התכנית. מובהר כי האמור לעיל אינו מטיל בכל צורה חובה כלשהי על משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם לפרסם כל דבר הקשור למשתתפים.
11. אחריות
11.1. ההירשמות ו/או ההשתתפות בתכנית, על כל שלביה וכל הכרוך בה, הינה באחריותו הבלעדית של כל נרשם ו/או משתתף. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ומי מטעמם (לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים) לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג כלשהו, אשר ייגרם למי מהנרשמים ו/או המשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתכנית ו/או בכל שלב של התכנית. בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכלליותו, בכל מקרה שבו מעשה או מחדל, תקלה, פגיעה או רשלנות של נרשם ו/או משתתף או מי מטעמו מנעה את השתתפותו בתכנית ו/או בכל שלב בה, יהיו משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ומי מטעמם (לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים) פטורים מאחריות לכל נזק כאמור.
11.2. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יהיה אחראי בכל אופן לכל אירוע, נזק, הוצאה, הפסד מכל מין וסוג שהוא, הוצאה או אובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש), שיבוש או כל פגם אחר שיגרם לנרשמים ו/או למשתתפים, למי מטעמם או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, בכל הנוגע לתכנית, ובכלל זה, בכל הקשור לשלב ההאצה, שלב הפיילוט, אופן ביצוע התכנית, אופן בחירת המשתתפים וכדומה. לנרשמים ו/או למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם בכל הקשור, במישרין או בעקיפין, בתכנית.
11.3. הנרשם ו/או המשתתף בתכנית מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה, טענה או דרישה בקשר עם הירשמותו ו/או השתתפותו בתכנית או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו הירשמותו ו/או השתתפותו בתכנית, וכי הוא פוטר את משרד החינוך, מנהל התכנית, ועדת הבחירה, וכל מי מטעמם (לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים) מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתכנית על שלביה.
11.4. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמו אינו נושא ולא יישאו בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של נרשם, משתתף, נתוני הפיילוט, נתוני הפתרון, כתוצאה מכשל או פגם במערכת התכנית ו/או אתר התכנית ו/או בכל מערכת אחרת (לרבות מערכת המחשוב של הנרשם ו/או משתתף), בה נקלטו הפרטים ו/או הנתונים כאמור, ו/או כתוצאה מכל כשל אחר אשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו הפרטים ו/או הנתונים כאמור. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם עושים מאמצים רבים כדי להגן על פרטי הנרשמים והמשתתפים, אך אינם יכול להבטיח הגנה מלאה בתחום זה. מובהר כי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יהיה אחראי כלפי הנרשמים ו/או המשתתפים במקרה של פריצה לשרתי אתר התכנית, מערכת התכנית, מסד נתוניה ו/או כשל של ספק שירות של התכנית וכיוצא בזאת, וזאת אף במקרים שהדבר יוביל לדליפה או חשיפה של פרטי הנרשמים ו/או המשתתפים לרשת או לצד ג’ מכל סיבה שהיא.
11.5. הנרשם ו/או המשתתף יישא בכל אחריות בגין כל נזק מכל מין וסוג, שייגרמו למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או או מי מטעמו עקב הפרה על ידי הנרשם ו/או המשתתף של הוראה מהוראות תקנון זה, הסכם התכנית ו/או הוראה מהוראות כל דין או כל זכות צד שלישי.
11.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או לא יהא אחראי בכל אופן שהוא לכל נזק, אובדן או פגיעה שיגרמו למשתתף או לצד ג’ כלשהו, לרבות צדדים שלישיים הלוקחים חלק בשלב הפיילוט, כתוצאה מהפרה או אי קיום הוראות תקנון זה או הסכם התכנית ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל של המשתתף, לרבות בגין הטמעת המוצר בשלב הפיילוט. המשתתף מתחייב לשפות את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק או הוצאה שיחויבו בה בקשר עם השתתפות המשתתף בתכנית (לרבות בשלב הפיילוט) לתכנית כאמור, לרבות בגין כל הוצאה שיישאו בה עקב תביעה שתוגש כנגדם בבית המשפט או כל פשרה שיתפשרו בה, וכן עלויות הקשורות הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.
11.7. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יישא באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים וכן כל פגיעה בפרטיות הנרשמים ו/או המשתתפים או בצד ג’ לרבות בצדדים שלישיים הלוקחים חלק בשלב הפיילוט, בקשר עם ההשתתפות הנרשמים ו/או המשתתפים בתכנית ובתהליך ההרשמה לה. הנרשם ו/או המשתתף מתחייב לשפות באופן מלא את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למי מהם עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’ כלשהו לפיה משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם הפר זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים כתוצאה מפעולה ו/או מחדל של הנרשם ו/או המשתתף במהלך התכנית, לרבות עצם השתתפותו בתכנית.
11.8. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יישא באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות אי התקיימות התנאים להטמעת הפתרון, מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הטמעת הפתרון, ביצוע הפיילוט או השלמת כל שלב משלבי התכנית.
12. קנין רוחני
12.1. המשתתפים יהיו בעלי הקנין הרוחני במוצר אשר יפותח במסגרת תכנית זאת. מובהר בזאת, כי משרד החינוך ו/או עורך התכנית ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לעשות שימוש במוצר, לרבות על ידי פרסומו כמפורט בתקנון זה ובהסכם התכנית.
12.2. יובהר כי תקנון זה לא מעניק למשתתפים זכות כלשהי בקניין הרוחני של משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, וכי קנין רוחני זה יישאר בבעלותם הבלעדית והמלאה.
13. ביטול השתתפות בתכנית
13.1. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יהיו רשאים לבטל השתתפותו של משתתף בתכנית ו/או חבר צוות של משתתף המפריע לניהול התקין של התכנית ו/או פועל בניגוד להוראות תקנון זה ו/או להסכם התכנית, לאחר מתן התראה מוקדמת בת 14 ימים במהלכה יידרש המשתתף לתקן את ההפרה ו/או הליקוי (להלן: “התראה מוקדמת” ו-“תקופת הריפוי”, בהתאמה). ככל והליקוי ו/או ההפרה ברי תיקון, ולא תוקנו במסגרת תקופת הריפוי תבוטל השתתפות המשתתף, ויינקטו נגדו הליכי החזר הוצאות כמפורט בסעיף 13.5 להלן, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
13.2. למען הסר ספק, במקרה בו ההפרה אינה ברת תיקון ו/או מדובר בהפרה שעניינה התנהגות בלתי הולמת של משתתף ו/או הצוות מטעמו (כאמור בסעיף ‏9.1 לעיל) ו/או היעדרויות מעבר למותר (כאמור בסעיף ‏9.2 לעיל), תבוטל השתתפותו של המשתתף בתכנית לאלתר, ללא צורך במתן התראה מוקדמת או תקופת ריפוי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
13.3. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבטל את השתתפות המשתתפים בתכנית, בין היתר, במקרים בהם יסתבר כי המשתתף, לרבות הצוות מטעמו ו/או נציגיו, אינם משתפים פעולה עם משרד החינוך, מנהל התכנית, צוות הפיתוח הייעודי, ו/או מתנהגים באופן שנוגד את נהלי התכנית ו/או תקנון זה, ו/או פועלים בניגוד להתחייבויותיהם בתקנון זה (לרבות התחייבויותיהם בסעיף ‏9 לעיל) ו/או משבשים או מפריעים לניהול התקין של התכנית.
13.4. כל משתתף ו/או חברי הצוות רשאים לפרוש מהשתתפות בתכנית, ובמקרה כזה ישיב ויחזיר כל משתתף את הוצאות משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בקשר להשתתפותו בתכנית. למען הסר ספק, במקרה בו אחד מחברי הצוות פרש, המשתתף יהיה רשאי להציג למנהל התכנית ו/או מי מטעמו, את מועמדותו של חבר צוות אשר יחליף את הפורש (בעל ניסיון באותו תחום של חבר הצוות שפרש) (להלן: “המחליף”). מנהל התכנית יהיה רשאי, לשיקול דעתו הבלעדי, לאשר את הצטרפותו של המחליף לצוות המשתתף. במקרה בו הגיע מנהל התכנית למסקנה כי חבר הצוות שפרש היה מהותי להשתתפות המשתתף בתכנית, בין אם בשל תפקידו בצוות ו/או חלוף הזמן בתכנית, וכי לא ניתן להחליפו, פרישתו של חבר צוות כאמור תחשב לפרישה של המשתתף מהתכנית.
13.5. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, יהיה זכאים במקרה בו משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ביטלו את השתתפותו של משתתף בתכנית, וכן במקרה של פרישת משתתף מן התכנית (להלן: “המודח ו-“הפורש”, בהתאמה), להחזר כלל ההוצאות שהוציאו בקשר להשתתפותו של המודח או הפורש (לפי העניין). משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ישלחו למודח ו/או לפורש הודעה בכתב המפרטת, בין היתר, את גובה ההוצאות עליו להשיב למשרד החינוך ו/או למנהל התכנית (להלן: “סכום ההחזר”). המודח ו/או הפורש יעביר את סכום ההחזר למשרד החינוך ו/או למנהל התכנית, בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה על כך. במקרה שהמודח ו/או הפורש לא יעביר את סכום ההחזר במועד, כי אז מבלי לגרוע מזכויות משרד החינוך ו/או מנהל התכנית על פי הוראות כל דין, יישא סכום זה ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים הנהוג אצל החשב הכללי במשרד האוצר של מדינת ישראל, החל מן המועד הקובע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל. המשתתפים מתחייבים בזאת ומסכימים כי במקרה בו תבוטל השתתפותם בתכנית ו/או הם יפרשו מן התכנית הם ישיבו את סכום ההחזר למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית במועדים הקבועים בסעיף זה, וכי באישור תקנון זה מצהיר המועמד כי לא תהיה לו זכות וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם השבת סכום ההחזר למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית בהתאמות הנדרשות.
14. שונות
14.1. הדין החל בכל הנוגע לתקנון והוראותיו הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לתקנון ולהוראותיו נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.
14.2. במקרה שבית משפט מוסמך או כל רשות מוסמכת אחרת יקבעו כי תנאי, התחייבות, הגבלה או הוראה בתקנון זה אינם תקפים ו/או בטלים ו/או בלתי אכיפים ו/או נוגדים את תקנת הציבור, אזי יתר התנאים, ההתחייבויות, ההגבלות או הוראות תקנון זה לא יושפעו, ייגרעו או ייאבדו מתוקפם. במקרה כאמור, הוראות תקנון זה יפורשו כך שיינתן תוקף, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, למשמעות ולכוונת הצדדים המקורית.
14.3. האמור בתקנון זה ממצה לחלוטין את מכלול ההסכמות בין הצדדים ביחס לנושאים המוסדרים בו ובא במקום כל מצג, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו”ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי משרד החינוך, ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר.

Accelerator Terms and Conditions

Ministry of Education’s Accelerator Regulations – Acceleration program for entrepreneurship in the field of education
1. Definitions:
1.1. “Program Website”
Dedicated website whose address is: https://startforward.start-education.org/
1.2. “Accelerator”
An accelerator program centered on the Design Partner Accelerator program of the Ministry of Education, based on the collaborative activities of the Ministry’s units.
1.3. “Participant and/or participants”
Candidates selected to participate in the program by the Selection committee that have signed the program agreement (as defined below).
1.4. “Registrant and/or registrants”
Anyone who registers on the program website for the purpose of evaluation of their candidacy for participation in the program.
1.5. “Program”
The Accelerator’s current acceleration program which aims to find a solution through the use of technological tools to improve and promote teaching, learning, and assessment in the Ministry of Education in the field of languages (Hebrew, Arabic and English), for children and teenagers, in the fields of reading, writing, understanding and speaking, for the various sectors of Israeli students, such as but not limited to Hebrew for Arabic speakers, English for preschoolers, Arabic for Hebrew speakers (secondary schools), spoken Hebrew, spoken English, correct writing in Hebrew (secondary schools). The solutions that the program will select must support progress in the fields of skills, values, and knowledge in the Hebrew, Arabic, and English languages, and will address, among others, the following issues: reducing gaps resulting from attention deficit and concentration difficulties, large classes, shortage of professional teachers, and shortage of study hours and financial resources; personalized learning according to the student’s level and skills; easing the challenges involved in teaching languages; adapting the method of learning to the digital world in which students live through games, songs, movies, social media, etc.; integration of deep technologies into language acquisition that can facilitate a leap forward in learning and teaching; and interesting, more enjoyable and more effective learning.
1.6. “Selection Committee”
The Selection committee on behalf of the Ministry of Education will determine which of the registrants who met the threshold conditions will participate in the program. The members of the Selection committee will be as follows:
1.6.1. Chairman of the committee – Deputy Director of Technological Education of the Ministry of Education;
1.6.2. Director of the Languages Division in the Ministry of Education, Pedagogical Secretariat;
1.6.3. Chief Inspector (Mafmar) English;
1.6.4. Chief Inspector (Mafmar) Hebrew;
1.6.5. Chief Inspector (Mafmar) Hebrew for Arabic speakers;
1.6.6. Representative of the Director of Digital Technologies at the Ministry of Education;
The members of the committee will be entitled to appoint representatives on their behalf in addition and/or as an alternative representative.
1.7. “Registration form”
Available in the program website.
1.8. “Program Manager”
A designated program manager who is an expert in the fields of technological innovation and was appointed by the Innovation Unit of the Ministry of Education.
1.9. “Ministry of Education”
Ministry of Education of the State of Israel.
1.10. ”Call for Proposals”
The voice calling for participation in the program published on 09.05.2023
1.11. “Acceleration phase”
At this phase of the program, the participants will work to adapt the solution (as defined below) within the Accelerator and in accordance with the terms of these regulations.
1.12. “Pilot phase”
As part of this phase, a specific participant(s) that was selected by the Ministry of Education, from among all the participants, to advance to this phase (in accordance with the terms of these regulations) will implement the product(s) in different learning arenas that will be defined by the Ministry of Education, at its exclusive discretion, in the academic year that will begin in September 2023 (for the avoidance of doubt, the Ministry of Education will be entitled, at its exclusive discretion, to postpone the date of the pilot to another school year according to its needs), all in accordance with the instructions of the Ministry of Education and in cooperation with it. It is clarified that the Ministry of Education will be entitled to change the requirements or conditions of the Pilot phase and/or cancel it at any time by serving notice to the participants, and the participants will not have any claim or demand in connection with this.
2. Interpretation
2.1. The introduction to these regulations and the definitions therein are an integral part of the regulations.
2.2. These regulations present the terms of participation in the Accelerator and the program. In any case of a contradiction or inconsistency with any other publications regarding the Accelerator and/or the program, written or oral, of any kind and type, including in the Call for Proposals, press, newsletters, on television, on the radio, on websites (including on the program’s website), the provisions of these regulations shall prevail, for all intents and purposes (as they will be updated from time to time by the Ministry of Education and/or anyone on its behalf, at their exclusive discretion) unless otherwise expressly provided in these regulations and/or on the program website, and/or in the program agreement and/or in the Call for Proposals.
2.3. The headings of the sections in these regulations are provided for the purpose of ease of reading only, and should not be given any meaning for the purpose of understanding and/or interpreting the regulations.
2.4. These regulations are written in the masculine language for convenience purposes only, and also refer to the feminine, singular and plural.
2.5. For the avoidance of doubt, and unless expressly stated otherwise in these regulations, anywhere in the regulations in which it is stated, whether explicitly or implicitly, that the Ministry of Education, and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf, will carry out and/or decide and/or will determine in a particular matter, and in any place where one of the above is granted, either explicitly or implicitly, the right, authority and/or discretion to carry out and/or decide and/or determine in a particular matter, the relevant party will act or decide not to take any such action, at its exclusive discretion and without any obligation for proving a reason. For the avoidance of doubt, the action or inaction of the Ministry of Education, and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf as stated, will be final and unappealable, and the registrants and/or participants grant their consent, through their approval of these regulations, that they will not have any claim or demand for action or inaction as mentioned.
3. General
3.1. These regulations are intended to regulate and determine the rules according to which the Accelerator and the program will be conducted, including the conditions of participation in the program.
3.2. These regulations constitute a contract for all intents and purposes, and detail the rights and obligations of the parties in connection with the registration process, the selection of participants and their participation in the program. Any decision that will be made within the framework of the program and at any one of its phases, will not be the subject of court hearings. Each participant in the program confirms, is aware and agrees to that which is stated in this section, and no claim in this regard – including a claim related to the applicability of another specific law, such as tender laws – can be raised.
3.3. The Ministry of Education and/or the program manager may, at their exclusive discretion, and without the need for prior notice, change and/or amend and/or add and/or subtract from time to time the provisions of these regulations, including during the program and including provisions concerning the phases of the program and the threshold conditions for participation. A notice regarding the change will be published on the program website and will be binding to the parties from the moment of its publication on the program website. It is hereby clarified that participants are responsible for keeping up to date with the details of the regulations and any changes, updates, corrections, etc. that will be made to the regulations.
3.4. Registration for the program and participation in it are subject to the participant’s agreement to the terms and provision of these regulations, without any reservations. A participant who does not fully agree to the terms of these regulations is requested to refrain from participating in the program, including refraining from entering personal details and filling out the registration form.
3.5. By registering and participating in the program, each participant agrees to the terms of these regulations in full, including any changes made to the terms of the regulations, as well as for the provisions of these regulations to apply to him and bind him.
3.6. The program and each of its phases (including the registration phase) shall begin and end on the dates specified in these regulations. Notwithstanding the above, the Ministry of Education and/or the program manager shall be entitled at any phase to extend or shorten the period of the program, to cancel it, in whole or in part, as well as to change its terms, rules, deadlines or any other detail related to it, at its exclusive discretion and at any time, by serving a notice that will be published on the program’s website. The participants shall not have any claim or demand in connection with this.
3.7. By virtue of registering and participating in the program, the registrants and/or participants agree, confirm and declare they have read and understood the regulations, and that they agree to all the provisions of these regulations and undertake to act according to them. The registrants and/or the participants hereby declare that they release the Ministry of Education and/or the program manager, and/or the Selection committee and/or any of their employees or anyone on their behalf, from any claim or demand in connection with the program, regulations and any faults in connection with the program. The registrants and/or the participants waive any claim related to these, without exception.
3.8. For the avoidance of doubt, it is hereby clarified that, except as specified in these regulations, the participants in the program will not be entitled to any payment, remuneration, salary or compensation of any kind.
4. Registration
4.1. The Ministry of Education and/or the program manager will announce and publish the program on the program website as well as in various media channels including the press, newsletters, television, radio and websites, at its exclusive discretion.
4.2. Registration for the program will be conducted on the program website only, and it will not be possible to register for the program by any other means.
4.3. Registration for the program will begin on 09.05.2023 and end on 30.06.2023 at 23:59 (hereinafter: the “registration period”), however the Ministry of Education and/or the director of the program will be entitled to extend or shorten the registration period at their discretion. Registrants whose participation forms are not submitted to the program manager properly and in full, through the program website during the registration period, will not be able to take part and participate in the program and their candidacy will not be considered by the Selection committee.
4.4. Only registrants who meet all cumulative threshold conditions detailed below (“threshold conditions”) will participate in the program:
4.4.1. The participant is a company legally incorporated in Israel or abroad.
4.4.2. The registrant has the knowhow as well as experience of at least two years in the field of technological development.
4.4.3. The registrant is the owner of an active technological product which it wishes to develop and/or adapt and/or upgrade for the purpose of providing a solution to the challenge (hereinafter: “the product” and/or “the solution”). It is hereby clarified that the registrant can only submit a candidacy for one single product.
4.4.4. The team on behalf of the registrant will be comprised of at least three (3) team members with experience in the worlds of technological development and/or pedagogy and/or entrepreneurship and/or marketing who are employed/engaged in working on the product company full-time, provided that at least one (1) of the team members will be a technological development person.
4.4.5. The participant will give his consent to act in accordance with the terms of the program, including these regulations, and to participate in the pilot to the extent the participant chooses to do so.
4.5. As part of the registration, the registrant will attach the following documents and/or files:
4.5.1. Mandatory: investor presentation: (marketing-business) which includes the activity model.
4.5.2. Description of the project: A written explanation of the project to be filled out on the program website.
4.5.3. Description of the solution: A written explanation of the relevance to the program of the product and/or idea, to be filled out on the program’s website.
4.5.4. The details of the team members responsible for the activity to be filled out on the program website.
4.5.5. Optional: One Pager: A concise document presenting the product and/or the idea to upgrade the product to a new technological product that may provide an answer that addresses the challenge (it is possible and even desirable to attach an appendix with illustrative screen shots to this document (Mock-up). As part of this document, the registrant must also specify, among other things:
4.5.6. Optional: Pitch video.
4.6. For the avoidance of doubt, the program manager and/or the Ministry of Education and/or the Selection committee are entitled to demand from the registrants the submission of any document and/or data that will be required for the purpose of examining their admission to the program. Non-cooperation on the part of a registrant in the submission of the required data can and will result in the termination of his participation in the activity, all at the exclusive discretion of the program manager and/or the Ministry of Education.
4.7. The Ministry of Education has the right to change the threshold conditions and/or accept a candidate for the program who does not meet all the threshold conditions, according to its exclusive discretion. By registering for the program and approving these regulations, the registrants confirm that they will not have any claim regarding the changing of the threshold conditions and/or acceptance of a candidate who does not meet all the threshold conditions based on this section.
5. Manner of participant selection
5.1. At the end of the registration period, the program manager will examine the registration forms that were submitted to verify that they meet the threshold conditions and that they have been submitted properly and in full, along with all the required documents and appendices (hereinafter: the “initial screening stage”).
5.2. The program manager will be entitled, at his exclusive discretion, to contact the registrants during the initial screening phase in order to receive clarifications regarding the registration and/or to remove ambiguities that may arise during the review of the proposal and/or for the purpose of completing documents.
5.3. After the end of the initial screening phase, the program manager will invite the registrants who passed the initial screening phase to a personal/team interview with the program manager (hereinafter: “the interview phase”). It is hereby clarified that the program manager will be entitled, at his exclusive discretion, to choose whether to hold the interview stage with any registrant physically or digitally.
5.4. At the end of the initial screening phase and the interview phase, the program manager will forward to the Selection committee the registration forms (with their various appendices), together with the interview results of applicants who passed the initial screening phase and the interview phase (hereinafter: the “candidate” and/or the “candidates”).
5.5. The Selection committee will discuss the candidacy of each of the candidates and will select, in accordance with the various considerations of the Ministry of Education, including budget considerations, up to 10 candidates who will move on to the acceleration phase.
5.6. The selection of participants in the program will be carried out, among other things, based on the following considerations:
5.6.1. The impact of the product: the extent to which the product will be able to optimize and improve the quality of the learning and/or teaching and/or assessment processes, including the extent to which the product will enable shortening the duration of learning and/or teaching and/or assessment and/or expand and/or promote their quality within the program’s field.
5.6.2. Technological and/or process innovation: the extent of innovation of the product compared to the Edtech market and/or to existing pedagogical processes in the program’s field.
5.6.3. Scalability: Potential for increasing the number of users and the ability to enter changes in an ongoing and dynamic manner.
5.6.4. The team: the level of experience of the team members in the worlds of technological development and/or pedagogy and/or entrepreneurship.
5.6.5. Customers and users: existence of active customers who have purchased and/or who are subscribers to the solution (priority for customers/paying subscribers).
5.6.6. The candidate’s ties to Israel: It is hereby clarified that the Selection committee will give priority to Israeli companies and/or entrepreneurs.
5.6.7. Any other consideration that is relevant in the opinion of the Selection committee.
5.7. The Selection committee will have exclusive discretion regarding the acceptance and/or rejection of candidates for the program.
5.8. Registrants and/or candidates shall not have any claim or demand against the Ministry of Education (including the selection committee and its members) and/or the program manager and anyone on their behalf in connection with the program, including in connection with the acceptance and/or rejection of a participant.
5.9. For the avoidance of doubt, the Ministry of Education does not undertake to grant a development budget to any of the submitted applications and will be entitled to cancel this procedure and notify registrants that the program has been canceled. Registrants and/or candidates will not have any demand, claim or lawsuit regarding such a decision.
5.10. The Ministry of Education and/or the selection committee and/or the director of the program will send the results of their decision to the candidates by 10.10.2023 and will also publish the protocol of the selection committee in connection with the selection of the participants.
6. Budget
6.1. The participation of any candidate, who is selected by the Selection committee, in the program is conditional on signing a contractual agreement, in the form to be decided by the program manager, between the selected candidate and the program manager and/or the Ministry of Education, in which the conditions that will apply to the agreement between the parties will be determined, which will include, inter alia (but not only), provisions regarding the participant’s obligations, the rights of the Ministry of Education and the scope of the budget that will be allocated to that candidate in connection with his participation in the program (hereinafter: the “Program Agreement” and the “Budget”, respectively).
6.2. The budget that will be allocated to each participant for the purpose of product development as part of the program will be determined in the program agreement that will be signed by each participant and will have an aggregate value of up to 750,000 NIS (seven hundred and fifty thousand NIS). The budget will be provided according to the manner, scope and dates determined by the Ministry of Education, at its exclusive discretion.
6.3. The scope of the required development will be measured based on the definition of development packages, as it appears in the Technological Innovation tender of the Ministry of Education (Technological Innovation tender section 2.4.1.6).
6.4. The decision regarding the scope of the budget for each participant will be determined by mutual agreement of the program manager (acting on behalf of the Ministry of Education) and the candidate, and before signing the program agreement. It is clarified that in determining the scope of the budget, the program manager will be subject to the instructions of the Ministry of Education in this matter.
6.5. In the event that the parties do not reach an agreement regarding the budget, the program manager and/or the Ministry of Education and/or the Selection committee will be entitled to cancel the candidate’s selection for participation in the program. By approving these regulations, the candidate declares that he will not have and that he waives any claim and/or demand in connection with such cancellation.
6.6. Both the candidate and the Ministry of Education can, at their exclusive discretion (for any reason), decide not to enter into the program agreement and accordingly the candidate will not be included in the program’s activities. By approving these regulations, the candidate declares that he waives and will not have any claim and/or demand in connection with the decision of the Ministry of Education not to enter into the program agreement with him.
6.7. Payment for the development will be made in accordance with the milestones that will be set in the participant’s work plan, which will be attached as an appendix to the program agreement, subject to approval by the program manager and/or the Ministry of Education (hereinafter: the “work plan”). The determination as to whether the participant met the milestones and/or completed the product development will be subject to the decision and satisfaction of the program manager and the professional parties of the Technological Innovation unit at the Ministry of Education.
7. Acceleration phase (the Accelerator)
7.1. The acceleration phase will begin on 30.10.2023 and end on 31.12.2023, or at any other time as determined by the program director and/or the Ministry of Education.
7.2. As part of this phase, the participants will work to develop and improve their solution while cooperating with the Ministry of Education, the program manager and their representatives, in accordance with the instructions and conditions of the work plan.
7.3. In accordance with the work plan (as updated from time to time by the program manager), the teams of the participants will gather together for guided work for up to two days a week in the physical workspace of the program, the Start complex of the Ministry of Education located at 3 Abba Even Boulevard, Herzliya. On the rest of the working days, the teams will work in a hybrid manner in the virtual workspace that will be allocated for the program.
7.4. It is hereby clarified that should the Ministry of Health determine that it will not be permitted to hold the meetings physically, the activities of the program will be changed, with the approval of the program manager, to a virtual format.
7.5. As part of the program, each participant will receive assistance in developing the solution in accordance with the program agreement between him and the Ministry of Education and/or the program manager.
8. Pilot phase
8.1. At the end of the Acceleration phase, if the Ministry of Education finds that the product is ready for implementation of the Pilot phase, the Ministry of Education may, at its exclusive discretion, select one participant and/or several participants for the purpose of participating in the Pilot phase and implementing the solution they developed in the educational arena, as chosen by the Ministry of Education and at its exclusive discretion. It is hereby clarified that participants selected to take part in the Pilot phase will be obliged to carry out the pilot together, in accordance with the instructions of the Ministry of Education and the program agreement.
8.2. The pilot phase will be held in the academic year 2023, starting from 03.12.2023 until 30.04.2024 or at any other date as determined by the Ministry of Education and as updated in this regulation from time to time, taking into account the needs of the Ministry of Education.
8.3. Participation in the Pilot phase will be conditional on the actions detailed below, to the satisfaction and in accordance with the requirements of the Ministry of Education and/or the program manager. It is hereby clarified that the Ministry of Education and/or the program manager has the discretion to add additional requirements and/or actions at his discretion:
8.3.1. As part of the Pilot phase, the solution accelerated by each participant chosen to take part in the Pilot phase will be assimilated by that participant and/or by another entity chosen by the Ministry of Education in different learning spaces that will be defined by the Ministry of Education, at its exclusive discretion.
8.3.2. Each participant who is selected to take part in the Pilot phase will hand over to the Ministry of Education and/or anyone on its behalf immediately upon its request, all the data collected by the participant during the Pilot phase, and which are permitted to be collected and transferred according to law (hereinafter: “pilot data”).
8.4. It is hereby clarified that the participant will not have any claim or demand in connection with his selection and/or non-selection to participate in the Pilot phase.
8.5. Depending on the scope of the budget that will be allocated to each participant, the participant will grant the Ministry of Education licenses to use the product or solution (hereinafter: “the licenses”). The amount of licenses (or the scope of the license respectively) that each participant will grant to the Ministry of Education will have an aggregate value equal to twice the amount of the budget granted to the participant as part of the program. It is hereby clarified that in any dispute regarding the cost of the product’s licensing, the Ministry of Education’s determination will be definitive, and the calculation will be made in accordance with its determination, and the participant will not have any claim or demand in connection with this. The Ministry of Education will be permitted to use the licenses granted to it during each of the three consecutive school years following the end of the Pilot phase at its exclusive discretion and within the scope of the licenses granted.
9. Obligations of the participants
9.1. The participants in the program, and the team working for them, undertake that they will act and behave appropriately, both in the program’s work space (physical and virtual) and in the personal workspace of the participant. The participants, and the teams working for them, confirm and undertake that in the event that should they behave in an inappropriate manner, their participation in the program will be canceled immediately.
9.2. The participant undertakes that at least one of the team members working for him will not miss more than two work sessions, for non-medical reasons, and that the other team members will not miss more than four work sessions (whether a physical or virtual meeting), for non-medical reasons. In the event that the participant does not comply with the aforementioned obligation, the Ministry of Education and/or the program manager will be entitled to stop and cancel the participant’s participation without giving prior notice.
9.3. The participant in the program undertakes to cooperate and do what is required of him at each of the program’s phases.
10. Use of participant information and transfer of data
10.1. The details of the registrants and participants, according to these regulations, will be kept by the Ministry of Education and/or the program manager, who will use the said information in connection with the program, registration and participation in it, as well as for the advancement of other similar programs by the Ministry of Education according to the privacy policy, and the use of information accepted by the Ministry and subject to the provisions of the law.
10.2. By approving these regulations, each person who registers for the program grants the Ministry of Education or anyone on its behalf an irrevocable right to make use of the details provided by him as part of the registration and participation in the program (including the pilot data) in any manner, and at the exclusive discretion of the Ministry of Education, and this, inter alia, also for the purpose of publications, studies and presentation of information by the Ministry of Education and/or those on its behalf and/or those who have been granted the right of use by the Ministry of Education (including commercial and advertising information), in accordance with the provisions of the law, including the Privacy Protection Law, 1981. For the avoidance of doubt, the applications of the registrants will not be published by the Ministry of Education.
10.3. Without detracting from the generality of the above and below, each of the registrants and/or candidates declares and confirms to the program manager and the Ministry of Education that all documents and appendices submitted by him as part of the registration procedure and/or the initial screening phase and/or the interview phase are not classified by him and/or on by any other third party as confidential information, and that they do not constitute a trade secret of the registrant and/or candidate and/or participant and/or of another third party and that he agrees to their use and publication by the Ministry of Education and/or the program manager in accordance with the provisions of section 10 and the rest of the regulations. It is hereby clarified that to the extent that any document and/or appendix and/or information that the registrant and/or candidate wishes to submit and/or disclose to the Ministry of Education and/or to the program manager constitutes confidential information and/or a trade secret, then that candidate is expressly requested not to attach it to his application and not to reveal it as part of the procedure of his registration and participation in the program.
10.4. The participants hereby undertake and declare that they have the rights required by any law and/or agreement to the information and materials that will be transferred by them to the Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf as part of their participation in the program. Each participant undertakes that in the event that the information and materials transmitted by him contain the rights of any third parties, he will obtain the prior written consent of the rights holders for any use by the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf within the program as stated above. It is clarified that the participants undertake to also indemnify and compensate the Ministry of Education and/or the program manager and anyone on their behalf, for the use of this information and/or materials upon the first demand, should claims be made against the use of the materials by the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf.
10.5. The Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf reserves the right (at their exclusive discretion) to publish the details of the participants as they were received as part of participation in the program on all media channels and in various ways, including, but not limited to, publications in the press, in newsletters, on television and radio, on various social media, on other websites (including the program’s website).
10.6. The participant will not have any demand or claim against the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf in connection with the use of the details or information provided by the participant as part of the program, including the pilot data, as well as in connection with their publication.
10.7. For the avoidance of doubt, it is hereby clarified that a participant in the program will not be entitled to any payment, reward, salary or compensation of any kind in cases where his details or information, materials, data (including the pilot data) will be used by the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf, including for the purpose of publications and research.
10.8. The participants hereby undertake and give their consent, as an integral part of their registration and participation in the program, that in accordance with the request of the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf and immediately upon his demand and according to his conditions: (1) To provide the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf with their full details, and to be interviewed regarding their participation in the program; (2) The Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf shall be entitled to review, publish, photograph and make any other use, in accordance with its determination and subject to any law, of their names, details, photos as well as the fact that they participate in the program, on various channels of communication, free of charge and without any limitation, including a time limit, for the purposes of advertising, public relations and promotion or for any other purpose, as determined by the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf; (3) Provide the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf with every detail regarding the implementation of the solution in the Pilot phase, including without detracting from the generality of the aforementioned, all the data related to the solution itself.
10.9. The participants hereby waive, without compensation, any right or claim regarding the use of the solution data, the pilot data, their photos, names or details by the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf in connection with the program. It is hereby clarified that the above does not in any way impose any obligation on the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf to publish anything related to the participants.
11. Disclaimer
11.1. Registration and/or participation in the program, in all its phases and all that it involves, is the exclusive responsibility of each registrant and/or participant. The Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and those on their behalf (including but not limited to employees and managers) will not be held responsible for any damage, of any kind, that is caused to any of the registrants and/or participants due to and/or in connection with their participation and/or failure to participate in the program and/or in any phase of the program. In addition to the above, and without detracting from its generality, in any case where an act or omission, fault, injury or negligence of a registrant and/or participant or anyone on their behalf prevented their participation in the program and/or at any phases thereof, the Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and those on their behalf (including but not limited to employees and managers) are exempt from liability for any such damage.
11.2. The Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf will not be responsible in any way for any incident, damage, expense, loss of any kind and type, expense or loss of profit (including bodily harm and emotional distress), disruption or any other fault that will be caused to registrants and/or participants, to someone on their behalf or to a third party, directly or indirectly, with regard to the program, including, with regard to the Acceleration phase, the Pilot phase, the manner of implementation of the program, the manner of selection of participants, etc. Registrants and/or participants and anyone on their behalf, will not have any claim or demand against the Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf in anything related, directly or indirectly, to the program.
11.3. The registrant and/or participant in the program hereby agrees, declares and undertakes that he hereby irrevocably waives any right to a claim or demand in connection with his registration and/or participation in the program or for any direct or consequential damage arising from his registration and/or participation in the program, and that he exempts the Ministry of Education, the program manager, the Selection committee, and anyone on their behalf (including but not limited to employees and managers) from any claim and/or demand related directly and/or indirectly to the program at its phases.
11.4. The Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf does not and will not bear any responsibility regarding the loss of details of a registrant, participant, pilot data, solution data, as a result of a failure or defect in the program system and/or the program website and/or in any other system (including the computer system of the registrant and/or participant), in which the aforementioned details and/or data were received, and/or as a result of any other fault as a result of which the aforementioned details and/or data were deleted, destroyed or disrupted. The Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf out a great deal of effort into protecting the details of registrants and participants, but cannot guarantee complete protection in this area. It is hereby clarified that the Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf will not be responsible towards the registrants and/or participants in the event of a hacking attack on the program’s website servers, the program’s system, its database and/or failure of the program’s service provider, etc., even in cases where this will lead to a leak or disclosure of the details of the registrants and/or participants to the Internet or to a third party for any reason whatsoever.
11.5. The registrant and/or the participant shall bear all responsibility for any damage of any kind and type, caused to the Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf due to a violation by the registrant and/or the participant of any of the provisions of these regulations, the program agreement and/or the provisions of any law or any third party right.
11.6. Without detracting from the above, the Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee will not be responsible in any way for any damage, loss or injury caused to the participant or any third party, including third parties participating in the Pilot phase, as a result of a violation or failure to comply with the provisions of these regulations or the program agreement and/or as a result of any act or omission by the participant, including for the implementation of the product during the Pilot phase. The participant undertakes to indemnify the Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf for any damage or expenses incurred in connection with the participant’s participation in the program (including during the Pilot phase) for the said program, including for any expenses incurred as a result of a claim being filed against them in court or any settlement they agree to, as well as costs related to the need to defend against such a claim.
11.7. The Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf will not be held responsible for any damage and/or violation of copyrights, any intellectual property rights, trademarks, trade secrets, as well as any violation of the privacy of the registrants and/or participants or a third party, including third parties that participated in the Pilot phase, in connection with the participation of the registrants and/or participants in the program and the process of registering for it. The registrant and/or the participant undertakes to fully indemnify the Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf for any expense and/or damage they cause to any of them due to a claim and/or demand by a third party according to which the Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf violated copyrights, any intellectual property rights, trademarks, trade secrets as a result of an action and/or omission of the registrant and/or participant during the program, including his very participation in the program.
11.8. Without detracting from all that is stated in these regulations, it is hereby clarified that the Ministry of Education and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf will not bear responsibility in the event of an act or omission of any third party, including the failure to meet the conditions for implementing the solution, a dispute with a third party any in connection with the implementation of the solution, the execution of the pilot or the completion of any one of the phase of the program.
12. Intellectual property
12.1. The participants will own the intellectual property in the product that will be developed as part of this program. It is hereby clarified that the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf will be allowed to use the product, including by publishing it as detailed in these regulations and the program agreement.
12.2. It is hereby clarified that these regulations do not grant the participants any right in the intellectual property of the Ministry of Education and/or the program manager, and this intellectual property will remain in their exclusive and full ownership.
13. Cancellation of participation in the program
13.1. The Ministry of Education and/or the program manager will be entitled to cancel the participation of a participant in the program and/or a member of a participant’s team who interferes with the proper management of the program and/or acts contrary to the provisions of these regulations and/or the program agreement, after providing 14-day advance notice during which the participant will be required to correct the violation and/or defect (hereinafter: “advance notice” and “correction period”, respectively). To the extent that the defect and/or violation is correctable, and has not been corrected within the correction period, the participant’s participation will be canceled, and a procedure for expense reimbursement will be initiated against him, as specified in section 13.5 below, and the participant will not have any claim or demand in connection with this.
13.2. For the avoidance of doubt, in the event that the violation cannot be corrected and/or it is a violation related to inappropriate behavior of a participant and/or the team working on his behalf (as stated in section 9.1 above) and/or absences beyond what is permitted (as stated in section 9.2 above), the participant’s participation will be canceled immediately, without a requirement to give advance notice or a correction period, and the participant will not have any claim or demand in connection with this.
13.3. The Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf will be entitled to cancel the participants’ participation in the program, inter alia, in cases where it is found that the participant, including the team working on his behalf and/or his representatives, are not cooperating with the Ministry of Education, the program manager, the dedicated development team, and/or behave in a manner contrary to the program procedures and/or these regulations, and/or act contrary to their obligations in these regulations (including their obligations in section 9 above) and/or disrupt or interfere with the proper management of the program.
13.4. Any participant and/or team members may withdraw from participation in the program, in which case each participant will return and refund the expenses of the Ministry of Education and/or the program manager and/or anyone on their behalf in connection with his participation in the program. For the avoidance of doubt, in the event that one of the team members resigns, the participant will be entitled to present to the program manager and/or anyone on his behalf, the candidacy of a team member who will replace the resigning member (with experience in the same field as the resigning team member) (hereinafter: “the replacement”). The program manager will be entitled, at his exclusive discretion, to approve the replacement’s joining the participating team. In the event that the program manager comes to the conclusion that the resigning team member was essential to the participant’s participation in the program, either due to his role in the team and/or the duration of the program, and that he cannot be replaced, the resignation of said team member will be considered the resignation of the participant from the program.
13.5. The Ministry of Education and/or the program manager, will be entitled in the event that the Ministry of Education and/or the program manager cancel the participation of a participant in the program, as well as in the case of the resignation of a participant from the program (hereinafter: “the dismissed” and “the resigner”, respectively), to a refund of all the expenses incurred in connection with the participation of the dismissed or resigning person (as the case may be). The Ministry of Education and/or the program manager will send the dismissed and/or resigning person a written notice detailing, inter alia, the amount of expenses he must return to the Ministry of Education and/or the program manager (hereinafter: the “reimbursement amount”). The dismissed and/or resigning person will transfer the amount of the refund to the Ministry of Education and/or the program manager within thirty days of receiving the notification thereof. In the event that the dismissed and/or resigning person does not transfer the refund amount on time, then without detracting from the rights of the Ministry of Education and/or the program manager according to the provisions of any law, this amount will bear arrears interest at the rate of arrears interest set by the Accountant General of the Ministry of Finance of the State of Israel, starting from the date of set for payment until the date of actual payment. The participants hereby undertake and agree that in the event that their participation in the program is canceled and/or they withdraw from the program, they will return the amount of the refund to the Ministry of Education and/or the program manager on the dates set forth in this section, and that by approving these regulations, the candidate declares that he will have no right and that he waives any claim and/or demand in connection with the return of the refund amount to the Ministry of Education and/or the program manager, with the necessary adjustments.
14. Miscellaneous
14.1. The applicable laws with regard to the regulations and its provisions are the laws of the State of Israel. The unique and exclusive jurisdiction for hearing any disagreements that arise in connection with the regulations and its provisions is granted to the competent court in the Tel Aviv-Jaffa district.
14.2. In the event that a competent court or any other competent authority determines that a certain condition, obligation, limitation or provision in these regulations is invalid and/or void and/or unenforceable and/or contrary to public policy, then the other conditions, obligations, restrictions or provisions of these regulations will not be affected, detracted or lose their validity. In the aforementioned case, the provisions of these regulations will be interpreted in such a way as to give effect, to the maximum extent permitted by the applicable law, to the original meaning and intent of the parties.
14.3. That which is stated in these regulations exhausts the entirety of the agreements between the parties in relation to the issues regulated therein and supersedes any representation, statement, commitment, publication, etc. that were given, if given, by the Ministry of Education, and/or the program manager and/or the Selection committee and/or anyone on their behalf, or by any other party. These regulations were translated from Hebrew. In any case of a contradiction or difference between the versions, the regulations in Hebrew shall prevail.

Skip to content