הצטרפו לנבחרת המנטורים והמנטוריות שלנו

להגשת בקשת הצטרפות

"*" אינדוקטור שדות חובה

תקנון

תקנון אקסלרטור משרד החינוך – תכנית האצה ליזמויות בתחום החינוך
1. הגדרות:
1.1. “אתר התכנית”
אתר אינטרנט יעודי שכתובתו: https://startforward.start-education.org/
1.2. “האקסלרטור”
תכנית האצה במודל שותפים (Design Partner Accelerator) של משרד החינוך במסגרת פעילות משותפת של יחידותיו.
1.3. “המשתתף ו/או המשתתפים”
מועמדים שנבחרו להשתתף בתכנית על ידי וועדת הבחירה וחתמו על הסכם התכנית (כהגדרתו להלן).
1.4. “הנרשם ו/או הנרשמים”
כל מי שנרשם באתר התכנית לצורך בחינת מועמדותו להשתתפות בתכנית.
1.5. “התכנית”
תכנית ההאצה הנוכחית של האקסלרטור שמטרתה מציאת פתרון באמצעות כלים טכנולוגיים לשיפור וקידום ההוראה, הלמידה, והערכה במשרד החינוך בתחום השפות (עברית, ערבית ואנגלית), לילדים ובני נוער, באספקטים של קריאה, כתיבה, הבנה ודיבור במגזרים השונים של תלמידי ישראל, כגון אך לא רק, עברית לדוברי ערבית, אנגלית לגיל הרך, ערבית לדוברי עברית (על יסודי), עברית דבורה, אנגלית דבורה, כתיבה נכונה בעברית (על יסודי). הפתרונות אותם תאתר התכנית, נדרשים לתמוך בקידום עולמות של מיומנות, ערכים, וידע בשפות עברית, ערבית ואנגלית, וייתנו מענה, בין היתר, לסוגיות הבאות: צמצום פערים הנובעים מקשיי קשב וריכוז, כיתות גדולות, מחסור במורים מקצועיים ומחסור בשעות לימוד ומשאבים כלכליים; למידה מותאמת אישית בהתאם לרמה וכישורי התלמיד; הקלת המאמצים שכרוכים בהוראת שפות; התאמת אופן הלימוד לעולם הדיגיטלי בו התלמידים חיים ע”י משחקים, שירים, סרטים, רשתות חברתיות וכד’; שילוב של טכנולוגיות עמוקות ברכישת שפה יכול לאפשר קפיצת מדרגה בלמידה ובהוראה; ולמידה מעניינת, מהנה יותר ואפקטיבית יותר.
1.6. “וועדת הבחירה”
ועדת הבחירה מטעם משרד החינוך אשר תכריע מי מבין הנרשמים שעמדו בתנאי הסף ישתתף בתכנית. חברי וועדת הבחירה יהיו כדלקמן:
1.6.1. יו”ר הוועדה – סמנכ”ל חינוך טכנולוגי של משרד החינוך;
1.6.2. מנהל/ת אגף שפות במשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית;
1.6.3. מפמ”ר אנגלית;
1.6.4. מפמ”ר עברית;
1.6.5. מפמ”ר עברית לדוברי ערבית;
1.6.6. נציג מנהל טכנולוגיות דיגיטליות, משרד החינוך;
חברי הוועד יהיו רשאים למנות נציגים מטעמם בנוסף ו/או כנציג חלופי.
1.7. “טופס הרישום”
המופיע באתר התכנית.
1.8. “מנהל התכנית”
מנהל תכנית ייעודי מומחה בתחומי חדשנות טכנולוגית אשר מונה על ידי יחידת החדשנות של משרד החינוך.
1.9. “משרד החינוך”
משרד החינוך של מדינת ישראל.
1.10. “קול קורא”
קול הקורא להשתתפות בתכנית שפורסם ביום 09.05.2023
1.11. “שלב האצה”
בשלב זה של התכנית, המשתתפים יעבדו על התאמת הפתרון (כהגדרתו להלן) במסגרת האקסלרטור ובהתאם לתנאי תקנון זה.
1.12. “שלב הפיילוט”
במסגרת שלב זה משתתף/ים ספציפיים אשר נבחר/ו על ידי משרד החינוך מקרב כל המשתתפים לעלות לשלב זה (בהתאם לתנאי תקנון זה) יטמיע/ו את המוצר/ים במרחבי למידה שונים שיוגדרו על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי בשנת הלימודים תשפ”ד שתחל בחודש ספטמבר 2023 (למען הסר ספק משרד החינוך יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות את מועד ביצוע הפיילוט לשנת לימודים אחרת בהתאם לצרכיו), והכל בהתאם להנחיות של משרד החינוך ובשיתוף פעולה עמו. מובהר, כי משרד החינוך יהא רשאי לשנות את הדרישות או התנאים של שלב הפיילוט ו/או לבטלו בכל עת על ידי מתן הודעה למשתתפים, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
2. פרשנות
2.1. המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2. תקנון זה בא להציג את תנאי ההשתתפות באקסלרטור ובתכנית. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר האקסלרטור ו/או התכנית, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בקול קורא, עיתונות הכתובה, בניוזלטרים, בטלוויזיה, ברדיו, באתרי אינטרנט (לרבות באתר התכנית), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין (כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי משרד החינוך ו/או מי מטעמו על פי שיקול דעתם הבלעדי) וזאת למעט אם נקבע מפורשות אחרת בתקנון זה ו/או באתר בתכנית, ו/או בהסכם התכנית ו/או בקול הקורא.
2.3. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרות נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו של התקנון.
2.4. תקנון זה נכתב בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
2.5. למען הסר ספק, ולמעט אם מצוין מפורשות אחרת בתקנון זה, בכל מקום בתקנון בוא נאמר, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, כי משרד החינוך, ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם, יבצע ו/או יחליט ו/או יקבע בעניין מסוים, וכן בכל מקום בו מוקנית למי מהמפורטים לעיל, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע ו/או להחליט ו/או לקבוע בעניין מסוים, יפעל הגורם הרלוונטי או יחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובת הנמקה. למען הסר ספק, פעולתו או אי פעולתו של משרד החינוך, ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, והנרשמים ו/או המשתתפים נותנים הסכמתם באישור תקנון זה כי לא תהיה להם כל תביעה, טענה או דרישה בגין פעולה או אי פעולה כאמור.
3. כללי
3.1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את הכללים לפיהם יתנהלו האקסלרטור והתכנית, לרבות את תנאי ההשתתפות בתכנית.
3.2. תקנון זה מהווה חוזה לכל דבר ועניין, ומפרט זכויות וחובות הצדדים בקשר לתהליך ההרשמה, בחירת המשתתפים והשתתפות בתכנית. כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התכנית ובכל שלב משלביה, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתף בתכנית מאשר, מודע ומסכים לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה ולרבות טענה לתחולת דין ספציפי אחר דוגמת דיני המכרזים.
3.3. משרד החינוך ו/או מנהל התוכנית רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך בהודעה מוקדמת, לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מעת לעת את הוראות תקנון זה, לרבות במהלך התכנית ובכלל זה הוראות שעניינן שלבי התכנית ותנאי הסף להשתתפות. הודעה בדבר השינוי תפורסם באתר התכנית ותחייב את הצדדים מרגע פרסומו באתר התכנית. יובהר כי המשתתף אחראי להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי, עדכון, תיקון וכיוצא בזאת שיעשו בתקנון.
3.4. ההרשמה לתוכנית וההשתתפות בה כפופים להסכמת המשתתף לתנאי והוראות תקנון זה, ללא כל סייגים. משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם מתבקש להימנע מלהשתתף בתכנית, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ומילוי טופס ההרשמה.
3.5. בעצם הרשמתו והשתתפותו בתכנית, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם לרבות, לכל שינוי שיעשה בתנאי התקנון, וכן לכך שהוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו.
3.6. התכנית וכל שלב בה (ובכלל זאת שלב ההרשמה) יחלו ויסתיימו במועדים המפורטים בתקנון זה. על אף האמור לעיל משרד החינוך ו/או מנהל התוכנית יהא רשאי בכל שלב, להאריך או לקצר את תקופת התכנית, לבטלה, כולה או חלקה, וכן לשנות את תנאיה, כלליה, מועדיה או כל פרט אחר הקשור אליה, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, וזאת על ידי מתן הודעה שתתפרסם באתר התכנית. למשתתפים לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.
3.7. בעצם ההרשמה וההשתתפות בתכנית, מסכים, מאשר ומצהיר הנרשם ו/או המשתתף כי קרא והבין את התקנון, וכי הוא מסכים לכל הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול על פיהן. הנרשם ו/או המשתתף מצהיר בזאת כי הוא פוטר את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מעובדיהם או מי מטעמם, מכל טענה, תביעה או דרישה בקשר לתכנית, לתקנון ולתקלות כלשהן בקשר לתכנית. הנרשם ו/או המשתתף מוותר זאת על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.
3.8. למען הסר ספק יובהר כי למעט כמפורט בתקנון זה, המשתתפים בתכנית לא יהיו זכאים לתשלום, תגמול, שכר או פיצוי כלשהו, מכל סוג שהוא.
4. הרישום
4.1. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יפרסם את קיום התכנית באתר התכנית וכן בערוצי תקשורת שונים לרבות, בעיתונות הכתובה, בניוזלטרים, בטלוויזיה, ברדיו ובאתרי אינטרנט לפי שיקול דעתו הבלעדי.
4.2. ההרשמה לתכנית תהיה באתר התכנית בלבד, ולא יתאפשר רישום לתכנית בדרך או אמצעי אחר.
4.3. ההרשמה לתכנית תחל ביום 09.05.2023 ותסתיים ביום 30.06.2023 בשעה 23:59 (להלן: “תקופת ההרשמה”), ואולם משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יהיו רשאים להאריך או לקצר את תקופת הרישום בהתאם לשיקול דעתם. נרשמים שטופסי ההשתתפות שלהם לא יוגשו למנהל התכנית באופן מלא ותקין, באמצעות אתר התכנית במהלך תקופת ההרשמה, לא יוכלו לקחת חלק ולהשתתף בתכנית ומועמדותם לא תיבחן על ידי וועדת הבחירה.
4.4. בתכנית ישתתפו רק נרשמים שעונים לכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן (“תנאי הסף”):
4.4.1. המשתתף הינו חברה המאוגדת כדין בישראל או מחוצה לה.
4.4.2. הנרשם הוא בעל ידע וניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום הפיתוח הטכנולוגי.
4.4.3. הנרשם הוא בעל מוצר טכנולוגי פעיל אותו הוא מבקש לפתח ו/או להתאים ו/או לשדרג לצורך מתן פתרון לאתגר (להלן: “המוצר” ו/או “הפתרון”). יובהר, כי הנרשם יוכל להגיש מועמדות בקשר למוצר אחד בלבד.
4.4.4. הצוות מטעם הנרשם ימנה לפחות שלושה (3) חברי צוות בעלי ניסיון בעולמות הפיתוח הטכנולוגי ו/או הפדגוגיה ו/או היזמות ו/או השיווק המועסקים/עוסקים בחברת המוצר במשרה מלאה, ובלבד שאחד (1) מחברי הצוות לפחות יהיה איש/אשת פיתוח טכנולוגי.
4.4.5. המשתתף ייתן את הסכמתו לפעול בהתאם לתנאי התכנית לרבות, תקנון זה ולהשתתפות בפיילוט ככל ויבחר לכך.
4.5. במסגרת ההרשמה יצרף הנרשם את המסמכים ו/או הקבצים הבאים:
4.5.1. חובה: מצגת משקיעים: (שיווקית-עסקית) הכוללת את מודל הפעילות.
4.5.2. תיאור המיזם: הסבר בכתב על המיזם למילוי באתר התכנית.
4.5.3. תיאור הפתרון: הסבר בכתב על הרלוונטיות של המוצר ו/או הרעיון לתכנית למילוי באתר התכנית.
4.5.4. פרטי אנשי הצוות האחראים על הפעילות למילוי באתר התוכנית.
4.5.5. אופציונאלי: One Pager: מסמך תמציתי המציג את המוצר ו/או הרעיון לשדרוג של המוצר לתוצר טכנולוגי חדש העשוי לתת מענה לאתגר (ניתן ואף רצוי לצרף למסמך זה נספח צילומי מסכים להמחשה (Mock-up). במסגרת מסמך זה על הנרשם לפרט בין היתר גם:
4.5.6. אופציונלי: סרטון Pitch.
4.6. למען הסר ספק, מנהל התכנית ו/או משרד החינוך ו/או וועדת הבחירה זכאי/ם לדרוש מהנרשמים הצגת כל מסמך ו/או נתון שיידרש לצורך בחינת קבלתם לתכנית. אי שיתוף פעולה מצד נרשם במסירת הנתונים הנדרשים יכול ויביא להפסקת השתתפותו בפעילות, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל התכנית ו/או משרד החינוך.
4.7. למשרד החינוך ישנה הזכות לשנות את תנאי הסף ו/או לקבל מועמד לתכנית שלא עומד בכל תנאי הסף, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. בהרשמתם לתכנית ואישור תקנון זה מאשרים הנרשמים לא תהיה להם כל טענה בנוגע לשינוי תנאי הסף ו/או קבלת מועמד שאינו עומד בכל תנאי הסף בהסתמך על סעיף זה.
5. אופן בחירת המשתתפים
5.1. בתום תקופת ההרשמה יבחן מנהל התכנית את טפסי ההרשמה שהוגשו כדי לוודא את עמידתם בתנאי הסף והגשתם באופן מלא, תקין בצירוף כל המסמכים והנספחים הנדרשים (להלן: “שלב הסינון הראשוני”).
5.2. מנהל התכנית יהיה רשאי, לשיקול דעתו הבלעדי, לפנות במהלך שלב הסינון הראשוני לנרשמים על מנת לקבל הבהרות בקשר לרישום ו/או להסיר אי-בהירות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעה ו/או לצורך השלמת מסמכים.
5.3. לאחר סיום שלב הסינון הראשוני, יזמן מנהל התכנית את הנרשמים שעברו את שלב הסינון הראשוני לראיון אישי/צוותי עם מנהל התכנית (להלן: “שלב הריאיון”). יובהר כי מנהל התכנית יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבחור האם לקיים את שלב הריאיון עם נרשם כלשהו באופן פיזי או דיגיטלי.
5.4. בתום שלב הסינון הראשוני ושלב הריאיון יעביר מנהל התכנית לוועדת הבחירה את טפסי ההרשמה (על נספחיהם השונים), יחד עם תוצאות הריאיון של נרשמים שעברו את שלב הסינון הראשוני ושלב הריאיון (להלן: “המועמד” ו/או “המועמדים”).
5.5. וועדת הבחירה תידון במועמדותו של כל אחד מהמועמדים ותיבחר, בהתאם לשיקולי משרד החינוך השונים ובהם שיקולי תקציב, עד 10 מועמדים שיעברו לשלב ההאצה.
5.6. בחירת המשתתפים בתכנית תעשה, בין היתר, על פי השיקולים הבאים:
5.6.1. האימפקט של המוצר: המידה שבו המוצר יוכל לייעל ולשפר את איכות תהליכי הלמידה ו/או ההוראה ו/או ההערכה ובכלל זה, המידה שבה המוצר יאפשר קיצור של משך זמן הלמידה ו/או ההוראה ו/או הערכה ו/או ירחיב ו/או יקדם את איכותם בתחום התכנית.
5.6.2. חדשנות טכנולוגית ו/או תהליכית: מידת החדשנות של המוצר בהשוואה לשוק ה-Edtech ו/או לתהליכים פדגוגיים קיימים בתחום התכנית.
5.6.3. סקיילביליות: פוטנציאל הגדלת כמות המשתמשים של המוצר והיכולת לתחזק שינויים באופן שוטף ודינאמי.
5.6.4. הצוות: מידת הניסיון של חברי הצוות בעולמות הפיתוח הטכנולוגי ו/או הפדגוגיה ו/או היזמות.
5.6.5. לקוחות ומשתמשים: קיום לקוחות פעילים אשר רכשו ו/או אשר הינם מנויים לפתרון (עדיפות ללקוחת/מנויים משלמים).
5.6.6. זיקתו של המועמד לישראל: יובהר כי וועדת הבחירה תיתן עדיפות לחברות ו/או יזמים ישראלים.
5.6.7. כל שיקול אחר שהינו רלוונטי לדעת וועדת הבחירה.
5.7. לוועדת הבחירה יהיה את שיקול הדעת הבלעדי בכל הקשור לקבלתם ו/או דחייתם של מועמדים לתכנית.
5.8. לנרשמים ו/או למועמדים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי משרד החינוך (לרבות וועדת הבחירה וחבריה) ו/או מנהל התכנית ומי מטעמם בקשר עם התכנית, לרבות בקשר עם קבלתו ו/או דחייתו של משתתף.
5.9. למען הסר ספק, משרד החינוך לא מתחייב להעניק תקציב פיתוח למי מהבקשות שיוגשו ויהיה רשאי לבטל הליך זה ולהעביר הודעה לנרשמים כי התכנית בוטלה. לנרשמים ו/או למועמדים לא תהא כל דרישה, תביעה או טענה בגין החלטה כאמור.
5.10. משרד החינוך ו/או וועדת הבחירה ו/או מנהל התכנית ישלחו למועמדים את תוצאות החלטתם בנודע למועמדות עד ליום 10.10.2023 וכן יפרסמו את פרוטוקול וועדת הבחירה בקשר לבחירת המשתתפים.
6. התקציב
6.1. השתתפותו של כל מועמד אשר נבחר על ידי וועדת הבחירה בתכנית מותנית בחתימה על הסכם התקשרות, בנוסח עליו יחליט מנהל התכנית, בין המועמד הנבחר למנהל התכנית ו/או משרד החינוך, במסגרתו יקבעו התנאים שיחולו על ההתקשרות בין הצדדים שיכללו בין היתר (אך לא רק), הוראות ביחס להתחייבויותיו של המשתתף, זכויותיו של משרד החינוך והיקף התקציב שיוקצה לאותו מועמד בקשר עם השתתפותו בתכנית (להלן: “הסכם התכנית” ו-“התקציב”, בהתאמה).
6.2. התקציב שיוקצה לכל משתתף לצורך פיתוח המוצר במסגרת התכנית יקבע במסגרת הסכם התכנית שיחתם עם כל משתתף ויהיה בשווי מצטבר של עד 750,000 ש”ח (שבע מאות וחמישים אלף ש”ח). התקציב יועמד באופן, היקף ומועדים שיקבעו על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי.
6.3. היקף הפיתוח הנדרש יימדד על בסיס ההגדרה של חבילות פיתוח כמופיע במכרז החדשנות הטכנולוגית של משרד החינוך (מכרז חדשנות טכנולוגית סעיף 2.4.1.6).
6.4. ההחלטה על גובה התקציב של כל משתתף תקבע בהסכמה משותפת של מנהל התכנית (הפועל בשם משרד החינוך) והמועמד, ובטרם החתימה על הסכם התכנית. מובהר כי בקביעת גובה התקציב יהיה מנהל התכנית כפוף להנחיות משרד החינוך בנושא.
6.5. במקרה שהצדדים לא הגיעו להסכמה לעניין התקציב, יהיה רשאי מנהל התוכנית ו/או משרד החינוך ו/או וועדת הבחירה לבטל את בחירתו של המועמד להשתתפות בתכנית. באישור תקנון זה מצהיר המועמד כי לא תהיה לו וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול כאמור.
6.6. הן המועמד והן משרד החינוך יכולים על פי שיקול דעתם הבלעדי (מכל סיבה שהיא) להחליט שלא להתקשר בהסכם התכנית ובהתאמה לא ישולב המועמד בפעילות התכנית. באישור תקנון זה מצהיר המועמד כי לא תהיה לו כל וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם החלטת משרד החינוך לא להתקשר עמו בהסכם התכנית.
6.7. התשלום בגין הפיתוח יתבצע בהתאם לאבני דרך שיקבעו בתכנית העבודה של המשתתף שתצורף כנספח להסכם התכנית בכפוף לאישורה על ידי מנהל התכנית ו/או משרד החינוך (להלן: “תכנית העבודה”). ההחלטה האם המשתתף עמד באבני הדרך ו/או סיים את פיתוח המוצר תהא נתונה להחלטתם ולשביעות רצונם של מנהל התכנית והגורמים המקצועיים של יחידת החדשנות הטכנולוגית במשרד החינוך.
7. שלב האצה (האקסלרטור)
7.1. שלב ההאצה יחל ביום 30.10.2023 ויסתיים ביום 31.01.2024, או בכל מועד אחר כפי שיקבע מנהל התכנית ו/או משרד החינוך.
7.2. במסגרת שלב זה יפעלו המשתתפים לפיתוח ושיפור הפתרון תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך, מנהל התכנית ונציגיהם, בהתאם להוראות ותנאי תכנית העבודה.
7.3. בהתאם לתכנית (כפי שתעודכן מעת לעת על ידי עורך התכנית) יתכנסו הצוותים מטעם המשתתפים לעבודה מונחית של עד יומיים בשבוע במרחב העבודה הפיזי של התכנית, מתחם Start של משרד החינוך השוכן בשדרות אבא אבן 3, הרצליה. בשאר ימי העבודה יעבדו הצוותים באופן היברידי במרחב העבודה הווירטואלי שיועמד לטובת התכנית.
7.4. יובהר כי ככל ולאור החלטת משרד הבריאות לא ניתן יהיה לקיים את המפגשים באופן פיזי, תעבור פעילות התכנית, באישורו של מנהל התכנית, למתכונת וירטואלית.
7.5. במסגרת התכנית יקבל כל משתתף סיוע בפיתוח הפתרון בהתאם להסכם התכנית בינו לבין משרד החינוך ו/או מנהל התכנית.
8. שלב הפיילוט
8.1. בתום שלב ההאצה, אם משרד החינוך מצא כי המוצר בשל למימוש במסגרת שלב הפיילוט, רשאי משרד החינוך, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לבחור משתתף אחד ו/או מספר משתתפים לצורך השתתפות/ם בשלב הפיילוט והטמעת הפתרון שפיתח/ו במסגרת השטח החינוכי שייבחר על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי משתתפים שנבחרו לקחת חלק בשלב הפיילוט יהיו מחויבים לבצע את הפיילוט משותף בהתאם להוראות משרד החינוך והסכם התוכנית.
8.2. שלב הפיילוט יערך בשנת הלימודים תשפ”ד, החל מיום 11.02.2024 ועד ליום 23.05.2024 או בכל מועד אחר כפי שייקבע ע”י משרד החינוך וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת, בהתחשב בצורכי משרד החינוך.
8.3. ההשתתפות בשלב הפיילוט תותנה בפעולות המפורטות להלן, לשביעות רצונו ובהתאם לדרישותיו של משרד החינוך ו/או מנהל התכנית. מובהר בזאת כי למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית שיקול הדעת להוסיף דרישות ו/או פעולות נוספות לפי שיקול דעתו:
8.3.1. במסגרת שלב הפיילוט, הפתרון שהואץ על ידי כל משתתף שנבחר לקחת חלק בשלב הפיילוט יוטמע על ידי אותו משתתף ו/או על ידי גורם אחר אותו יבחר משרד החינוך במרחבי למידה שונים שיוגדרו על ידי משרד החינוך לפי שיקול דעתו הבלעדי.
8.3.2. כל משתתף שנבחר לקחת חלק בשלב הפיילוט ימסור למשרד החינוך ו/או מי מטעמו מיד עם בקשתו, את כלל הנתונים שנאספו בשלב הפיילוט ע”י המשתתף, והמותרים לאיסוף והעברה על פי חוק (להלן: “נתוני הפיילוט”).
8.4. יובהר כי למשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לבחירתו ו/או אי בחירתו להשתתף בשלב הפיילוט.
8.5. בהתאם לגובה התקציב שיוקצה לכל משתתף, יעניק המשתתף למשרד החינוך רישיונות לשימוש במוצר או הפתרון (להלן: “הרישיונות”). כמות הרישיונות (או היקף הרישיון בהתאמה) שיעניק כל משתתף למשרד החינוך תהא בשווי מצטבר השווה לסכום הכפול מסכום התקציב שהוענק למשתתף במסגרת התכנית. יובהר, כי בכל מחלוקת בנוגע לעלות רישוי המוצר, תקבע עמדתו של משרד החינוך, והחישוב יעשה בהתאם לעמדתו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך. משרד החינוך יהיה רשאי לבצע שימוש ברישיונות שהוענקו לו בכל אחת משלושת שנות הלימודים העוקבות שלאחר שסיום שלב הפיילוט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובמסגרת היקף הרישיונות המוענק.
9. התחייבויות המשתתפים
9.1. המשתתפים בתכנית, והצוות מטעמם מתחייבים כי יפעלו ויתנהגו באופן הולם, הן במרחב העבודה של התכנית (הפיזי והווירטואלי) והן במרחב העבודה האישי של המשתתף. המשתתפים, והצוותים מטעמים מאשרים ומתחייבים כי במקרה ובו יתנהגו באופן שאינו הולם, תבוטל השתתפותם בתכנית באופן מידי.
9.2. המשתתף מתחייב כי לפחות אחד מחברי הצוות מטעמו לא יחסיר יותר משני מפגשי עבודה, מסיבות שאינן רפואיות, וכי שאר חברי הצוות מטעמו, לא יחסירו יותר מארבעה מפגשי עבודה (בין אם מפגש פיזי ובין אם וירטואלי), מסיבות שאינן רפואיות. במקרה שבו המשתתף לא יעמוד בהתחייבות כאמור, משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יהיו רשאים להפסיק ולבטל את השתתפותו של המשתתף ללא מתן התראה מוקדמת.
9.3. המשתתף בתכנית מתחייב לשתף פעולה ולבצע את הנדרש עליו בכל שלב משלבי התכנית.
10. שימוש בפרטי המשתתפים והעברת נתונים
10.1. פרטיהם של הנרשמים והמשתתפים, לפי תקנון זה, יישמרו אצל משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, אשר ישתמש במידע האמור בקשר עם התכנית, ההרשמה וההשתתפות בה וכן קידום תוכנית דומות נוספות של משרד החינוך על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידו ובכפוף להוראות הדין.
10.2. באישור תקנון זה, כל נרשם לתכנית מקנה זכות שימוש בלתי חוזרת למשרד החינוך או מי מטעמו לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת ההרשמה וההשתתפות בתכנית (לרבות בנתוני הפיילוט) בכל דרך שהיא, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של משרד החינוך, וזאת בין היתר גם לצורך עשיית פרסומים, מחקרים והצגת מידע על ידי משרד החינוך ו/או מי מטעמו ו/או מי שקיבל זכות שימוש ע”י משרד החינוך (כולל מידע מסחרי ופרסומי), בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. למען הסר ספק, בקשות ההצטרפות של הנרשמים לא תפורסמנה על ידי משרד החינוך.
10.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, כל אחד מהנרשמים ו/או המועמדים מצהיר ומאשר בפני מנהל התכנית ומשרד החינוך כי כל המסמכים והנספחים שמוגשים על ידו במסגרת הליך הרישום ו/או שלב הסינון הראשוני ו/או שלב הריאיון אינם מוגדרים על ידו ו/או על ידי כל צד ג’ אחר כמידע סודי וכי אינם מהווים סוד מסחרי של הנרשם ו/או המועמד ו/או המשתתף ו/או של צד ג’ אחר וכי הוא מסכים לביצוע שימוש בהם ופרסומם על ידי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית בהתאם להוראות סעיף ‏10 זה ויתר הוראות התקנון. מובהר בזאת כי ככל ומסמך ו/או נספח ו/או מידע כלשהו אותו מעוניין נרשם ו/או מועמד להגיש ו/או לגלות למשרד החינוך ו/או למנהל התכנית מהווה מידע סודי ו/או סוד מסחרי כי אז אותו מועמד מתבקש מפורשות לא לצרפו לבקשתו ולא לגלותו במסגרת הליך הרשמתו והשתתפותו בתכנית.
10.4. המשתתפים מתחייבים ומצהירים בזאת, כי הם בעלי הזכויות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם במידע ובחומרים שיועברו על ידם למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם במסגרת השתתפותם בתכנית. כל משתתף מתחייב כי במקרה בו המידע והחומרים המועברים על ידו מכיל זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, הוא ישיג מראש את הסכמתם הכתובה של בעלי הזכויות לכל שימוש על ידי למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם במסגרת התכנית כאמור לעיל. מובהר כי המשתתפים מתחייבים לפצות ולשפות את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית וכל מי מטעמם, גם בגין שימוש במידע ו/או חומרים אלו עם דרישה ראשונה ככל שתועלינה טענות כנגד השימוש שעשו משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בחומרים.
10.5. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם שומר על זכותו (בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי) לפרסם את פרטי המשתתפים כפי שנקלטו במסגרת ההשתתפות בתכנית בכל ערוצי התקשורת ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה, בניוזלטרים, בטלוויזיה, ברדיו, ברשתות החבריות השונות, באתרי אינטרנט אחרים (לרבות באתר התכנית).
10.6. למשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש בפרטים או במידע אשר מסר המשתתף במסגרת התכנית, לרבות נתוני הפיילוט, וכן בקשר לפרסומם.
10.7. למען הסר ספק יובהר בזאת כי משתתף בתכנית לא יהיה זכאי לתשלום, תגמול, שכר או פיצוי כלשהו, מכל סוג שהוא במקרים בהם ייעשה שימוש בפרטיו או במידע, בחומרים, בנתונים (ובכלל זאת בנתוני הפיילוט) על ידי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם, לרבות לצורך פרסומים ומחקרים.
10.8. המשתתפים מתחייבים בזאת ונותנים את הסכמתם כחלק בלתי נפרד מהירשמותם והשתתפותם בתכנית, כי בהתאם לבקשת משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם ומיד עם דרישתו ועל פי תנאיו: (1) למסור למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם את פרטיהם המלאים ולהתראיין בעניין השתתפותם בתכנית; (2) כי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם יהיה רשאי לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמותיהם, בפרטיהם, תמונותיהם וכן את העובדה שהם משתתפים בתכנית באמצעי התקשורת השונים וזאת, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום או לשם מטרה אחרת, כפי שייקבע ע”י משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם; (3) למסור למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם כל פרט בנוגע להטמעת הפתרון בשלב הפיילוט, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור כלל הנתונים הקשורים בפתרון עצמו.
10.9. המשתתפים מוותרים בזאת, ללא תמורה, על כל זכות או טענה בנוגע לשימוש בנתוני הפתרון, נתוני הפיילוט, תמונותיהם, שמותיהם או בפרטיהם על ידי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בקשר עם התכנית. מובהר כי האמור לעיל אינו מטיל בכל צורה חובה כלשהי על משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם לפרסם כל דבר הקשור למשתתפים.
11. אחריות
11.1. ההירשמות ו/או ההשתתפות בתכנית, על כל שלביה וכל הכרוך בה, הינה באחריותו הבלעדית של כל נרשם ו/או משתתף. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ומי מטעמם (לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים) לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג כלשהו, אשר ייגרם למי מהנרשמים ו/או המשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתכנית ו/או בכל שלב של התכנית. בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכלליותו, בכל מקרה שבו מעשה או מחדל, תקלה, פגיעה או רשלנות של נרשם ו/או משתתף או מי מטעמו מנעה את השתתפותו בתכנית ו/או בכל שלב בה, יהיו משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ומי מטעמם (לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים) פטורים מאחריות לכל נזק כאמור.
11.2. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יהיה אחראי בכל אופן לכל אירוע, נזק, הוצאה, הפסד מכל מין וסוג שהוא, הוצאה או אובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש), שיבוש או כל פגם אחר שיגרם לנרשמים ו/או למשתתפים, למי מטעמם או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, בכל הנוגע לתכנית, ובכלל זה, בכל הקשור לשלב ההאצה, שלב הפיילוט, אופן ביצוע התכנית, אופן בחירת המשתתפים וכדומה. לנרשמים ו/או למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם בכל הקשור, במישרין או בעקיפין, בתכנית.
11.3. הנרשם ו/או המשתתף בתכנית מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה, טענה או דרישה בקשר עם הירשמותו ו/או השתתפותו בתכנית או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו הירשמותו ו/או השתתפותו בתכנית, וכי הוא פוטר את משרד החינוך, מנהל התכנית, ועדת הבחירה, וכל מי מטעמם (לרבות אך לא רק עובדים ומנהלים) מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתכנית על שלביה.
11.4. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמו אינו נושא ולא יישאו בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של נרשם, משתתף, נתוני הפיילוט, נתוני הפתרון, כתוצאה מכשל או פגם במערכת התכנית ו/או אתר התכנית ו/או בכל מערכת אחרת (לרבות מערכת המחשוב של הנרשם ו/או משתתף), בה נקלטו הפרטים ו/או הנתונים כאמור, ו/או כתוצאה מכל כשל אחר אשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו הפרטים ו/או הנתונים כאמור. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם עושים מאמצים רבים כדי להגן על פרטי הנרשמים והמשתתפים, אך אינם יכול להבטיח הגנה מלאה בתחום זה. מובהר כי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יהיה אחראי כלפי הנרשמים ו/או המשתתפים במקרה של פריצה לשרתי אתר התכנית, מערכת התכנית, מסד נתוניה ו/או כשל של ספק שירות של התכנית וכיוצא בזאת, וזאת אף במקרים שהדבר יוביל לדליפה או חשיפה של פרטי הנרשמים ו/או המשתתפים לרשת או לצד ג’ מכל סיבה שהיא.
11.5. הנרשם ו/או המשתתף יישא בכל אחריות בגין כל נזק מכל מין וסוג, שייגרמו למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או או מי מטעמו עקב הפרה על ידי הנרשם ו/או המשתתף של הוראה מהוראות תקנון זה, הסכם התכנית ו/או הוראה מהוראות כל דין או כל זכות צד שלישי.
11.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או לא יהא אחראי בכל אופן שהוא לכל נזק, אובדן או פגיעה שיגרמו למשתתף או לצד ג’ כלשהו, לרבות צדדים שלישיים הלוקחים חלק בשלב הפיילוט, כתוצאה מהפרה או אי קיום הוראות תקנון זה או הסכם התכנית ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל של המשתתף, לרבות בגין הטמעת המוצר בשלב הפיילוט. המשתתף מתחייב לשפות את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק או הוצאה שיחויבו בה בקשר עם השתתפות המשתתף בתכנית (לרבות בשלב הפיילוט) לתכנית כאמור, לרבות בגין כל הוצאה שיישאו בה עקב תביעה שתוגש כנגדם בבית המשפט או כל פשרה שיתפשרו בה, וכן עלויות הקשורות הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.
11.7. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יישא באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים וכן כל פגיעה בפרטיות הנרשמים ו/או המשתתפים או בצד ג’ לרבות בצדדים שלישיים הלוקחים חלק בשלב הפיילוט, בקשר עם ההשתתפות הנרשמים ו/או המשתתפים בתכנית ובתהליך ההרשמה לה. הנרשם ו/או המשתתף מתחייב לשפות באופן מלא את משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למי מהם עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’ כלשהו לפיה משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם הפר זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים כתוצאה מפעולה ו/או מחדל של הנרשם ו/או המשתתף במהלך התכנית, לרבות עצם השתתפותו בתכנית.
11.8. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם לא יישא באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות אי התקיימות התנאים להטמעת הפתרון, מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הטמעת הפתרון, ביצוע הפיילוט או השלמת כל שלב משלבי התכנית.
12. קנין רוחני
12.1. המשתתפים יהיו בעלי הקנין הרוחני במוצר אשר יפותח במסגרת תכנית זאת. מובהר בזאת, כי משרד החינוך ו/או עורך התכנית ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לעשות שימוש במוצר, לרבות על ידי פרסומו כמפורט בתקנון זה ובהסכם התכנית.
12.2. יובהר כי תקנון זה לא מעניק למשתתפים זכות כלשהי בקניין הרוחני של משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, וכי קנין רוחני זה יישאר בבעלותם הבלעדית והמלאה.
13. ביטול השתתפות בתכנית
13.1. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית יהיו רשאים לבטל השתתפותו של משתתף בתכנית ו/או חבר צוות של משתתף המפריע לניהול התקין של התכנית ו/או פועל בניגוד להוראות תקנון זה ו/או להסכם התכנית, לאחר מתן התראה מוקדמת בת 14 ימים במהלכה יידרש המשתתף לתקן את ההפרה ו/או הליקוי (להלן: “התראה מוקדמת” ו-“תקופת הריפוי”, בהתאמה). ככל והליקוי ו/או ההפרה ברי תיקון, ולא תוקנו במסגרת תקופת הריפוי תבוטל השתתפות המשתתף, ויינקטו נגדו הליכי החזר הוצאות כמפורט בסעיף 13.5 להלן, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
13.2. למען הסר ספק, במקרה בו ההפרה אינה ברת תיקון ו/או מדובר בהפרה שעניינה התנהגות בלתי הולמת של משתתף ו/או הצוות מטעמו (כאמור בסעיף ‏9.1 לעיל) ו/או היעדרויות מעבר למותר (כאמור בסעיף ‏9.2 לעיל), תבוטל השתתפותו של המשתתף בתכנית לאלתר, ללא צורך במתן התראה מוקדמת או תקופת ריפוי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
13.3. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבטל את השתתפות המשתתפים בתכנית, בין היתר, במקרים בהם יסתבר כי המשתתף, לרבות הצוות מטעמו ו/או נציגיו, אינם משתפים פעולה עם משרד החינוך, מנהל התכנית, צוות הפיתוח הייעודי, ו/או מתנהגים באופן שנוגד את נהלי התכנית ו/או תקנון זה, ו/או פועלים בניגוד להתחייבויותיהם בתקנון זה (לרבות התחייבויותיהם בסעיף ‏9 לעיל) ו/או משבשים או מפריעים לניהול התקין של התכנית.
13.4. כל משתתף ו/או חברי הצוות רשאים לפרוש מהשתתפות בתכנית, ובמקרה כזה ישיב ויחזיר כל משתתף את הוצאות משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ו/או מי מטעמם בקשר להשתתפותו בתכנית. למען הסר ספק, במקרה בו אחד מחברי הצוות פרש, המשתתף יהיה רשאי להציג למנהל התכנית ו/או מי מטעמו, את מועמדותו של חבר צוות אשר יחליף את הפורש (בעל ניסיון באותו תחום של חבר הצוות שפרש) (להלן: “המחליף”). מנהל התכנית יהיה רשאי, לשיקול דעתו הבלעדי, לאשר את הצטרפותו של המחליף לצוות המשתתף. במקרה בו הגיע מנהל התכנית למסקנה כי חבר הצוות שפרש היה מהותי להשתתפות המשתתף בתכנית, בין אם בשל תפקידו בצוות ו/או חלוף הזמן בתכנית, וכי לא ניתן להחליפו, פרישתו של חבר צוות כאמור תחשב לפרישה של המשתתף מהתכנית.
13.5. משרד החינוך ו/או מנהל התכנית, יהיה זכאים במקרה בו משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ביטלו את השתתפותו של משתתף בתכנית, וכן במקרה של פרישת משתתף מן התכנית (להלן: “המודח ו-“הפורש”, בהתאמה), להחזר כלל ההוצאות שהוציאו בקשר להשתתפותו של המודח או הפורש (לפי העניין). משרד החינוך ו/או מנהל התכנית ישלחו למודח ו/או לפורש הודעה בכתב המפרטת, בין היתר, את גובה ההוצאות עליו להשיב למשרד החינוך ו/או למנהל התכנית (להלן: “סכום ההחזר”). המודח ו/או הפורש יעביר את סכום ההחזר למשרד החינוך ו/או למנהל התכנית, בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה על כך. במקרה שהמודח ו/או הפורש לא יעביר את סכום ההחזר במועד, כי אז מבלי לגרוע מזכויות משרד החינוך ו/או מנהל התכנית על פי הוראות כל דין, יישא סכום זה ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים הנהוג אצל החשב הכללי במשרד האוצר של מדינת ישראל, החל מן המועד הקובע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל. המשתתפים מתחייבים בזאת ומסכימים כי במקרה בו תבוטל השתתפותם בתכנית ו/או הם יפרשו מן התכנית הם ישיבו את סכום ההחזר למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית במועדים הקבועים בסעיף זה, וכי באישור תקנון זה מצהיר המועמד כי לא תהיה לו זכות וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם השבת סכום ההחזר למשרד החינוך ו/או מנהל התכנית בהתאמות הנדרשות.
14. שונות
14.1. הדין החל בכל הנוגע לתקנון והוראותיו הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לתקנון ולהוראותיו נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.
14.2. במקרה שבית משפט מוסמך או כל רשות מוסמכת אחרת יקבעו כי תנאי, התחייבות, הגבלה או הוראה בתקנון זה אינם תקפים ו/או בטלים ו/או בלתי אכיפים ו/או נוגדים את תקנת הציבור, אזי יתר התנאים, ההתחייבויות, ההגבלות או הוראות תקנון זה לא יושפעו, ייגרעו או ייאבדו מתוקפם. במקרה כאמור, הוראות תקנון זה יפורשו כך שיינתן תוקף, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, למשמעות ולכוונת הצדדים המקורית.
14.3. האמור בתקנון זה ממצה לחלוטין את מכלול ההסכמות בין הצדדים ביחס לנושאים המוסדרים בו ובא במקום כל מצג, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו”ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי משרד החינוך, ו/או מנהל התכנית ו/או ועדת הבחירה ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר.

דילוג לתוכן